Modlitwa oddania się Panu Jezusowi

MODLITWA DO PANA JEZUSA
księdza Karola Antoniewicza

W ręce Twoje Panie oddaję życie, zdrowie moje ! Oddaję to wszystko co mam i czym je­stem ! Oddaję rozum, aby mnie w przepaść błędu nie w trącił; oddaję wolę, aby nigdy przeciwko Twojej nie powstała woli; oddaję pamięć, aby się nie błąkała po bezdrożach czczej i rozbujałej wy­obraźni; oddaję prace moje, abyś Ty je na zasłu­gę poświęcił; oddaję serce moje, aby nic oprócz Ciebie, a w Tobie wszystko kochało.

Panie! Ty mną rządź, kieruj, prowadź, strzeż i czuwaj nade mną, bo nic bez Ciebie, a wszyst­ko z Tobą uczynić wydołam, — Zadasz ranę ser­cu? o, niechaj ta rana wysławia Imię Twoje!  Wyciśniesz gorzką łzę oku? o, niechaj ta łza opowiada miłosierdzie Twoje! Zagoisz tę ranę, otrzesz tę łzę? o, niechaj wtenczas dusza moja w radości i pokoju rozgłasza miłosierdzie Twoje.

Panie! za życie dziękuję, od śmierci się nie wypraszam! i życie i śmierć jest darem Twoim!
Włożysz krzyż na mnie? przyjmę go w pokorze, pójdę z nim ślad w ślad za Tobą, pójdę ubogi za ubogim Chrystusem, prześladowany za prześla­dowanym, spotwarzony za spotwarzonym, ubi­czowany złością świata do Ciebie się przygarnę, a powtarzając modlitwę Twoją w Ogrójcu: Nie jako ja chcę, ale Ty , (i te słowa, coś mnie ich sam nauczył) Bądź wola Twoja! mam nadzieję w miłosierdziu Twoim, że przyjmiesz tę zupeł­ną ofiarę, którą czynię z siebie, i dasz mi łaskę, że w godzinę śmierci z miłością i wiarą zawo­łam do Ciebie: W ręce Twoje Panie oddaję ducha mojego! Amen.

Ks. Karol Antoniewicz


Przez Krzyż do Nieba. Przypomnienie missyi w W. Księstwie Poznańskióm odbytej, przez Ks. Karola Antoniewicza.WROCŁAW. Nakładem Ernesta Gunthera. 1869 r.

Codziennie wieczorem wspieramy osoby wyrażające swoje poddanie się woli Boga naszą modlitwą:

Niech się stanie wola Twoja! (Módlmy się)

„Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich. Jednak nie Moja wola, lecz Twoja niech się stanie.”

Wskazane jest też dodać za Matką Boga: „Oto Ja służebnica(sługa) Pańska(i), niech Mi się stanie według Twego słowa!”

Codziennie wieczorem wspieramy osoby tak wyrażające swoje poddanie się woli Boga modlitwą :

CZYTAJ CAŁOŚĆ