List Św. Judy Apostoła – Z objaśnieniami


Wprowadzenie do Listu Św. Judy Apostoła.

Wykład X . J. Wujka.

Ten list Judasa Apostoła przezwiskiem Thaddeusza, brata Jakuba, mniejszego, który był brat Pański, nie jest nic inszego, jedno szerszy wykład wtórego rozdziału listu wtórego Piotra Ś. Albowiem także upomina wiernych, aby się strzegli wszystkich herety­ków: ale osobliwie, jako Augustyn Ś. dokłada, tych którzy źle używali listów Pawła Ś., zalecając ludziom samę wiarę. Których obyczaje właśnie opisuje: Zowiąc je przeto ludźmi niezbożnymi, i łaskę Bożą w rozpustność obracającymi: którzy się sami wyłączają od Kościoła i od wiary jego. Napomina ktemu Katoliki, aby byli stateczni i nieporuszeni w apostolskiej wierze, a iżby się mę­żnie potykali o jej zachowanie.

 

1Juda, sługa Jezusów Chrystusów, a brat Jakubów, tym, którzy są w Bogu Ojcu umiłowani, a w Jezusie Chrystusie zachowani i wezwani. (Judas. Przezwiskiem Tadeusz albo Lebbeusz; był bratem Jakóba mniejszego, którego list kanoniczny wytłumaczyliśmy wyżej. — W Bogu Ojcu umiłowani. Umiłowani miłością, przez którą w Bogu i dla Boga miłuje­my bliźnich. Albo umiłowani od Boga Ojca.— A w Jezusie Chrystusie zachowani. I którzy się przez łaskę Chry­stusową zachowują w wierze i świętości. — Wezwani. Do Chrystyanizmu i Kościoła.)

2Miłosierdzie i pokój, i miłość niech się wam wypełni. ( Miłosierdzie i pokój, i miłość niech się wam wy­pełni. Niech się względem was wypełni miłosierdzie Bo­że, aby na was wylał swój pokój i miłość, oraz inne dary swoje, ażbyście je w zupełności osiągnęli.)

3Namilejszy, wszelaką pilność czyniąc, abym do was pisał o społecznym waszym zbawieniu, miałem za potrzebną pisać wam, prosząc, abyście bojowali o wiarę raz świętym podaną. ( Wszelaką pilność czyniąc abym do was pisał. Krótko i jasno Pagninus i inni: Tak mi było pilno pi­sać do was o wspólnem zbawieniu, iż nie mogłem nie pisać do was.Prosząc. Upominając.)

4Abowiem wtrącili się niektórzy ludzie (którzy dawno na ten sąd są naznaczeni) niezbożni, którzy Boga naszego łaskę obracają w rozpustność i przą się samego Panującego i Pana naszego Jezusa Chrystusa. (Którzy dawno na ten sąd są naznaczeni. O ta ­kich, i o ich bezbożności i sądzie, to jest potępieniu pisali przede mną Piotr i Paweł, owszem opisał ich sam Chrystus, abyście się ich strzegli jako wilków, Mat. 24, 24: II. Tymot. 3, 1; II. Piotr, 2. — Niezbożni. Grzeszący przeciwko prawdziwej religii, gdyż łaskę, to jest, prawo ewangeliczne obracają w rozpu­stę, to jest, nadużywają chrześciańskiej religii do roz­pusty, nauczając, iż prawo chrześciańskie jest prawem wolności, a zatem, że wolno wyznawcom tej religii dogadzać pożądliwościom, obżarstwu i nieczysto­ści. To samo co powiada Piotr S. w liście II. roz. 2. 19; Wolność im obiecując, gdyż sam i są niewolnicy skazy. Patrz, co się tam rzekło. — Samego Panującego. Zaprzeczając bóstwa Chrystusowi, który jest prawdzi­wym i jedynym Panem naszym; albowiem Chrystus jest Bogiem: Bóg zaś jest jeden, którego uznajemy za Pana i panującego nad wszystkiemi rzeczami. Patrz Wujka.)

5A chcę wam przypomionąć, gdyż raz wszytko wiecie, iż Jezus wybawiwszy lud z ziemie Egipskiej, zasię te potracił, którzy nie wierzyli. (A chcę wam przypomionąć. Jakby rzekł: nie chcę was uczyć, gdyż już to wiecie i nauczyliście się, ale tylko przypomnieć. — Gdyż raz wszystko wecie. Zgoła i zupełnie wszystko ‘wiecie. — Jezus. Jozue, którego L X X . nazywają Jezusem. — Zasię tę potracił którzy nie wierzyli. Jakby rzekł: Bóg raz wybawił lud, gdy ten szedł za nim, i wyprowadził go z Egiptu: ale powtóre zatracił go, to jest gdy niewierny od niego odstąpił, i to nie raz jeden, ale często. Zastosowanie zaś tego przykładu zostawuje S. Judas samym wier­nym, jakby rzekł: Podobnym sposobem postąpi Bógz wiernymi, których naprzód zbawił we chrzcie ś,. gdy poszli za Chrystusem, ale powtóre zatraci, jeśli od Chrystusa odstąpią a przystaną do kacerzów. Patrz Wujka.)

6A Anjoły, którzy nie zachowali zacności swej, ale mieszkanie swoje opuścili, na sąd dnia wielkiego związkami wiecznemi pod chmurą zachował. (Ale mieszkanie swoje opuścili. Niebo, z którego za grzech zostali strąceni. — Na sąd dnia wielkiego. Na dzień ostatecznego sądu, w którym dniu czarci tak ­że jako winni będą stawieni przed trybunałem Chry­stusowym, i otrzymają wyrok potępienia wiecznego.— Pod chmurą, W mglistych miejscach piekła. Patrz II. Piotr 2, 4. — Zachował. Na męki, powiada Ś. Piotr w  miejscu przywiedzionem.)

7Jako Sodoma i Gomora, i pograniczne miasta, tymże sposobem zwszeteczniawszy i udawszy się za cudzym ciałem, zstały się przykładem ognia wiekuistego, karanie cierpiąc. ( Zwszeteczniawszy. Oddawszy się najohydniejszej rozpuście. — Za cudzem ciałem. Ciałem cudzem jest ciało mężczyzny; albowiem rozpusta dokonywana na ciele męzkiem, sprzeciwia się naturze i nie odpowiada celowi, dla którego się ludzie kojarzą, to jest, rodze­niu dzieci. — Stały się przykładem. Pomsty Bożej aby się inni od tej zbrodni odstraszyli. — Ognia wie­kuistego karanie cierpiąc. Albowiem ślady onego spalenia trwają do dziś dnia: Morze martwe wyziewające smołę i siarkę. Albo ognia wiecznego w piekle; grzesznicy bowiem owi Sodomscy spaleni ogniem doczesnym przeszli do wiecznego.)

8Tak i ciało plugawią, i zwierzchność odrzucają, i majestat bluźnią. (Ciało plugawią. Szpetną rozpustą: albowiem,jak powiada Ś. Paweł, I. Kor. 6, 18. Wszelki grzech, któryby człowiek czynił, nie jest na ciele: ale kto porubstwo płodzi, przeciwko ciału swemu grzeszy. — Zwierzchność odrzucają. I za nic sobie ważą Boga mści­ciela wszystkich zbrodni. Niektórzy przez zwierzchność rozumieją publiczną władzę i prawa. — I majestat blu­źnią. Nie boją się bluźnić przeciwko rządom i panują­cym, których jest chwalebna i pełna majestatu władza. Albo też ważą się miotać bluźnierstwa na sam majestat Boski.)

9Gdy Michał Archanjoł z diabłem spór wiódł, spierając się o ciało Mojżeszowe, nie śmiał podnieść sądu bluźnierskiego, ale rzekł: Niech ci Pan rozkaże! ( Z djabłem spór wiódł spierając się o ciało Mojżeszowe. Najpospolitszy wykład tego miejsca jest, iż sza­tan chciał, żeby ciało Mojżeszowe było pogrzebionem w miejscu wiadomem i sławnem, aby żydzi skłonni do bałwochwalstwa, czcili go jako Boga: S, Michał zaśtemu się sprzeciwił, i starał się je pogrześć w miej­scu tajemnem, przeto w Deut. 34, 6. mówi się: A nie dowiedział się człowiek o grobie jego aż do teraźniej­szego dnia; Patrz Wujka. — Nie śmiał podnieść sądu bluźnierskiego. Bluźnić, złorzeczyć djabłowi, przekląć go. Dowodzenie więc Apostoła jest takie: Michał Ar­chanioł, będąc najczystszym, najświętszym i najskrom­niejszym, nie śmiał nic takiego wyrzec, coby trąciło bluźnierstwem albo przeklęstwem, żeby ani cienia skazy na siebie nie ściągnąć, albowiem bardzo się brzy­dzi bluźnierstwem i bluźniercami; a więc rzeczą jest najniegodziwszą, i która znamionuje ludzi nikczem­nych i skalanych wielorakiemi grzechami, bluźnić prze­ciwko urzędnikom, książętom i majestatowi Bożemu.— Niech ci Pan rozkaże. W greckim jest, niechaj ciebie Pan skarci, to jest, powściągnie twoje zuchwalstwo, złość i niegodziwość, i zmusi ciebie, żebyś dopuścił skry­cie pogrześć Mojżesza, i t. d.)

10A ci, czegokolwiek nie wiedzą, bluźnią, a cokolwiek z przyrodzenia, jako nieme bydło rozumieją, w tym się psują. (A ci czegokolwiek nie wiedzą, bluźnią. Jest apodiozis, to jest, zastosowanie przykładu, jakby rzekł: Michał S. mając władzę i moc skarcić szatana i jemu złorzeczyć i przekląć, przez skromność nie chciał tego uczynić: przeciwnie symonianie i gnostycy, z niepodobnem do zniesienia zuchwalstwem i bezczelnością bluźnią i złorzeczą przeciwko temu, czego nie znają, i co przewyższa ich jako cielesnych pojęcie, a mianowicie Boga i jego przymioty, tajemnice Chrystusowe, rzeczy niebieskie, wysokie i boskie. — Z przyrodzenia. Siłą przyrodzenia i zmysłami. — Jako nieme. W greckim, bezrozumne, pozbawione mowy i rozumu. — Bydło, ro­zumieją. Brzuch i rozpustę. — W tem się psują. Ka­żąc i sromocąc swoje ciało i umysły obżarstwem i bezwstydnemi rozkoszami. Patrz Wujka.)

11Biada im, iż się drogą Kaimową udali, a zwiedzieniem Balaamowym zapłatą rozpuścili się, a w przeciwieństwie Korego poginęli. ( Iż się drogą Kainową udali. Droga w Piśmie ś. oznacza sposób życia, postępowanie i obyczaje, a ró­wnież skutek i wyjście. Drogą więc Kainową jest po­garda Boga, zawiść, mężobójstwo, herezya, ateizm, życie błędne, rozpacz i potępienie, — A zwiedzeniem Balaamowem rozpuścili się. Jako Balaam w nadziei zapłaty i darów od króla Balaka chciał złorzeczyć ludowi Bo­żemu, tak ci oddani całkiem zyskowi, wylewają się na wszelkie złorzeczenia, bezbożne zamiary i inne zbrodnie, w celu zatracenia Kościoła. — A w przeciwieństwie Korego poginęli. Na podobieństwo sprzeciwieństwa, jakby rzekł: Na podobieństwo buntowniczego Kore, który zgi­nął w swojem sprzeciwieństwie i buncie, poginęli i gi­ną heretycy. Jako bowiem przed Kore rozstąpiła się ziemia i pożarła go, tak i heretyków pochłonie przepaść piekielna. Patrz Wujka.)

12Cić są plugawcy na biesiadach swoich spólnie biesiadujący bez bojaźni, samych siebie pasący, obłoki bezwodne, które od wiatrów tam i sam unoszone bywają, drzewa jesienne, nieużyteczne, dwakroć pomarłe, wykorzenione, ( Cić są plugawcy na biesiadach. Ci bowiem na biesiadach, które się odbywały po przyjęciu Eucharystyi i nazywały się agapami, plugawili ciała pijań­stwem, umysł nieczystemi myślami, spółbiesiadników przewrotną nauką i herezyą, jak również uwłaczaniem sławy, złą mową, i bezwstydnemi słowy i spojrzenia­mi, mając, oczy pełne cudzołóstwa i grzechu, nieustawającego, jak powiada S. Piotr list II. rozd. 2, w. 14. Patrz co się tam rzekło w. 13 i 14. — Na biesiadach. Na agapach. — Biesiadujący bez bojaźni. Bożej i uszanowania dla ludzi. — Samych siebie pasący. Z greckiego można przełożyć, rządzący, to jest niechcą­cy ulegać. — Obłoki bezwodne. Obłoki bezwodne, któ­re się zdają obiecywać wodę dla orzeźwienia ludzi i użyźnienia ziemi, ale jej w rzeczy samej nie dają. Tak gnostycy nosili czcze imię ludzi uczonych, ale nauki w rzeczy samej nie mieli. — Które od wiatrów tam i sam unoszone bywają. Wyraża drugi przymiot heretyków, to jest lekkość i niestałość w swoich dogma­tach; zawsze się bowiem chwieją, i nigdy się stale nie trzymają, z jednego w drugi błąd wpadając. — Drzewa jesienne. Drzewa które wprawdzie owoc pe­wny przynoszą, ale zepsuty i spróchniały, który albo z braku soków, albo niedostatku ciepła letniego, nie mogąc przyjść do dojrzałości, i robactwem stoczony, spada niedojrzały. Takimi są heretycy, których owo­ce, to jest, uczynki nie tylko są niepożyteczne, ale nawet szkodliwe. — Dwakroć pomarłe. Zupełnie obumarłe; tak mówimy, dwakroć, trzykroć błogosławieni, to jest, ze wszech miar błogosławieni. Albo dwakroć pomarłe, dla tego, że raz umiera drzewo w sobie, gdy usycha, a potem znowu, gdy się wykorzenia albo się wycina. Oznacza Apostoł przez te przenośnie rozpaczliwy stan zbawienia gnostyków.)

13wały srogie morskie, przez piany zelżywości swoje wyrzucające, gwiazdy błąkające się, którym burza ciemności na wieki jest zachowana. (Wały srogie morskie. Patrz Wujka. — Któ­rym burza ciemności na wieki jest zachowana. Wyraz burza ytłumacz listu II. Piotra 2, 17, przekłada mgła. Słusznie mgła i ciem­ności piekielne należą się i są zachowane dla tych gwiazd błąkających się. Słusznie, powiada Beda. będą wrzuceni w ciemności wiecznych mąk, którzy pod imieniem światłości wprowadzili do Kościoła Bożego ciem­ność błędów.)

14A prorokował i o tych Enoch, siódmy od Adama, mówiąc: Oto przyszedł Pan z tysiącmi świętych swoich, (A prorokował i o tych. Stwierdza świadectwem Henocha, iż bezbożnym heretykom zachowana jest bu­rza ciemności; wziął zaś to proroctwo albo z podania przodków, albo z księgi jakiej, która się naówczas znajdowała, gdy te rzeczy pisał Apostoł. — Siódmy od Ada­ma. Adam bowiem zrodził Seta, ten Euosa, ten Kainana, ten Malaleela, ten Zareda, ten Henocha. Jest więc siódmym, licząc samego Adama i Henocha.—Z tysiącmi świętych swoich. Otoczony niepoliczonymi hufcami anio­łów i świętych)

15aby czynił sąd przeciwko wszytkim i strofował wszytki niezbożniki ze wszytkich uczynków ich niezbożnych, które niezbożnie płodzili, i ze wszytkich przykrości, które mówili przeciw Bogu niezbożni grzesznicy. (Aby czynił sąd przeciwko wszystkim. Żeby osądzić cały rodzaj ludzki.— Przykrości. Złości.)

16Cić są szemracze narzekający, chodzący wedle pożądliwości swych, a usta ich mówią nadętości, dziwujący się osobam dla pożytku. (Dziwujcy sią osobom.Pochlebcy.)

17Lecz wy, namilejszy, pamiętacie na słowa, które są przedtym powiadane od Apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, (Od Apostołów. Jako to od Ś. Piotra, list II. r. 3, w. 3; i od 8, Pawła, I, Tymot. r. 4, w. 1; fi II. Tymot. r, 3, w. 2.)

18którzy wam powiadali, że w ostateczny czas przydą naśmiewcy, chodzący według swych pożądliwości w niezbożnościach. ( Naśmiewcy. Którzy wyśmiewają wszystkie rzeczy święte i nie święte, i którzy się najgrawają nad prosty­mi wiernymi wprowadzając ich w błąd — W niezbożnościach. Jakby rzekł: Pożądliwości ich są pożądliwościami najbezbożniejszemi.)

