Naśladowanie Maryi – O podobieństwach między Panem Jezusem i Maryją


O rysach podobieństwa zachodzącego  między Panem Jezusem i Maryją.

Sługa. Wsławiona Maryjo! gdy rozmyślam nad Twojem narodze­niem, życiem, śmiercią i chwałą w niebie, znajduje między Panem Jezusem a Tobą rysy zachwycające mnie podobieństwa.
Byłaś połączoną z Synem Two­im w wyrokach przedwiecznych Opatrzności: „Bóg mię posiadł na po­czątku dróg swoich” (Mądr. 98.) mówi wieczna Prawda w piśmie świętem. „Byłam szczególnym spo­sobem przeznaczona od wieków. Gdy Bóg zarzucał posady ziemi, w cho­dziłam do Jego widoków i zamiarów .“ (Mądr. 8.)

Wyrazy te są wła­ściwe Panu Jezusowi, lecz Kościół święty do Ciebie je stosuje. Ileż obietnic, proroctw, przepowiedzeń i znaczeń przenośnych (fi­gur) znajduje się w starym zakonie, które zwiastując Pana Jezusa, Cie­bie razem zwiastowały.

Pan Jezus z natury swojej nie mógł zgrzeszyć, a Tyś przez łaskę uwolniona od grzechu pierworodne­go, wolną także była od grzechu uczynkowego, od najmniejszego na­wet grzechu.

Słowo Boskie wcielone w Twym najczystszym żywocie, stanowiło z Tobą przez dziewięć miesięcy niby jedną istotę. Podczas Jego dzieciństwa kar­miłaś Go własną istotą, która się coraz Jego istotą stawała.

W życiu ukrytem przepędzał On z Tobą lat trzydzieści, w spólnem mie­szkaniu, wspólnych ćwiczeniach, w spólnych uczuciach.

W życiu Ewanielicznem brałaś podług Twej możności udział w pracach Jego, a w życiu cierpiącym dzieliłaś z Nim Jego obelgi i pogardy.

Pan Jezus był najpokorniejszym, najłagodniejszym, najlitościwszym, najcierpliwszym ze wszystkich lu­dzi; a Tyś była najcierpliwszą, naj­litościwszą, najłagodniejszą, najpo­korniejszą ze wszystkich niewiast.

Pan Jezus jest zbiorem wszelkich doskonałości Boskich i niestworzo­nych, a Tyś była zbiorem wszy­stkich doskonałości stworzonych, lecz w sposób tak osobliwy i wy­soki, iż wszystkie doskonałości aniołów i świętych nikną przed Twojemi doskonałościami.

Pan Jezus uczynił Cię Sobie przez cnoty najznakomitsze, tak podobną iż z Ciebie żywy obraz Samego Sie­bie utworzył.

Jako i Pan Jezus tak Ty w gro­bie zostałaś nieskazitelną; On zmar­twychwstał mocą własną, a Tyś zmartwychwstała przez szczególny Tobie udzielony przywilej.
Jak On tak Ty wstąpiłaś do nie­ba z duszą i z ciałem. On zasiadł tam po prawicy Ojca, a Tyś przy Nim zasiadła.

Pan Jezus jest Sam z Siebie wszechmocnym, a Tyś jest wszechmocną przez Syna Twojego, któ­ry Cię uczynił szafarką skarbów Swoich. On jest Panem nieba i ziemi, Tyś jest Królową aniołów i ludzi.

Gdzie wielbią Pana Jezusa, tam też uwielbiają i Ciebie. Nie ma serca poświęconego Jego miłości, które by Tobie nie było oddane; nie ma świą­tyni zbudowanej ku chwale Jego, w której by nie było pomnika wznie­sionego na cześć Twoją.

Słodkie imię Pana Jezusa nieodłącznem jest od słodkiego imienia Maryi w ustach i sercach prawowiernych chrześcian. Kościół święty łączy częstokroć w nabożeństwach swoich pochwały Twoje do pochwał dawanych Panu Jezusowi, obchodzi tajemnice życia Twego , jako ob­chodzi tajemnice życia Jezusowego.

Pan Jezus jest Królem wieków, sprawcą łaski, pośrednikiem naszym u Ojca, Bogiem miłosierdzia, Bogiem wszelkiego pocieszenia, świa­tłością świata, a Ciebie my z Ko­ściołem świętym nazywamy Królo­wą świata, Królową niebios, Pośredniczką naszą, Matką laski, Matką miłosierdzia, Pocieszycielką utrapionych, Gwiazdą prowadzącą w czasie burzy do portu zbawienia.

Niech będą wiekuiste dzięki Pa­nu Jezusowi, iż Tobie udzielił wszel­kich łask i przywilejów, jakie Sy­nowi Boskiemi udzielić wypadało tak zacnej Matce!

O Panno święta! jeżeli te uwagi ku czci Twojej uczynione, to też oraz są one najzaszczytniejszcmi dla Ciebie, sercu mojemu i wszyst­kim sercom Ciebie kochającym najsłodszemi.

Majowy Zew – O istocie czci Maryi (Rycerz Niepokalanej, 1935)

Maj – miesiąc Maryi (Rozważania, Dzień 1-7)


O NAŚLADOWANIU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY. KSIĄG IV. Na wzór Naśladowania Jezusa Chrystusa. Ułożył ks Aleksander Doronville. Rzeszów, druk i nakład księgarni J. A. Pelara, 1868. str. 402- 407.


ZASADY PUBLIKOWANIA KOMENTARZY
Prosimy o merytoryczne komentarze. Naszym celem jest obnażanie kłamstwa, a nie przyczynianie się do potęgowania zamętu. Dlatego bezpodstawne opinie zaprzeczające obiektywnej prawdzie publikujemy wyłącznie, gdy zachodzi potrzeba reakcji na fałszywe informacje.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d blogerów lubi to: