Fatima — nowe dzieło Maryi

Widocznie katolicy zapomnieli o tej sprawie, może ją źle zrozumieli, nie doceniali jej, skoro niebo w naszych czasach w sposób nadzwyczajny upomniało się o pokutę. Warto, trzeba to przemyśleć:
jakie miejsce zajmowała pokuta w życiu tzw. współczesnego katolika? Skoro Maryja sama uważała za potrzebne upomnieć się o ten dział nauki Jezusa… pomyśl…

Czytaj dalej

ZDAJ SIĘ NA WOLĘ BOŻĄ! (13) – Im bardziej opuszczona jest dusza Bogu oddana, tym szczodrobliwiej bywa obdarzoną.

Im więcej zdajemy się tracić, tem więcej zyskujemy; ogałaca On naturę, aby nas obdarzyć w sposób nadprzyrodzony. Kochaliśmy Go za Jego dary, ukrył je tedy, abyśmy Go kochali dla Niego samego, a przez odjęcie nam tych darów chce nam dać ów dar największy i najdroższy ze wszystkich, bo zawierający w sobie wszystkie.

Czytaj dalej

FATIMA DROGOWSKAZEM

ajświętsza Panna żąda następnie cierpienia i ofiary. Cierpienie i ofiara to wielkie i tajemni­cze prawo zbawienia.
Chrystus przez krzyż zmył nieprawość świata. A my z Chrystusem stanowi­my jedno ciało mistyczne. Jeżeli żyjemy w stanie łaski, jesteśmy drugim Chrystusem. Mamy dlate­go jak Chrystus Pan przyczyniać się do odkupienia ludzkości przez cierpienia i ofiar

Czytaj dalej

O obowiązku zadośćuczynienia Najświętszemu Sercu Jezusowemu – Pius XI

Im bardziej zaś nasza ofiara i nasze poświęcenie upodobni się do Pańskiej ofiary, t.zn. im doskonalej złożymy ofiarę z własnej miłości i z namiętności i ukrzy­żujemy swe ciało owem duchowem krzyżowaniem, o którem mówił apostoł, tem obfitsze owoce pojednania i zadośćuczynienia spłyną na nas i na innych.

Czytaj dalej

Rozmyślania o miłości Bożej (27) – O zasadach w praktyce miłości czynnej

Pierwszą za­sadą jest, aby nigdy nie sądzić Boskiego względem nas postępowania. Oddawszy się raz Bogu, przyjęliśmy zarazem na siebie ten obowiązek, wobec nieskoń­czonego Majestatu Boskiego, aby nie badać Jego zamiarów, nie zastanawiać się i nie zgłębiać przyczyn i powodów , dlaczego w ten a nie w inny sposób, Bóg te zamiary Swoje względem nas przeprowadza.

Czytaj dalej

ZDAJ SIĘ NA WOLĘ BOŻĄ! (12) – Bóg tym pewniej prowadzi duszę sobie oddaną, im więcej zdaje się trzymać ją w ciemnościach

Cechą charakterystyczną poddania się jest życie pełne tajemnic, otrzymywanie od Boga darów niezwykłych i cudownych w używaniu rzeczy naturalnych, pospolitych, w których nic innego nie ma udziału,prócz zwykłych wpływów ludzkich i biegu zwyczajnych wydarzeń

Czytaj dalej