Św. Alfons Liguori

Luty – Miesiąc Matki Bożej Bolesnej: O Siedmiu Boleściach NMP- Cz.1 Proroctwo Symeona

ROZWAŻANIE
SIEDMIU BOLEŚCI MATKI PRZENAJŚWIĘTSZEJ.

PIERWSZA BOLEŚĆ.

 

PROROCTWO W. KAPŁANA SYMEONA.

Na tym padole nędzy i płaczu każdy się rodzi na to, aby łzy wylewał, i przeniósł miarkę swoich cier­pień, od dnia do dnia się ponawiających. Lecz jak­żeby nierównie godniejszym jeszcze opłakania był los człowieka, gdybyśmy mogli przewidzieć przed czasem cierpienia jakie nas w przyszłości czekają?Czytaj dalej »Luty – Miesiąc Matki Bożej Bolesnej: O Siedmiu Boleściach NMP- Cz.1 Proroctwo Symeona

O MIŁOŚCI DO PANA BOGA (Św. A.M. Liguori) – Przeczytaj zanim powiesz że Go kochasz!

Jest wiele dusz, które pragną być doskonałemi, ale przytem dziwnie są na to obojętnemi, żeby raczej dostać się do nieba i z Bogiem się połączyć, niż dalej żyć tu na ziemi. Szczęśliwość wieczna jest zbyt wielkiem dobrem, a Pan Jezus zbyt wiele ucier­piał, chcąc nam ją wysłużyć, by nie miał osobną karą dotknąć tych dusz, które tak mało jej pragnęły za życia

Gdybyś miał wiarę żywą, skłoniłaby cię ona do poprawy życia – Św. A.M. Liguori

Miłość wszystkiemu wierzy.

Kto miłuje Pana Jezusa, wierzy wszystkim słowom jego.

1. Kogo miłujemy, temu chętnie wierzymy; i dlatego im większą jest miłość duszy ku Panu Jezusowi, tem też mocniejszą i żywszą będzie jej wiara. Dobry łotr, wpatrując się w Zbawiciela tak niewinnie do krzyża przybitego i na nim umierającego, znoszącego z taką cierpli­wością swe męki, począł Go miłować; tą zaś miłością ogarnięty i światłem łaski oświecony, uwierzył, iż był On istotnie Synem Bożym, i dla­tego zwrócił się do Niego z modlitwą, by o nim wspomniał, gdy przyjdzie do Królestwa swego.Czytaj dalej »Gdybyś miał wiarę żywą, skłoniłaby cię ona do poprawy życia – Św. A.M. Liguori

O Narodzeniu Syna Bożego – Św. A.M. Liguori

W on czas, gdy Marya z każdym dniem swego połogu wyglądała, wyszedł rozkaz od cesarza rzymskiego Augusta, żeby ludność całego rzymskiego państwa spisaną została. Już i kraj żydowski należał wtedy do państwa rzymskiego, już było berło od Judy odjęte, bo już czas Messyasza był przyszedł. Gdy ów rozkaz także w Nazarecie ogłoszono, żeby się każdy Izraelita do swego rodzinnego miasta udał, aby się dał zapisać w księgi ludności; zaczęli także nasi święci oblubieńcy przygotowania do dalekiej podróży robić, albowiem musieli się do Betlehemu udać, zkąd pokolenie Dawidowe, do jakiego oboje należeli, pochodziło.Czytaj dalej »O Narodzeniu Syna Bożego – Św. A.M. Liguori

Osiem uwag o tajemnicy Wcielenia Syna Bożego – św. A.M. Liguori

UWAGA 1.

I.
A słowo ciałem się stało. ( Jan, 1. 14.)

Pan Bóg na to nas stworzył, żebyśmy Go miłowali w tem ży­ciu, i dostąpili szczęścia oglądania Go w przyszłem. Lecz niewdzięcznicy, grzesząc, wypowiedzieliśmy Bogu posłuszeństwo, podnieśliśmy bunt przeciwko Niemu, a za to pozbawieni zo­staliśmy Jego łaski, wygnani z raju, i prócz tego skazani na wieczne męki w piekle.
Zgubieni więc byliśmy. Ale Bóg nasz uli­towawszy się nad nami, postanowił zesłać na ziemię Odkupiciela, któryby na to wielkie na­sze nieszczęście, wielki przyniósł ratunek.Czytaj dalej »Osiem uwag o tajemnicy Wcielenia Syna Bożego – św. A.M. Liguori

O Niepokalanym Poczęciu Najśw. Maryi Panny cz.I – Św. A.M. Liguori

Jak dalece wypadało aby przenajświętsza Trójca zachowała Maryję od grzechu pierworodnego.

