pokuta

Warunki dobrej spowiedzi Cz.3 – Postanowienie poprawy

I. Jak ci powyżej już powiedziałem, św. So­bór Trydencki naucza, że w żalu są jakby
trzy części istotne:
pierwsza : to ten smutek i ból duszy, —
druga : obrzydzenie grzechów, —
a trzecia : postanowienie poprawy i niegrzeszenia więcej.

1.Ściśle biorąc, kto ma żal prawdziwy, to tem samem ma i postnowienie poprawy, bo kto prawdziwie żałuje tego, że zgrzeszył, to tem samem już więcej grzeszyć nie chce. Żal odnosi się do przeszłości, a postanowienie poprawy do przyszłości. Można wprawdzie mieć postano­wienie poprawy i bez żalu prawdziwego, ale nikt żalu prawdziwego nie ma, choćby się i najrzewniejszemi łzami zalewał, jeśli ma serce choćby do jednego grzechu ciężkiego przy­wiązane, gdy nie chce choćby jednego tylko grzechu ciężkiego porzucić i z niego powstać i szczerze się poprawić!Czytaj dalej »Warunki dobrej spowiedzi Cz.3 – Postanowienie poprawy

Dlaczego musimy pokutować?

1. Chrystus odpokutował i zadośćuczynił za moje grzechy: czy to znaczy, że ja jestem zupełnie wolny od wszelkiej pokuty?

Że Bóg zniżył się w osobie Chrystusa i dał zadośćuczynienie, jakiego domagała się sprawiedliwość Boska, a którego myśmy dać nie byli w stanie, jest to dzieło miłosierdzia Boskiego. Ale czyby to odpowiadało Boskiej mądrości uwalniać nas zupełnie od wszelkiego współudziału w pokucie i zadośćuczynieniu?Czytaj dalej »Dlaczego musimy pokutować?

Modlitwa o ochronę (Modlitwa własna)

Panie Boże, Jezu Chryste wiem jak bardzo zgrzeszyłem nie słuchając wezwań do nawrócenia i pokuty. Nie proszę Cię o siebie, błagam Cię przez Najdroższą Krew Twoją chroń moją rodzinę przed chorobą i nagłą śmiercią. Lecz jeżeli jest taka Twoja wola i gdy nadszedł czas cierpienia, choroby i śmierci przyjmuję ją z pokorą.

Matko Boża bądź z nami w tych trudnych dla nas chwilach, byśmy z umiłowaniem Boga i godnością przyjęli Jego wolę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.Czytaj dalej »Modlitwa o ochronę (Modlitwa własna)

Rozmyślania o pokucie cz. 10 – Zadośćuczynienie

Część 1.

Pokuta przez spowiednika nam nazna­czona, przez nas dobrowolnie przyjęta i wypełniona, zowie sią zadosyćuczynieniem. Czę­ścią sakramentu pokuty jest ona konieczną. Gdy je spełniamy, to 1-e Bogu wyrządzoną zniewagę nagradzamy. 2-e Bliźniemu spra­wioną szkodę naprawiamy. Te dwa punkta stanowić będą treść niniejszego rozmyślania.Czytaj dalej »Rozmyślania o pokucie cz. 10 – Zadośćuczynienie

Rozmyślania o pokucie cz. 9 – Jakość spowiedzi

Spowiedź

Spowiadając się przed kapłanem mającym moc odpuszczenia grzechów, strzec się należy bardzo, 1. dwoistości umysłu, 2. dwoisto­ści serca, 3. dwoistości języka. Trzy te punkta będą przedmiotem rozmyślania niniejszego.

1.

a. Dwoistość umysłu jest wtedy, gdy nie wierzymy tak, jak wierzy dziecię, wszystkie­mu co mówi spowiednik dla naszego zbawie­nia. Gdy wierzymy tylko temu, co się nam podoba, co się najbardziej zgadza z naszem usposobieniem, z naszemi wyobrażeniami i naszemi osobistemi skłonnościami.Czytaj dalej »Rozmyślania o pokucie cz. 9 – Jakość spowiedzi

Fatima – odrzucone przesłanie cz.7 – Cud słońca (13.X.1917)

Niepokój związany z oczekiwaniem na ten ogromny znak ciążył szczególnie na rodzinach dzieci. Niewierzący szydzili z oczekiwań a wrogowie Kościoła trzynasty października uznali dniem ujawnienia mistyfikacji i całkowitego zdyskredytowania Kościoła. Grożono nawet rodzinie surowymi karami, jeśli obietnica ta okaże się mistyfikacją. Krążyła plotka, że umieszczą bomby w Cova da Iria, aby przestraszyć wszystkich, którzy tam pójdą.

Czytaj dalej »Fatima – odrzucone przesłanie cz.7 – Cud słońca (13.X.1917)

Rozmyślania o pokucie cz. 6 – Pobudki do żalu za grzechy.

Rozmyślania o pokucie cz. 5 – Żal za grzechy

1. Nic tak skutecznie w nas nie rozbudza żalu, jak rozważanie męki i śmierci Jezusa
Chrystusa, który z czystej miłości, aby nas zbawił, tyle poniósł cierpień niewysłowionych.

2.Niech grzesznik zawsze przed sobą ma krucyfiks, gdy pragnie obudzić w swem sercu żal, i niech się zastanawia nad tern i trzema pytaniami: Kto cierpi? Co cierpi? Za kogo
cierpi?Czytaj dalej »Rozmyślania o pokucie cz. 6 – Pobudki do żalu za grzechy.