Tag: Serce Jezusa

 • O nabożeństwie do Serca Jezusowego – Św. bp. J. Pelczar

  O nabożeństwie do Serca Jezusowego – Św. bp. J. Pelczar

  „Oznajmił mi Pan Jezus tak mówi błog. Małgorzata — jako gorąco pra­gnąc, aby Go ludzie doskonałą miłością kochali, postanowił obja­wić im Serce swoje, jako nowy na ostatnie czasy dowód miłości swojej i jako sposób najskuteczniejszy do pobudzenia ich do wza­jemnej a prawdziwej i mocnej miłości”. Taką miłość miej w ser­cu , w słowach i uczynkach. więcej

 • O prawdziwej czci Najsłodszego Serca Jezusowego

  O prawdziwej czci Najsłodszego Serca Jezusowego

  Kto ma taką wiarę, ma zarazem i miłość ku Jezusowi Panu. Mając żywą wiarę, masz zarazem niezachwianą ufność i  miłość nieugiętą; nie mając wiary, ani miłości ku Jezusowi mieć nie możesz, i właśnie dlatego mówiło się tu o wierze. więcej

 • Kazanie o św. Małgorzacie Marii Alacoque

  Kazanie o św. Małgorzacie Marii Alacoque

  ujrzała jakby na jawie Jezusa Chrystusa, który wskazując na serce swoje tak do niej przemówił: Oto jest to serce, które tak ukochało ludzi, że niczego nie szczędziło, wyczerpało się i wyniszczyło zupełnie, dla przekona­nia ich o swojej miłości. Od iluż-to jednak za tę miłość odbie­ram tylko niewdzięczność, pogardę, nieuszanowanie, świętokradz­two, oziębłość dla Osoby mojej, utajonej w sakramencie miłości.” więcej

 • O prawdziwej czci Najsłodszego Serca Jezusowego

  O prawdziwej czci Najsłodszego Serca Jezusowego

  Kto ma taką wiarę, ma zarazem i miłość ku Jezusowi Panu. Mając żywą wiarę, masz zarazem niezachwianą ufność i  miłość nieugiętą; nie mając wiary, ani miłości ku Jezusowi mieć nie możesz, i właśnie dlatego mówiło się tu o wierze. więcej

 • Kazanie o św. Małgorzacie Marii Alacoque

  Kazanie o św. Małgorzacie Marii Alacoque

  ujrzała jakby na jawie Jezusa Chrystusa, który wskazując na serce swoje tak do niej przemówił: „ Oto jest to serce, które tak ukochało ludzi, że niczego nie szczędziło, wyczerpało się i wyniszczyło zupełnie, dla przekona­nia ich o swojej miłości. Od iluż-to jednak za tę miłość odbie­ram tylko niewdzięczność, pogardę, nieuszanowanie, świętokradz­two, oziębłość dla Osoby mojej, utajonej w sakramencie miłości.” więcej

 • Miesiąc z Sercem Jezusa (Dzień 30)

  Miesiąc z Sercem Jezusa (Dzień 30)

  Pan Jezus jest mężem boleści, Marya Matką boleści; Pan Jezus jest naszym przyczyńcą, Marya ucieczką naszą, ucieczką grzeszników; Chrystus Pan jest Ojcem miłosierdzia, Marya Matką miło­sierdzia; Pan Jezus jest dobrym Pasterzem—Marya dobrą Pasterką; Pan Jezus jest książęciem Pokoju—Marya Jego Królową; Pan Jezus jest Ojcem ubogich—Marya Matką sierot. więcej

 • Miesiąc z Sercem Jezusa (Dzień 29)

  Miesiąc z Sercem Jezusa (Dzień 29)

  Miłość poznaje się po czynach. Najlepszym jej do­wodem jest poświęcenie i ofiara; lecz Pan Jezus tak niewiele wymaga, na tak małem poprzestaje. Patrzmy, On żąda tylko jed­nej myśli, jednego wspomnienia, jednego dnia poświęconego sobie! Tysiące niewdzięczników nie wspomni o Nim nawet. Pan Jezus zaś żąda, ażeby o Nim myślano. Większość zapomina o Jego dobrodziej­stwach, o Jego cierpieniach i śmierci; On żąda zaś, aby o Nim pamiętano. więcej

 • Miesiąc z Sercem Jezusa (Dzień 28)

  Miesiąc z Sercem Jezusa (Dzień 28)