19Cić są, którzy się sami odłączają, cieleśni, Ducha niemający. (Którzy się sami odłączają. Od Kościoła, od Chry­stusa i Boga. — Ducha nie mający. Albowiem jak powiada S. Paweł 1. Kor. 2, 14. człowiek cielesny nie poj­muje tego, co jest Ducha Bożego.)

20Lecz wy, namilszy, budując się sami na naświętszej wierze waszej, w Duchu Ś. modląc się, (Budując się sami. Jakby rzekł: Położyliście fundament wiary, teraz wznoście resztę budowy przez uczynki cnót. — W Duchu S. modląc się. Przez Du­cha Ś.; albowiem sam Duch prosi za nami, to jest, pobudza nas do proszenia i wzdychaniem niewymównem, Rzym. 8, 26.

21sami się w miłości Bożej zachowajcie, oczekiwając miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku żywotowi wiecznemu. ( Ku żywotowi wiecznemu. Które (miłosierdzie) niech doprowadzi was do żywota wiecznego.)

22A jedne osądzone karzcie, (A jedne. Heretyków.—Osądzone. Potępionych sa­mych przez się, rzeczą samą.)

23a drugie zachowajcie, wyrywając z ognia. A innych litujcie w bojaźni, mając w nienawiści i onę, która cielesna jest, pokalaną suknią. (A drugie zachowajcie. Którzy są w niebezpie­czeństwie, żeby ich nie zwiedli heretycy, o ile może­cie wyprowadzajcie ich z niebezpieczeństwa. — Wyry­wając ich z ognia. Z ognia herezyi, który już ich pali, albo w niebezpieczeństwie zostają spalenia: i z ognia piekielnego, do którego dążą. Albo zapewne w drugiej tej połowie mówi o tych, którzy jeszcze są ca­łymi i nietkniętymi od tych płomieni.—A innych litujcie w bojaźni. Innych, już się chwiejących i gotowych do upadku i zguby, nie bez własnej bojaźni, otoczcie po­litowaniem. — Mając i o nienawiści i onę. Tymczasem nienawidząc onej .—Która jest cielesna, pokalaną suknią. Przez suknią pokalaną rozumieją się obyczaje i uczucia nieczyste i cielesne, a także nieczysty sposób życia i splugawione rozpustą i występkami obcowanie. Stosuje mowę do obrządku starego prawa, Lewit. 15, gdzie szaty zmazanych trądem, krwią albo nasieniem, uwa­żały się za nieczyste, tak iż gdyby się kto ich dotknął, zaciągał nieczystotę w obliczu prawa, i był usuwanym od kościoła i obcowania z ludźmi. Odwołuje się też do szaty białej, którą wkładali świeżo ochrzczeni; jakby rzekł: Strzeżcie się, żebyście białej szaty niewinności, którąście wzięli na chrzcie ś., nie splugawili nieczysto­ścią, rozpustą i skażonemi obyczajami; ale te rzeczy miejcie w nienawiści i obrzydzeniu.)

24A temu, który was może zachować bez grzechu i postawić przed oblicznością chwały swojej niepokalane w radości w przyszciu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ( Przed oblicznością chwały swojej. W chwale swo­jej niebieskiej, do której żaden zmazany winą nie wcho­dzi.— W radości. Z radością.— W przyjściu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Gdy przyjdzie sądzić, wtedy bowiem zupełnie świętych uwielbi, wespół z ich ciałami.)

25samemu Bogu, zbawicielowi naszemu, przez Jezusa Chrystusa Pana naszego chwała i wielmożność, rozkazowanie i władza przed wszelkim wiekiem i teraz, i na wszytkie wieki wieków. Amen ( Chwała. Niech będzie, czyli niech będzie uznaną, którą ma; i tak samo dalej rozumieć należy; albowiem nie przez Chrystusa ma te rzeczy, ale przezeń odbiera ich uznanie. — Wielmożność. Syryjski, potęga. W greckim majestat wielkość, ozdoba, godność. — Rozkazowanie. Grecki wyraz oznacza także moc i potęgę  I władza. Syryjski, panowanie. Władza jest jakby wykona­niem panowania: wykonywa się bowiem skutecznie to wszystko, co tylko rozkazuje wola Boża. Przed wszelkim wiekiem. Trwa, istnieje, i zawsze się mu należy, więc pragnę, żeby ją wszyscy uznawali i wysławiali.)

