Listy Apostołów

List Św. Judy Apostoła – Z objaśnieniami

Wprowadzenie do Listu Św. Judy Apostoła.

Wykład X . J. Wujka.

Ten list Judasa Apostoła przezwiskiem Thaddeusza, brata Jakuba, mniejszego, który był brat Pański, nie jest nic inszego, jedno szerszy wykład wtórego rozdziału listu wtórego Piotra Ś. Albowiem także upomina wiernych, aby się strzegli wszystkich herety­ków: ale osobliwie, jako Augustyn Ś. dokłada, tych którzy źle używali listów Pawła Ś., zalecając ludziom samę wiarę. Których obyczaje właśnie opisuje: Zowiąc je przeto ludźmi niezbożnymi, i łaskę Bożą w rozpustność obracającymi: którzy się sami wyłączają od Kościoła i od wiary jego. Napomina ktemu Katoliki, aby byli stateczni i nieporuszeni w apostolskiej wierze, a iżby się mę­żnie potykali o jej zachowanie.Czytaj dalej »List Św. Judy Apostoła – Z objaśnieniami

III List Św. Jana Apostoła – Z objaśnieniami

O radości pasterzy z postępu duchownego ich owiec.

1Starszy, Gajowi namilszemu, którego ja miłuję w prawdzie. ( Starszy. Patrz, co się rzekło w liście po­przedź., w. 1.— Gajowi. Autorowie pospolicie rozumieją, iż ten Gajus był owym Koryntczykiem, o którym czyni wzmiankę Ś. Paweł do Rzym. 16. 23, gdy mówi: Po­zdrawia was Gajus gospodarz moj i do Kor. list 1, r. 1, w. 14: Żadnegom z was nie chrzcił, jedno Kryspa i Gajusa.— W prawdzie. Z duszy, szczerze.)Czytaj dalej »III List Św. Jana Apostoła – Z objaśnieniami

II List Św. Jana Apostoła – Z objaśnieniami

O statecznem trwaniu w prawdzie i nauce Jezusa Chrystusa.

1Starszy, wybranej paniej i dziatkom jej, które ja miłuję w prawdzie, a nie ja sam, ale i wszyscy, którzy poznali prawdę: (Starszy. W greckim kapłan i starzec. Albowiem Jan S. który przeżył wszystkich apostołów, przewyższał wszystkich biskupów, i godnością, i wiekiem. — Wybranej paniej. Electa(wybrana), zdaje się, iż było to imię pewnej zacnej niewiasty. Serarius jednak i inni prawdopodobnie są­dzą. iż pod imieniem Elekty rozumie się jeden z ko­ściołów. — Które ja miłuję w prawdzie. To jest religii chrześciańskiej.)Czytaj dalej »II List Św. Jana Apostoła – Z objaśnieniami

I List Św. Jana Apostoła – Z objaśnieniami (Cz. 5)

ROZDZIAŁ 5

O zwyciężaniu świata przez wiarę, pełnieniu przykazań, trzech świadkach na niebie i ziemi, skażeniu świata, i t. d.

1Wszelki, co wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. A wszelki, co miłuje tego, który urodził, miłuje i tego, który z niego jest narodzony. (Wszelki co wierzy. Wiarą żywą która się rozciąga do miłości, i przez miłość działa. — Jest Chrystusem. Messyaszem, Odkupicielem i Zbawicielem świata.—Z Boga się narodził. Rodzeniem się duchownem i boskiem, które się dokonywa przez wiarę, mi­łość i łaskę, i przez które się staje nie tylko przyjacie­lem, ale i synem i dziedzicem Bożym, oraz uczęstnikiem boskiej natury, II. Piotr. 1, 5. — A wszelki co mi­łuje tego który urodził. Wszelki który miłuje Boga rodziciela wszystkich wiernych, powinien także miłować dzieci z niego zrodzonych, to jest, wiernych, którzy są synami tegoż Ojca i braćmi naszymi.)Czytaj dalej »I List Św. Jana Apostoła – Z objaśnieniami (Cz. 5)

I List Św. Jana Apostoła – Z objaśnieniami (Cz. 4)

ROZDZIAŁ 4

O strzeżeniu się fałszywych proroków, miłości Boga i bliźniego, i t. d

1Namilejszy, nie każdemu duchowi wierzcie, ale doświadczajcie duchów, jeśli z Boga są, bo wiele fałszywych proroków wyszło na świat. (Nie każdemu duchowi wierzcie. Duchem na­zywa poduszczenie, natchnienie, naukę, namowę; jakby rzekł: Nie każdej namowie i nauce wierzcie, którą sły­szycie.— Ale doświadczajcie duchów. P. W.)

2Po tym znać Ducha Bożego: każdy duch, który wyznawa, iż Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest, (Po tym znać Ducha Bożego. To jest prawidło do
rozpoznania ducha, czy jest z Boga.)Czytaj dalej »I List Św. Jana Apostoła – Z objaśnieniami (Cz. 4)

I List Św. Jana Apostoła – Z objaśnieniami (Cz. 3)

ROZDZIAŁ 3

O zachowaniu cnoty, unikaniu grzechu, o miłości Boga i bliźniego, i t. d.

1Patrzcie, jaką miłość dał nam Ociec, że nazwani jesteśmy synami Bożymi i jesteśmy. Dlatego świat nie zna nas, iż onego nie zna. ( Jaką. Jak wielką. Dał nam. Okazał nam niegodnym, nieprzyjaciołom i grzesznikom.— Nazwani jesteśmy synami Bożymi, i jesteśmy. Przez przysposobie­nie. —Dlatego świat nie zna nas. Dla tego ludzie świa­towi i poganie nie cenią, owszem lekceważą i gardzą tem usynowieniem chrześcian, gdyż nie znają Boga, przynajmniej praktycznie, ani go czczą i miłują.)Czytaj dalej »I List Św. Jana Apostoła – Z objaśnieniami (Cz. 3)

I List Św. Jana Apostoła – Z objaśnieniami (Cz. 2)

ROZDZIAŁ 2.

O zasługach Chrystusowych, zachowywaniu przykazań, miłości bliźniego, Antychrystach, i t. d.

1Synaczkowie moi, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Ale i jeśliby kto zgrzeszył, rzecznika mamy u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego, (Abyście nie grzeszyli. Abyście się wedle  możności wstrzymywali od grzechów. Ale i jeśliby kto zgrzeszył. Niech nie rozpacza ale się ucieka do Chrystusa, który jest naszym rzecznikiem u Ojca. Jest zaś naszym rzecznikiem , przez ukazywanie siebie i przedstawianie swoich ran i zasług przed oblicze Boga Ojca. — Sprawiedliwego. Niewinnego i świętego, który przez swoję świętość najmilszy Ojcu, zasługuje na wysłuchanie, i który sprawiedliwie zadośćuczynił za nasze grzechy. Patrz Wujka.)Czytaj dalej »I List Św. Jana Apostoła – Z objaśnieniami (Cz. 2)

I List Św. Jana Apostoła – Z objaśnieniami (Cz. 1)

Wprowadzenie do Listów Św. Jana Apostoła.

WYKŁAD X . J. WUJKA

O Świętym Janie mówiło się dosyć w Argumencie położonym przed Ewangelią jego. Teraz idą trzy listy jego: Jeden powszechny do wszech w obec, (acz niektórzy z starych zowią go listem do Parthów), a drugie dwa bardzo krótkie, do niektórej Paniej, i do  niejakiego Gaja. We wszystkich trzech liściech daje świadectwo prawdzie katolickiej wiary, i na­pomina wiernych, aby w niej stale trwali aż do końca, i miłowali kościół katolicki: aby nie byliheretykami ani odszczepieńcami: ale owszem aby się takich strzegli, (którzy są posłowie i gońcy Antychrystowi) a do szkoły takich mistrzów nie chodzili: gdyż mają doma, to jest w Kościele ka­tolickim, szczerą naukę Ducha S. którego na początku dał Pan Chrystus widomie Kościołowi, aby go wprowadził do wszelakiej prawdy, i mieszkał z nim na wieki. I przetoż mówi: Wy coście sły­szeli od początku, to niech w Was trwa. I także niżej. I w drugim liście wier. 6. A toć jest roz­kazanie, jakoście słyszeli od początku, abyście w nim chodzili. I w wierszu 8 i 9. Higin. epist. 2. August, lib 2, ąuaest. Bvang. quae 39. I. Joan. 2, 24, ver. 27.Czytaj dalej »I List Św. Jana Apostoła – Z objaśnieniami (Cz. 1)

II List Św. Piotra – Z objaśnieniami (Cz.III)

ROZDZIAŁ 3

O końcu świata i przyszłym sądzie, niewiadomości tego czasu i jego oczekiwaniu; o listach S. Pawła i pożegnaniu S. Piotra.

1Oto ten wtóry list do was, namilejszy, piszę, w których szczerą myśl waszę przez napominanie wzbudzam ( Wzbudzam . Ze snu odrętwienia i zapomnie­nia. — Przez napominanie. Przywodząc na pamięć. — Szczerą myśl. Całą, nieskażoną, czystą i prostą.)

2a iżbyście pamiętali na to, com przedtym powiedział, na słowa świętych proroków i Apostołów waszych, rozkazania Pana i zbawiciela. (Świętych Proroków. Z przepowiedni proroków. — Rozkazania Pana. Ponieważ przykazania Apostołów są przykazaniami Chrystusa Zbawcy, tylko przez Aposto­łów ogłoszone.)Czytaj dalej »II List Św. Piotra – Z objaśnieniami (Cz.III)