  Lecz najlepszym do­wodem nadmiaru miłości Bożej, jej najdo­skonalszym cudem jest tajemnica ostatniej Wieczerzy, Najświętszy Sakrament Eucharystyi. W niej to Bóg dał nam najlepszy dowód swej miłości, jako nie mógł już wię­cej uczynić, bo oddał się nam zupełnie, bez podziału, bezpowrotnie… Pozostał Mu tylko ten jeden środek i użył go ażeby nas do swej miłości przyciągnąć — oddał nam swoje Serce mówiąc: „Oto Serce, któ­re tak ukochało ludzi więcej

 • Miesiąc z Sercem Jezusa (Dzień 27)

  Miesiąc z Sercem Jezusa (Dzień 27)

  ..z rany wypły­nęło obfite i tajemne źródło miłosierdzia. On chciał tego, ażeby rana ta była Mu zadaną po śmierci, ażeby wszyscy i zawsze mogli się w niej schronić i ukryć, ażeby w tej ranie znaleźli bezpieczne schronienie od nieprzyjaciół zbawienia pewne zwycięstwo i pokój niebiański. więcej

 • Miesiąc z Sercem Jezusa (Dzień 26)

  Miesiąc z Sercem Jezusa (Dzień 26)

  Weźmy to sobie za prawidło, że boleść jest miarą miłości: czem się więcej kocha, tem więcej się cierpi; czyli że przyczyną wszystkich boleści Jezusa jest jedynie miłość, one są też i miarą Jego miłości ku nam, lecz jak miłość Jego jest nieskończoną: tak również niema miary Jego boleściom. więcej

 • Miesiąc z Sercem Jezusa (Dzień 25)

  Miesiąc z Sercem Jezusa (Dzień 25)

  Lecz cierpieć i umrzeć za niewdzięczni­ków, myśleć o tem i wiedzieć, że tyle ofiary na nic się nie przyda, jest to boleść straszniejsza nad śmierć samą, jest to prze­ciągłe bolesne konanie. więcej

 • Miesiąc z Sercem Jezusa (Dzień 24)

  Miesiąc z Sercem Jezusa (Dzień 24)

  Ażeby pojąć dostatecznie to Jego kona­nie tak bolesne, trzeba wiedzieć, jak Pan Jezus ukochał dusze i jak gorąco pragnie ich zbawienia… Trzebaby wyliczyć wszyst­ko to, co już wycierpiał i co jeszcze dla ich zbawienia wycierpi. Razu jednego rzekł Mistrz Boski do św. Małgorzaty-Maryi, że ją tak bardzo ukochał, że gotów jest dla niej jednej wszystkie boleści swej męki odnowić i choćby tylko dla niej samej ustanowiłby Najświętszy Sakrament Eucharystyi… więcej

 • Miesiąc z Sercem Jezusa (Dzień 23)

  Miesiąc z Sercem Jezusa (Dzień 23)

  Nie szukajmy gdzie indziej po­ciechy, nie użalajmy się przed drugimi. Zie­mia nam nie odpowie, przyjaciele nie od­czują naszej męki, pozostaną nieczuli, módl­my się przeto, a módlmy się przede wszystkiem do Serca Jezusa, które również tęs­knoty doznawało, a Ono się ulituje nad nami i wybawi nas z otchłani rozpaczy, która się już może otwiera, ażeby nas po­chłonąć. więcej

 • Miesiąc z Sercem Jezusa (Dzień 22)

  Miesiąc z Sercem Jezusa (Dzień 22)

  Bóg ukryty i osamotniony jest obecny w świętym przybytku. Czy rozumiemy pra­gnienie Jego! Jedynie tylko z miłości przy­wiązał On się tak do ziemi i pozostał z nami, myślmy więc o Nim często, nawie­dzajmy Go, składajmy hołdy czci i uwiel­bienia. Czyńmy Mu często wyznanie swej miłości, On sam prosi nas o to. więcej

 • Miesiąc z Sercem Jezusa (Dzień 21)

  Miesiąc z Sercem Jezusa (Dzień 21)

  Święty Augustyn, który równie te trzy wskrzeszenia przypisuje raczej dobroci, niż potędze Chrystusa Pana, czyni tu piękną uwagę i myśl jego pełna pociechy i światła będzie zakończeniem naszego ćwiczenia. Zapewnia on, że wszystkie cuda, które ten dobry Mistrz czynił, uzdrawiając chorych i wskrzeszając umarłych, przedstawiają nam żywy obraz tego, co Bóg w duszach na­szych chce zdziałać… więcej