Ciężką klęskę i Adamowi i całemu rodzajowi ludz­kiemu zadał grzech przeklęty: tracąc łaskę, pierwszy człowiek utracił przez to wszelkie dobra któremi zrazu był zbogacony, i ściągnął na siebie i na całe swoje potomstwo nienawiść Boga, a wskutek tego domiar wszelkich nieszczęść. Lecz spodobało się Panu Bogu wyjąć z pod tej powszechnej niełaski Przenajświętszą Pannę, którą przeznaczał na Matkę wtórego Adama, Chrystusa Pana, mającego naprawić szkody wyrzą­dzone przez pierwszego. Obaczmyż jak dalece przy­stało to godności Boga i każdej w szczególności z Osób Trójcy przenajświętszej, aby takowym przywilejem obdarzyć Maryję: należało się to Jej od Boga-Ojca jako Jego Córce; od Boga-Syna jako Jego Matce, od Boga Bucha Świętego jako Jego Oblubienicy.Czytaj dalej »O Niepokalanym Poczęciu Najśw. Maryi Panny cz.I – Św. A.M. Liguori

Ratunek w Niepokalanym Sercu Maryi – Cz.1

Święci zgodnie nauczają, że przyczyna Bogarodzicy konieczną jest do zbawienia naszego; konieczną, mówią nie bezwzględnie ale moralnie. Tej moralnej konieczności Bóg chce, który postanowił Maryę rozdawczynią łask wszystkich.

Nie masz dla nas zbawienia, bez łaski, jest dogmatem wiary; nie masz łaski bez przyczyny i pośrednictwa Maryi, nauczają Święci. Dlaczego? bo Marya jest Matką Boską, Matką ludzi i Królową nieba.

Bóg gdy nadejdzie czas odpłaty, już nie czeka, lecz karze.

Ktoś powie: „Bóg był dla mnie dotychczas tak miłosierny, więc ufam, że taki będzie w przyszłości”. Odpowiem: dlatego że był dla ciebie taki miłosierny, chcesz Go znów obrażać?

A zatem aż tak (mówi ci św. Paweł) pomiatasz Bożą dobrocią i cierpliwością? Czyż nie wiesz, że Pan tolerował Cię aż do tej pory bynajmniej nie po to, byś nadal Go obrażał, ale po to, byś opłakiwał uczynione zło?

Czytaj dalej »Bóg gdy nadejdzie czas odpłaty, już nie czeka, lecz karze.

O miłości Jezusa Chrystusa okazanej w ustanowieniu Komunii Świętej

Jezus Chrystus zasługuje abyśmy Go kochali dla miłości Jego, którą nam okazał w ustanowieniu Najświętszego Sakramentu ołtarza.

 

1. „Wiedząc Jezus, iż przyszła godzina jego, aby przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swe… do końca je umiłował.“ (Jan. 13. l.) — Najmiłościwszy Zbawiciel nasz wiedząc, że zbliżyła się godzina odejścia jego z tej ziemi, wprzód nim wydał się na śmierć dla nas, chciał pozostawić nam największy dowód miłości swojej w tem, że nam dał Przenajświętszy Sakrament. Mówi Święty Bernardyn Seneński, że dary miłości przekazane przy śmierci, silniej utwierdzają się w pamięci, i stawają się milsze. Dla tego przyjaciele umierając, zwykli osobom ukochanym za życia dawać jakie ofiary na pamiątkę swego afektu. Ale Ty o Jezu mój, opuszczając ten świat, cóżeś nam zostawił jako znak swojej miłości ? -— Oto zostawiłeś nam Ciało swoje, krew swoją, duszę swoją, bóstwo swoje, całego siebie, nic nie pozostawiwszy sobie! Całego siebie dal tobie, mówi Święty Chryzostom, sobie nic nie zostawił.

Czytaj dalej »O miłości Jezusa Chrystusa okazanej w ustanowieniu Komunii Świętej