Tag: Maryja

 • Św. M. Kolbe – Oddanie się Matce Bożej. Cz.4 – Wpływ oddania na życie (2)

  Św. M. Kolbe – Oddanie się Matce Bożej. Cz.4 – Wpływ oddania na życie (2)

  Czy nasze życie naprawdę, na serio dąży do świętości? Tu nie wystarczy praca powierzchowna. Do tego celu powinny zdążać wszystkie nasze pragnienia i poczynania— do świętości większej, głębszej, przez Niepokalaną. więcej

 • Św. M. Kolbe – Oddanie się Matce Bożej. Cz.3 – Wpływ oddania na życie (1)

  Św. M. Kolbe – Oddanie się Matce Bożej. Cz.3 – Wpływ oddania na życie (1)

  Co do ognia miłości Bożej — ten podsyca się ofiarą. Tylko ofiara jest owym drzewem, które ma spłonąć na ołtarzu, mi­łości Bożej. Tak, ofiara to konieczny warunek miłości. Bez ofiary nie ma postępu w życiu Bożym. Bez ofiary — miłość nasza zamiera… więcej

 • Ratunek w Niepokalanym Sercu Maryi – Cz.1

  Ratunek w Niepokalanym Sercu Maryi – Cz.1

  Święci zgodnie nauczają, że przyczyna Bogarodzicy konieczną jest do zbawienia naszego; konieczną, mówią nie bezwzględnie ale moralnie. Tej moralnej konieczności Bóg chce, który postanowił Maryę rozdawczynią łask wszystkich. Nie masz dla nas zbawienia, bez łaski, jest dogmatem wiary; nie masz łaski bez przyczyny i pośrednictwa Maryi, nauczają Święci. Dlaczego? bo Marya jest Matką Boską, Matką ludzi i Królową nieba. więcej

 • Św. M. Kolbe – Oddanie się Matce Bożej. Cz.2 – Akt oddania

  Św. M. Kolbe – Oddanie się Matce Bożej. Cz.2 – Akt oddania

  Można w dalszym ciągu w dotychczasowym stanie oddawać się wszystkim dotychczasowym uczciwym zajęciom, tylko że to już nie my sami ofiarujemy te nasze codzienne zajęcia Bogu, ale Ona: Niepo­kalana, Której staliśmy się własnością, je ofiaruje. I to ofia­ruje je nie jako nasze, ułomne, pełne niedoskonałości, ale jako Swoje własne, bo my ze wszystkim, co nasze jest, do Niej na­leżymy. Stąd i wszystkie nasze zajęcia do Niej należą (24). A czy pomyślałeś o tym kiedy, kim ty się stajesz, wtedy kie­dy już nie ty działasz, ale Ona sama w tobie i przez ciebie miłuje Boga i ludzi? więcej

 • Św. M. Kolbe – Oddanie się Matce Bożej. Cz.1 – O przyczynach oddania

  Św. M. Kolbe – Oddanie się Matce Bożej. Cz.1 – O przyczynach oddania

  On sam w Niej jest miłością: to miłość Ojca i Syna, miłość, którą Bóg sam Siebie miłuje, miłość samej Trójcy Przenajświętszej, miłość płodna, poczęcie. W podobieństwach stworzonych zjednoczenie miłości— to zjednoczenie najściślejsze. Mówi Pismo Święte, że będą dwoje w jednym ciele; a Pan Jezus podkreśla: „A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało“ (Mat. 19.6). W sposób bez porównania ściślejszy, wewnętrzniejszy, istotniejszy Duch Przenajświętszy żyje w duszy Niepokalanej, w Jej istocie, i Ją zapładnia, i to od pierwszej chwili istnienia przez całe Jej istnienie, czyli wiecznie. więcej

 • Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 31)

  Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 31)

  Miłość Pana Boga jest miarą naszej świą­tobliwości. Akt tej miłości na tem zależy, abyśmy Boga sobie nade wszystko cenili, nade wszystko w sercu poważali, a to dla nieskończonych powabów Jego dobroci, czyli dla tego, że On sam w sobie jest dobrem najwyższem, abyśmy Jego wolę, Jego chwalę, Jego upodobanie nad wszystkie nasze pożyt­ki więcej sobie ważyli; abyśmy w postanowie­niu woli i w skutku byli zawsze gotowi wszy­stko raczej stracić, wszystko cierpieć, aniżeli na obrazę Boską zezwolić. więcej

 • Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 30)

  Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 30)

  O najwyższa Królowo! (…) wstaw się za nam i o przemożna Królowo! abyśmy dla Jezusa chętnie wszystko opuszczali, chętnie cierpieli, chętnie dla chwały Jego pracowali, i tak się godnym i stali Twej opieki za życia i przy śmierci, a potem uczestnictwa chwały Twej w wieczności. Amen. więcej

 • Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 29)

  Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 29)

  Przyjdzie i tobie kiedyś wszystko opuścić, cokolwiek twe serce na ziemi zajmuje, a kto wie kiedy, może w tym roku, może dzisiaj jeszcze. Bądźcie gotowi, powiedział Zbawiciel, ponieważ nie wiecie dnia ani godziny. Czemuż więc do tych marnych, tak prędko przemijających dóbr lgniesz sercem? a nawet śmiesz dla nich nie­raz Boga obrażać i wieczne tracić dobra? O jaką trwogą, zgryzotą sumienia, żałością na­pełnią serce w godzinę śmierci, tym sposo­bem nabyte i posiadane ziemskie dobra! więcej

 • Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 28)

  Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 28)

  Naucz się stąd często o Bogu i rzeczach Bo­skich myśleć, na Jego przytomność wszędzie pamiętać, często przy jakichkolwiek zatrudnie­niach serce doń przez nabożne afekta podno­sić, sprawę twą każdą przy jej rozpoczęciu wyraźną intencyą Bogu na chwałę ofiarować. Tym sposobem uczynisz wielki wzrost w po­bożności, niezmierne sobie zgromadzisz, skar­by zasług na odpłatę w żywocie wiecznym. więcej

 • Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 27)

  Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 27)

  Jeśli niechętnie o Bogu i rzeczach Boskich mówisz, niechętnie mowy takiej słu­chasz, znakiem to jest, że i w sercu twem Bóg nie mieszka. Właściwa to rzecz bowiem o tym chętnie rozmawiać, kogo miłujemy. więcej

 • Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 26)

  Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 26)

  Czemuż więc tak trudnym , tak opieszałym jesteś do rozważania rzeczy Bo­skich, a z takim zapędem myśl twoją w ziemskich, marnych, przemijających zatapiasz rze­czach. Nie dla tych, ale dla Boga i wiecznych dóbr stworzony jesteś i wszystkiemu duszy i ciała władzami udarowany. więcej

 • Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 25)

  Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 25)

  Wstąpił tam Jezus, aby nam miejsce zgo­tował; idź więc myślą i sercem z Maryą za Nim. Niebo jest naszą ojczyzną, a ojczyzną wiecznego pobytu; wszystko na ziemi prędko przemija; żadne dobra tego świata duszy twej do lepszych, do wiecznych dóbr stworzonej nie nasycą. więcej

 • Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 24)

  Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 24)

  Patrz jak zgodne z Duchem Bożym są przy­czyny radości Maryi. Ty też nie inszych szukaj przedmiotów radości; nie raduj się ani z dostatków, ani z ludzkiej chwały, ani z wy­gód ciała. Niegodne są te przedmioty, aby serce chrześcijańskie, do wyższych rzeczy stworzone, miały zajmować. Nie raduj się jedno z tego, skąd chwała Boża, skąd dusz zbawienny pożytek wynika. więcej

 • Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 23)

  Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 23)

  pamię­tając, że Jezus na to się urodził, aby był twoim Zbawicielem, nau­czycielem i wzorem do naśla­dowania, przejmij się Jego świętemi zamiarami, staraj się o twej du­szy zbawienie, bo ten jest najważniejszy, owszem jedyny twój interes na ziemi, do któ­rego wszystkie zmierzać powinny. więcej

 • Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 22)

  Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 22)

  Zwróć z Maryą oczy na ukrzyżowa­nego, zapłacz z Nią nad smutną dolą Jej Syna, a zapytaj się, za kogo to Jezus cierpi, kto był przyczyną takich boleści? i pocznij pła­kać nad twemi grzechami, postanów obmyć du­szę we Krwi Jego, a już odtąd przez nowe grze­chy nigdy Go więcej nie  krzyżować; postanów też sam czynić pokutę za twe grzechy, krzyżując przez umartwienie grzeszne ciało swoje. więcej