 

Koniec listu S. Judy Apostoła.

 

Wykład X J. Wujka.

4. Samego panującego Pana naszego. Obacz, iż Chrystus nazwany jest Bóg sam panujący. Cosię jaśnie z greckiego artykułu pokazuje iż tu o jednej osobie Chrystusowej mówi

5. Jezus wybawiwszy lud. Oto Pan Jezus wybawił lud żydowski z Egiptu, to i wielebny Beda przypo­mina, pisząc na to miejsce.

9. O ciało Mojżeszowe. Kedy jako, i kiedy był ten spór Michała Archanioła z szatanem o ciele Mojżeszowem, o tem w żadnem piśmie nic nie czytamy. Tylko to ztąd mamy, iż wiele historyi i nauk, w uściech i sercach ludzkich przez tradycją były zachowane, które nigdzie nie są napisane.

10. Czegokolwiek nie wiedzą, to bluźnią, I to jest jeden obyczaj heretycki, tajemnice Boże i nauki święte katolickie których nie rozumieją, hańbić i szkalować: a czego prawdą dowieść me mogą, tego łajaniem, nasmiewiski, sromoceniem i bluźnierstwy przeciw Kościołowi i przełożonym jego, przeciw Sakramentom i ceremoniom święty dokazywać

11. Drogą Kainową. Drogą Kainową się heretycy udają, iż dla nienawiści lepszych nad się imie sobie nauczycielów i posłańców Bożych, aby je ważono, przywłaszczają: a iż jako Kain Abla, tak om bracią swą które zwodzą na duszy i na ciele zabijają. Zwiedzeniem się też  Balaamowem rozpuszczają, iż dla umiłowa­nia doczesnych pożytków, sprzeciwiają się prawdzie którą znają. A sprzeciwieństwem Korego (który żywo do piekła zstąpił) giną: iż także pychą i chciwością zwierzchności uniesieni, od jedności się kościelnej odłączają; a wiedząc i widząc jako wiele złego broją, oślep do piekła przez złości i niezbożności zstępują. Tak wielebny Beda to miejsce wykłada.

13. Wały morskie srogie. Tacyć są heretykowie, iż sami w sobie zawsze niespokojni, nadęci, ciemni i gorzcy są i na pokój Kościoła, (który jako brzeg morski jest mocny a stateczny) bić nie przestawają. Lecz także jako piany wyrzucają swoje zelżywości: iż jako nadęte wały, im się wyżej pyszniąc podnoszą, tem więcej zelżeni, jakoby się w lekkie piany rozpuszczając giną. Jako i Paweł S. mówi: Iż dalej nie wskurają. Bo głupstwo ich będzie wszem ludziom wiadome. (II. Timot. 3, 9).

13. Gwiazdy błąkające się. Jako planety albo gwiazdy błąkające, miejsca wschodu na niebie ani zachodu pewnego nie mają: tak heretykowie, obiecujący światłość prawdy, nigdy w jednym stanie prawdy me trwają, ale dziś tak, a jutro inak uczą, i konfessye wiary swej co rok odmieniają. Beda.

19. Którzy się sami odłączają. I to jest heretykom własna, że nie trwają w jednym Kościele Apostolskim, ale wychodzą z społeczności wiernych; że się sami wyłączają i odstąpienie czynią, i tak się sami sądzą, i na się sentencyą ferują, kiedy swą wolą z kościoła wychodzą. Bo to ich odstąpienie i wyłączenie, jest iako ich senteneyi potępienie. (Hieron. in 3 ad Titum. I. Jan 2, 19. Dzieje 20, 30).

 


BIBLIA ŁACIŃSKO -POLSKA CZYLI PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU PODŁUG TEKSTU ŁACIŃSKIEGO WULGATY I PRZEKŁADU POLSKIEGO X. JAKÓBA WUJKA T. J. Z KOMENTARZEM MENOCHIUSZA T. J. Tom IV, Wilno. 1907r.


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: