Tag: pokuta

Nauka Katolicka

Chodźcie i słuchajcie co powie konający! – Pan Jezus na Krzyżu

Jeśli ty tak będziesz żył i tak cierpiał i umierał jak Pan Jezus, to i ty w godzinę śmierci będziesz mógł po­wiedzieć: „Ojcze, w ręce twoje polecam ducha mojego”. Jakieżby to było niepowetowane nieszczęście, gdybyś nie oddał Ojcu niebieskiemu ducha twego, i gdyby cię Ojciec niebieski nie przygarnął i nie przytulił do serca swego! Ach, gdzieźbyś się podział wtenczas!

Nauka Katolicka

Fundamenty prawdziwego życia duchowego cz.1 – POKORA

Gdzie nie ma tej pokory, tam życie duchowne podobne jest do domu bez fundamentów.
Niestety, u wielu dusz tak się dzieje. Jedne żyją w kłamstwie, to jest, nie znają siebie. Ponieważ nie mają silnych namiętności, a stąd nie czują w sobie gwałtownych poruszeń do złego, sądzą mylnie, że są wolne od skażenia natury; takim duszom trudno nabyć pokory, a więc i doskonałości.

Nauka Katolicka

O spowiedzi generalnej cz.2 – Kiedy jest konieczna?

Wszystkie te osoby znajdują się w nie­zbędnej potrzebie złożenia spowiedzi powszechnej [generalnej] z wszystkich grzechów śmiertelnych, które od owego czasu popełnili, kiedy z zu­pełną świadomością źle spowiadać się za­częli.

Powinni zbadanie swojego sumienia tak odbyć, jak gdyby od owego czasu aż do obecnego nie byli się spowiadali, bo wszystkie ich spowiedzi były nieważne.

Nauka Katolicka

„Ukrywaj swoje zasługi, inaczej łatwo je stracisz” – O pracy nad czystymi pobudkami uczynków

Ci, którzy wobec cesarza na publicznych igrzyskach ubiegają się o palmę, więcej uważają na sąd jednego cesarza, niżeli wszystkich innych; ty zaś wiedząc o tem, że Bóg z Anio­łami jest świadkiem twojego biegu do mety, że On sąd wyda i nagrodę wymierzy, zwracasz wzrok swój na równych sobie, i więcej dbasz o ich pochwałę, niżeli o sąd samego Boga.

Nauka Katolicka

Oznaki i skutki prawdziwej wiary

często dla małej przyczyny niepokoimy się, a przeto winniśmy się upadku lękać; wielkość męki Chrystusa, z przymiotu lekarstwa łatwo można poznać ciężkość ran i choroby; surowość
sprawiedliwosci Bożej, bo jeżeli Aniołom grzeszącym nie przepuścił, jeżeli pierwszych rodziców za zjedzenie jabł­ka z raju wygnał, to czegóż się mają spodziewać nędzni grzesznicy, mieszkający w domach glinianych, ma­jących fundament ze ziemi?

Nauka Katolicka

Miesiąc z Sercem Jezusa (Dzień 5)

Nie ma boleśniejszej męki dla Pana Jezu­sa jak ten rozdział duszy, która Mu się na wpół tylko oddaje, walcząc wciąż z Jego miłością, odmawia Mu wszystkich pra­wie ofiar… Tak jak gdyby to rzeczą było możebną Ewangelię ze światem pogodzić i tym sposobem niebo ku ziemi przychylić. Pan Jezus nie znosi podobnego stanu. On nie pozostanie w takiej duszy, odstręczy go ona wkrótce od siebie i pocznie on się odsuwać od niej…

Nauka Katolicka

Jak być cierpliwym w cierpieniu? – Bp. S.Pelczar

Pamiętaj i na to, że nikt nie jest wolny od krzyża, i że dla grzechów swoich na krzyż zasłużyłeś. Kto ma ranę niebez­pieczną i bolesną, nie lęka się żelaza i ognia; podobnie kto czu­je ranę w duszy z powodu grzechów, spokojnie znosi nóż i ogień cierpień. Skoro więc Pan ześle ci krzyż jaki, pomyśl natych­miast: ten krzyż jest dla mnie raczej dobrodziejstwem niż karą, bo ja na cięższy zasłużyłem. O jakże dobrym jest Pan, że mię małem cierpieniem zachowuje od męki wiecznej lub każni czyścowej.

Nauka Katolicka

Cierpliwość w niedoskonałościach i upadkach – Bp. J.S. Pelczar

Kiedy zaś te ich przesadne życzenia nie spełniają się , gdy uczuwają słabość, nędzę i zepsucie natury, a zamiast szybkim lotem zdążać do Boga, wloką się z trudem po ziemi i ranią się o kamienie: wtenczas w padają w małoduszność, rozstrojenie i smutek.

Aby tego uniknąć, zga­dzaj się i w tym względzie z wolą Bożą, a więc pragnij tej tylko doskonałości, jakiej Bóg od ciebie pragnie, i dlatego tylko, że Bóg jej pragnie.

Nauka Katolicka

O złudnej ufności w miłosierdziu Boskim

Zbytecznie ufają w miłosierdziu Boskim naprzód ci, którzy nic nie pracują na Niebo, lecz owszem szeroką drogą idąc, Nieba dostać spodziewając się, a to na samo tylko Boskie zapatrując się miłosierdzie, a nie uważając na to, iż Boska istota i nieskończona Jego doskonałość wyciąga tego, aby jako jest nieskończenie miłosiernym, tak też nieskończenie był i sprawiedliwym. Nie byłby zaś sprawiedliwym, gdyby grzeszników nie karał, ale niegodnym równo ze sprawiedliwymi nagradzał wieczną w Niebie nagrodą.
Wielu bardzo ludzi zbyteczną takową nadzieją prowadzi szatan na zgubę wieczną

Nauka Katolicka

O wdzięczności względem Boga

Wzgarda i obrzydzenie, z którymi na siebie samych spoglądamy, stałe postanowienie wstrzymania się na zawsze od grzechu, miłosne wzniesienie do Boga, zaufanie wzbudzone przez pamięć na bolesną Jego mękę i na ogrom Jego miłości, te wszystkie uczucia stanowią treść prawdziwej pokuty.

Przeniknij się na wskroś tą myślą, iż nie ma okrutniejszej niedoli nad obrazę Boga, zapomnij o własnym niebezpieczeństwie, by tylko o zbrodni ku własnemu zawstydzeniu pamiętać, a wnet rozpłonie w duszy twojej szczytna ufność, iż winy twe Bóg odpuścić ci raczy.