Kategoria: ZDAJ SIĘ NA WOLĘ BOŻĄ

  • ZDAJ SIĘ NA WOLĘ BOŻĄ! (6) – Działanie Boże wobec nas tylko okiem wiary spostrzeżonym być może

    ZDAJ SIĘ NA WOLĘ BOŻĄ! (6) – Działanie Boże wobec nas tylko okiem wiary spostrzeżonym być może

    Tak dusza, która we wszyst­kiem, w najmniejszych nawet rzeczach widzi Wolę Bożą, przyjmuje wszystko — najsmutniej­sze i najboleśniejsze wypadki z wdzięcznością, z uszanowaniem. Czego się inni lę­kają i unikają z przestrachem, ona to całem sercem przyjmuje więcej

  • Papież nie jest Bogiem

    Papież nie jest Bogiem

    Katolik ma obowiązek słuchać Boga. Jeśli przyjmuje za prawdę to co jest sprzeczne z Pismem Świętym stawia się poza Kościołem. więcej

  • ZDAJ SIĘ NA WOLĘ BOŻĄ! (5) – Wszystkie łaski są owocem czystości serca i poddania Woli Bożej

    ZDAJ SIĘ NA WOLĘ BOŻĄ! (5) – Wszystkie łaski są owocem czystości serca i poddania Woli Bożej

    Kto chce we wszystkie obfitować dobra, niech tylko serce swoje oczyści z miłości stwo­rzeń i całkowicie odda się Bogu. Niech inni proszą Cię, Panie, o wszystkie szczegółowe ła­ski — niech różne szczególne upraszają sobie dary, ja Cię o jedno tylko błagam Panie daj mi serce czyste! więcej

  • ZDAJ SIĘ NA WOLĘ BOŻĄ! (4) – Oddanie się zwyczajnym czynom wagę złota nadaje

    ZDAJ SIĘ NA WOLĘ BOŻĄ! (4) – Oddanie się zwyczajnym czynom wagę złota nadaje

    Gdyby chciały zrozumieć wartość co­dziennych spraw i obowiązków swoich, wartość w odniesieniu do ich uświątobliwienia najdrob­niejszych i nic na pozór nieznaczących zdarzeń, które im nastręcza Boska Opatrzność, jako tyle środków udoskonalenia się, wartość codzien­nych przykrości i krzyżów, jakżeby prędkim i pewnym krokiem na drodze świętości postę­powali! I nierównie prędzej kresu zamiarów Bożych dochodziliby, niż przez owe czyny i stany nadzwyczajne, za któremi się marnie ubiegają.   więcej

  • ZDAJ SIĘ NA WOLĘ BOŻĄ! (3) – Bez  Przenajśw. Woli chleb staje się trucizną

    ZDAJ SIĘ NA WOLĘ BOŻĄ! (3) – Bez Przenajśw. Woli chleb staje się trucizną

    Bez tej przenajświętszej Woli chleb staje się trucizną; przez nią trucizna może stać się zbawczem lekarstwem. Bez niej nauka z książek czerpana zaślepia i zabija, za jej działaniem niepokój i zamieszanie stać się może źródłem światłości niebieskiej. więcej

  • Rozmyślania o Męce – Nie jako ja chcę, ale jako Ty

    Rozmyślania o Męce – Nie jako ja chcę, ale jako Ty

    Wiesz o tem, tak mówił w objawieniu Pan Jezus do św. Katarzyny Seneńskiej (6), że zbawienie i cała do­skonałość sług moich na tem polega, by czynili we wszystkiem wolę moją, by o spełnienie tej ustawicznie i z wszystkich sił swoich się starali, aby każdej chwili życia gotowi byli mnie słuchać, mnie czcić jedynie i mnie samego, we wszystkiem cokolwiek czynią, ma­jąc na celu. Im się kto pilniej o to stara, do tem wyż­szej dojdzie doskonałości: więcej

  • ZDAJ SIĘ NA WOLĘ BOŻĄ! (2) – Na czym polega oddanie się Bogu i jego zbawienne skutki?

    ZDAJ SIĘ NA WOLĘ BOŻĄ! (2) – Na czym polega oddanie się Bogu i jego zbawienne skutki?

    Świętość wydaje nam się tak niedostępną dlatego, że nie mamy jasnego pojęcia, na czem ona polega. W rzeczy samej, świętość jest jeno wiernem wypełnianiem woli Bożej. Do tego więc każdy jest zdolny, tak pod względem własnej nad tem pracy i usilności, jak i pod wy­glądem biernego poddania się działaniu Bożemu. więcej

  • ZDAJ SIĘ NA WOLĘ BOŻĄ! (1) – O zasadach i istocie zupełnego zdania się na Opatrzność Boską

    ZDAJ SIĘ NA WOLĘ BOŻĄ! (1) – O zasadach i istocie zupełnego zdania się na Opatrzność Boską

    …to fiat święte w głębi serca naszego tak miłe jest Panu Bogu i tak dla duszy naszej pożyteczne, że Pan Bóg gotów jest dać nam nagrodę za wolę przyjęcia cierpień taką, jakąby był dał za cierpienia doznane rzeczywiście. więcej

  • BÓSTWO – Ten tylko Boga dobrze poznaje, kto Mu rzetelnie stara się służyć

    BÓSTWO – Ten tylko Boga dobrze poznaje, kto Mu rzetelnie stara się służyć

    Dobre serce w Bogu spoczywa, zepsute odwraca się od Niego. Najpierw zjawia się obojętność, potem zwątpienie, następnie brak posłuchu, wreszcie nienawiść i szyderstwo: połowiczne myślenie prowadzi do diabła, całkowite – do Boga. więcej

  • O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA -Prawdziwej pociechy w samym tylko Bogu szukać należy

    O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA -Prawdziwej pociechy w samym tylko Bogu szukać należy

    Jeśli zbyt niepohamowanie pożą­dasz tych rzeczy doczesnych, utra­cisz niebieskie i wieczne. Miej rzeczy doczesne w używa­niu, ale wzdychaj z upragnieniem do wiecznych. więcej

  • Ułuda rozumu – Bogu czy sobie?

    Ułuda rozumu – Bogu czy sobie?

    Ktokolwiek bowiem zawsze działa przy łasce i w zamiarze podobania się Bogu, wszystko mu równo to lub owo zajęcie, i jeśli pragnie spełnienia jakiej rzeczy, zamierza ją osiągnąć tylko tym sposobem i w tym czasie, jaki się Bogu podoba więcej

  • O krzyżu – woli Boskiej

    O krzyżu – woli Boskiej

    Jeśli wola nasza będzie odrębną od woli Boskiej, czy się spełni, czy nie, będzie nam zawsze źle, jeśli się nie spełni będziemy w rozpaczy, bez zasługi, bez pociechy w czasie. Jeśli się spełni wbrew woli Boskiej, biada nam, będziemy w rozpaczy bez zasługi, bez pociechy, bez Boga, w wieczności! więcej

  • O woli Bożej (Cz.III) – Jak i kiedy należy zgadzać się z wolą Bożą?

    O woli Bożej (Cz.III) – Jak i kiedy należy zgadzać się z wolą Bożą?

    Powtóre, oddaj się całkowicie Panu Bogu, by iść za Jego wolą, jak dziecię za matką, którą miłuje i której ufa. W tym celu pamiętaj, że Bóg najdobrotliwszy iście po macierzyńsku nad tobą czuwa. Opatrzność Jego najmędrsza ogarnia wszystkie stworzenia, tak że bez jej wiedzy i wróbel z dachu nie spada; lecz przede wszystkiem o ludziach najtroskliwszą ma pieczę i słodko a silnie prowadzi ich do celu — do szczęśliwej wieczności. Drogi jej są czasem skryte, ale zawsze pełne mądrości, — czasem przykre, ale zawsze pełne miłości. Zdaje się nieraz, że ludzie kładą im tamę, a oni tymczasem, pomimo swej woli, są tylko narzędziami, których używa Opatrzność do spełnienia swoich wyroków więcej

  • Nasza modlitwa wieczorna

    Nasza modlitwa wieczorna

    Boże Przedwieczny ! W swojej nieograniczonej miłości wydałeś  Syna  w ręce ludzkich oprawców On to dla naszego zbawienia , drogi pokazania wydał się na męki i śmierć okrutną teraz ja nędznik i proch tego świata Niewolnik Maryi proszę Ciebie więcej

  • O woli Bożej (Cz.II) – Korzyści ze zgadzania się z wolą Bożą.

    O woli Bożej (Cz.II) – Korzyści ze zgadzania się z wolą Bożą.

    Dlaczego ludzie czują się nieszczęśliwymi ? Oto zwykłe dlatego, iż albo chcą, czego Bóg nie chce, albo nie chcą, czego Bóg chce; a jako krzyż drewniany powstaje, gdy jedno drzewo idzie na poprzek drugiego: tak krzyż duchowny najczęściej stąd ma początek, iż wola ludzka sprzeciwia się Bożej. Kto zaś z wolą Bożą się zgadza, ten wielu krzyżów unika, albo ich ciężaru prawie nie czuje. więcej