Autor: Agnieszka Szaroleta

Zdrowa nauka Kościoła przeciw kłamstwom modernistów: „Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom.” (2 Tym. 4:3-4)
Nauka Katolicka

ZDAJ SIĘ NA WOLĘ BOŻĄ! (4) – Oddanie się zwyczajnym czynom wagę złota nadaje

Gdyby chciały zrozumieć wartość co­dziennych spraw i obowiązków swoich, wartość w odniesieniu do ich uświątobliwienia najdrob­niejszych i nic na pozór nieznaczących zdarzeń, które im nastręcza Boska Opatrzność, jako tyle środków udoskonalenia się, wartość codzien­nych przykrości i krzyżów, jakżeby prędkim i pewnym krokiem na drodze świętości postę­powali! I nierównie prędzej kresu zamiarów Bożych dochodziliby, niż przez owe czyny i stany nadzwyczajne, za któremi się marnie ubiegają.  

Nauka Katolicka

O rozpoznawaniu duchów – Kard. J.Bona cz. XXIII – O widzeniach szatańskich i ich czci

Trzeba powiedzieć, że cześć Boską można oddać szatanowi w dwojaki sposób. Albo bezwarunkowo, albo też pod warunkiem. Jeżeli oddaje się cześć bezwarunkowo; twierdzę, że nie może to być bez grzechu i nie da się to usprawiedliwić nieświadomością. Wszak ma­my trojaką pomoc, przez którą możemy się ustrzec błędu. Pierwszą jest…

Nauka Katolicka

Za ludzką pychę cierniem ukoronowany

kolce wpiły się w czoło, w skronie i całą czaszkę najświętszej głowy Jezusa! Trysła z siedmdziesięciu dwu głębokich ran krew Zba­wiciela i zarumieniła szaty żołdaków: Jezus jęknął i do Ojca swego wzniósł oczy, ofiarując Mu ten niepojęty ból za nasze próżności, za naszą pychę i za wszystkie grzechy myślą popełnione! Czy potrafisz zgłębić ten ból Jezusa? Gdyby ci kto tylko jeden cierń długi wbił w skronie — tobyś nie wytrzymał; wiłbyś się z boleści i krzyczałbyś w niebogłosy; Panu two­jemu kilkadziesiąt takich cierni długich wbito w głowę a On to wszystko z ci­chością bez skargi i krzyku zniósł z mi­łości ku Tobie!

Nauka Katolicka

Rozmyślania o męce – Anioł umacnia Jezusa

Wczuj się w ko­nające Serce Zbawiciela! Tu się ucz i poznaj, jak niezmierzonem złem jest grzech w oczach Boga. Tu ze Zbawicielem obudź w sobie uczucia zawstydzenia i skruchę za popełnione grzechy. Tu przejmij się wstrę­tem do wszystkiego, co obraża Boga; nie odchodź z tego miejsca, póki nie uczynisz niezłomnego postano­wienia: raczej umrzeć, niż grzech popełnić.

Nauka Katolicka

Rozmyślania o miłości Bożej (17) – O NIEBIE

Wszystkie przykrości, cierpienia i boleści, słodkie nam się staną wobec tej nadziei, że one zapewnią nam szczęście kochania Pana Boga przez wieczność całą, jeśli tu dla Jego miłości potrafimy uzbroić się w cierpliwość i wytrwałość; że nas ochronią od najstrasz­niejszego z nieszczęść, jakiem jest pozbawienie na wieki tej Bożej miłości w piekielnej otchłani!

Nauka Katolicka

„Wobec modernizmu Kościół w niwecz się obraca” – Św. Bp. J.Pelczar o modernizmie

Któż nie widzi, że wobec modernizmu Kościół katolicki w niwecz się obraca, a religia rozpływa się w nieokiełzanym subiektywizmie i w chorobliwej jakiejś uczuciowości, czego koniecznym wynikiem musi być naturalizm, panteizm, indyferentyzm, w końcu zaś ateizm. To już nie herezja, czyli zaprzeczenie jakiegoś dogmatu, ale „stek herezyj”  i religijny nihilizm.

Nauka Katolicka

O rozpoznawaniu duchów – Kard. J.Bona cz. XXII – O różnych ro­dzajach objawiających się osób

Świętszym bowiem niż inni, jest ten, kto założywszy głębszy fundament po­kory, stara się przez miłość służyć i podobać się Bogu, nie wzdycha za widzeniami, lecz owszem otrzymując je od Boga, albo je pokornie odsuwa, albo z trwogą przyjmuje, wiedząc, że i przez nie daje się szatanowi sposobność do różnych zasadzek i złudzeń.

Nauka Katolicka

Rozmyślania o Męce – Nie jako ja chcę, ale jako Ty

Wiesz o tem, tak mówił w objawieniu Pan Jezus do św. Katarzyny Seneńskiej (6), że zbawienie i cała do­skonałość sług moich na tem polega, by czynili we wszystkiem wolę moją, by o spełnienie tej ustawicznie i z wszystkich sił swoich się starali, aby każdej chwili życia gotowi byli mnie słuchać, mnie czcić jedynie i mnie samego, we wszystkiem cokolwiek czynią, ma­jąc na celu. Im się kto pilniej o to stara, do tem wyż­szej dojdzie doskonałości: