Modlitwy Nauka Katolicka

33 dni ćwiczeń duchowych – modlitwy do codziennego odmawiania

Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim , niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia. Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

Do codziennego odmawiania:

AKT OFIAROWANIA SIĘ JEZUSOWI CHRYSTUSOWI PRZEZ RĘCE MARYI

Wg. św. Ludwika Marii Grignon de Montfort ,Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

O, odwieczna, wcielona Mądrości! O, najmilszy i czci najgodniejszy Jezu, prawdziwy Boże i prawdziwy człowiecze, Synu Jednorodzony Ojca Przedwiecznego i Maryi, zawsze Dziewicy! Oddaję Ci najgłębszą cześć w łonie i chwale Ojca Twego w wieczności oraz w dziewiczym łonie Maryi, Twej najgodniejszej Matki, w czasie Twego wcielenia.
Dzięki Ci składam żeś wyniszczył samego siebie, przyjmując postać sługi, by mnie wybawić z okrutnej niewoli szatana. Chwalę Cię i uwielbiam, żeś we wszystkim poddać się raczył Maryi, Twej świętej Matce, aby mnie przez Nią wiernym swym niewolnikiem uczynić. Lecz niestety! W niewdzięczności i niewierności swej nie dochowałem obietnic, które uroczyście złożyłem Tobie przy chrzcie św. Nie wypełniłem zobowiązań swoich; nie jestem godny zwać się dzieckiem lub niewolnikiem Twoim, a ponieważ nie ma we mnie nic, co by nie zasługiwało na Twój gniew, nie śmiem już sam zbliżyć się do Twego Najświętszego i Najdostojniejszego Majestatu. Przeto uciekam się do wstawiennictwa i miłosierdzia Twej Najświętszej Matki, którą mi dałeś jako Pośredniczkę u siebie. Za Jej możnym pośrednictwem spodziewam się wyjednać sobie u Ciebie skruchę i przebaczenie grzechów oraz prawdziwą mądrość i wytrwanie w niej.
Pozdrawiam Cię więc, Dziewico Niepokalana, żywy przybytku Boga, w którym odwieczna, ukryta Mądrość odbierać chce cześć i uwielbienie aniołów i ludzi. Pozdrawiam Cię, Królowo nieba i ziemi, której panowaniu prócz Boga wszystko jest poddane. Pozdrawiam Cię, Ucieczko grzeszników, której miłosierdzie nie zawiodło nikogo; wysłuchaj prośbę mą, pełną gorącego pragnienia Boskiej mądrości, i przyjmij śluby i ofiary, jakie Ci w pokorze składam.
Ja, … grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby chrztu św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia. Bym zaś wierniejszy Mu był niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego, za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak i obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga, w czasie i wieczności.
Przyjmij, Panno łaskawa, tę drobną ofiarę z mego niewolnictwa dla uczczenia i naśladowania owej uległości, jaką Mądrość odwieczna macierzyństwu Twemu okazać raczyła; dla uczczenia władzy, jaką oboje posiadacie nade mną, nikłym robakiem i grzesznikiem nędznym; jako podziękowanie za przywileje, którymi Cię Trójca Najświętsza łaskawie obdarzyła. Zapewniam, że odtąd jako prawdziwy Twój niewolnik chcę szukać Twej chwały i Tobie we wszystkim być posłuszny. Matko przedziwna, przedstaw mnie Twemu drogiemu Synowi jako wiecznego niewolnika, aby jako mnie przez Ciebie odkupił, tak też przez Ciebie przyjąć mnie raczył. Matko miłosierdzia, udziel mi łaski prawdziwej mądrości Bożej i przyjmij mnie do grona tych, których kochasz, których pouczasz, prowadzisz, żywisz i bronisz jak dzieci swe i sługi. Dziewico wierna, spraw, abym zawsze i we wszystkim był tak doskonałym uczniem, naśladowcą i niewolnikiem Mądrości wcielonej, Jezusa Chrystusa, Syna Twego, abym za Twym pośrednictwem i za Twoim przykładem doszedł do pełni wieku Jego na ziemi i Jego chwały w niebie. Amen.

<<>>

 

Modlitwa do Maryi- Św. Ludwika Grignon de Montfort

Modlitwa wiernego niewolnika Maryi

     Bądź pozdrowiona, Maryjo, umiłowana Córko Ojca Przedwiecznego; bądź pozdrowiona, Maryjo, godna podziwu Matko Syna; bądź pozdrowiona, Maryjo, najwierniejsza Oblubienico Ducha Świętego; bądź pozdrowiona, Maryjo, moja najdroższa Matko, moja zachwycająca Pani i można Władczyni; bądź pozdrowiona, moja radości, moja chwało, serce moje i duszo! Z miłosierdzia jesteś cała dla mnie, a ja cały dla Ciebie z racji sprawiedliwości. Ale nie jestem jeszcze na tyle: oddaję się Tobie na nowo cały jako niewolnik na wieki, nie zachowując niczego dla siebie ani dla nikogo. Jeżeli widzisz we mnie jeszcze cokolwiek, co do Ciebie nie należy, błagam Cię, abyś to ode mnie zabrała i stała się niepodzielną Panią mojej władzy; żebyś zniszczyła i wykorzeniła oraz unicestwiła w niej wszystko, co nie podoba się Bogu i abyś posiała, uprawiała i czyniła tam wszystko, co się Tobie spodoba. Niech światło Twojej wiary rozprasza ciemności mego ducha; niech Twoja głęboka pokora zajmie miejsce mojej pychy; niech Twoje niezwykłe skupienie położy kres mej niespokojnej wyobraźni; niechaj Twoje nieustanne widzenie Boga napełni moją pamięć Jego obecnością; niechaj pożar miłości Serca Twojego moje rozszerzy i rozpłomieni jego letniość i chłód; niech Twoje cnoty zajmą miejsce moich grzechów; niechaj zasługi Twoje staną się u Boga moją ozdobą i ucieczką. Na koniec, moja najdroższa i ukochana Matko, spraw, jeśli to możliwe, żebym nie miał już innego ducha – oprócz Twojego – dla poznania Jezusa Chrystusa i Jego Boskich pragnień; żebym nie miał już innej duszy – jak tylko Twoją – by wielbić i wysławiać Pana; żebym nie miał już innego serca – prócz Twojego – bym mógł kochać Boga miłością czystą i żarliwą jak Ty.

Nie proszę o wizje czy objawienia ani o upodobania lub przyjemności, nawet te duchowe. To Ty widzisz jasno, bez cienia; Ty smakujesz w pełni, bez goryczy; Ty triumfujesz w chwale po prawicy Twojego Syna w Niebie, bez najmniejszego upokorzenia; Ty panujesz niepodzielnie nad aniołami i ludźmi, i złymi duchami, bez sprzeciwu; i, ostatecznie, Ty sama według swej woli rozporządzasz całym bez wyjątku Bożym dobrem. Oto, Najświętsza Maryjo, najlepsza cząstka, którą Ci dał Pan i której nigdy nie zostaniesz pozbawiona55 – co jest źródłem mej wielkiej radości. Co do mnie, nie pragnę innej cząstki jak tylko tej, która była Twoim udziałem: wierzyć, niczego nie smakując ani nie widząc; cierpieć z radością, bez pociechy stworzeń; umierać nieustannie dla siebie, bez wytchnienia; pracować usilnie dla Ciebie aż do śmierci, bez jakiejkolwiek korzyści, jako najnędzniejszy z twoich niewolników. Jedyną łaską, o którą Cię proszę przez Twoje miłosierdzie, jest to, żebym każdego dnia i w każdej chwili mojego życia mówił po trzykroć: Amen – wszystkiemu, coś uczyniła, kiedy żyłaś na ziemi; Amen – wszystkiemu, co robisz teraz w Niebie; Amen – wszystkiemu, czego dokonujesz w mojej duszy; żebyś tylko Ty we mnie wysławiała Jezusa teraz i na wieki. Amen!

 

<<>>

 

Po ukończeniu 33 dni przygotowania należy codziennie odnawiać swoje zawierzenie. Można odmawiać krótszą wersję Aktu ofiarowania podaną niżej, jednak w czasie przygotowań zalecana jest całość. 

Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim , niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

 


53 Ps 118, 56.
54 Por. J 19, 27.
55 Łk 10, 42.

Zdrowa nauka Kościoła przeciw kłamstwom modernistów: „Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom.” (2 Tym. 4:3-4)

32 komentarze dotyczące “33 dni ćwiczeń duchowych – modlitwy do codziennego odmawiania

 1. Pingback: 33-dniowy okres ćwiczeń duchowych – dzień pierwszy – Niewolnik Maryi – Tak Tak Nie Nie

 2. Pingback: 33-dniowy okres ćwiczeń duchowych – dzień drugi – Niewolnik Maryi – Tak Tak Nie Nie

 3. Pingback: 33-dniowy okres ćwiczeń duchowych – dzień trzeci – Niewolnik Maryi – Tak Tak Nie Nie

 4. Pingback: 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień piąty – Niewolnik Maryi – Tak Tak Nie Nie

 5. Pingback: 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień szósty – Niewolnik Maryi – Tak Tak Nie Nie

 6. Pingback: 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień siódmy – Niewolnik Maryi – Tak Tak Nie Nie

 7. Pingback: 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień ósmy – Niewolnik Maryi – Tak Tak Nie Nie

 8. Pingback: 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień dziewiąty – Niewolnik Maryi – Tak Tak Nie Nie

 9. Pingback: 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień dziesiąty – Niewolnik Maryi – Tak Tak Nie Nie

 10. Pingback: 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień jedenasty – Niewolnik Maryi – Tak Tak Nie Nie

 11. Pingback: 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień dwunasty – Niewolnik Maryi – Tak Tak Nie Nie

 12. Pingback: 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień trzynasty – Niewolnik Maryi – Tak Tak Nie Nie

 13. Pingback: 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień czternasty – Niewolnik Maryi – Tak Tak Nie Nie

 14. Pingback: 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień piętnasty – Niewolnik Maryi – Tak Tak Nie Nie

 15. Pingback: 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień szesnasty – Niewolnik Maryi – Tak Tak Nie Nie

 16. Pingback: 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień siedemnasty – Niewolnik Maryi – Tak Tak Nie Nie

 17. Pingback: 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień osiemnasty – Niewolnik Maryi – Tak Tak Nie Nie

 18. Pingback: 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień dziewiętnasty – Niewolnik Maryi – Tak Tak Nie Nie

 19. Pingback: 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień dwudziesty – Niewolnik Maryi – Tak Tak Nie Nie

 20. Pingback: 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień 21 -szy – Niewolnik Maryi – Tak Tak Nie Nie

 21. Pingback: 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień 22- gi – Niewolnik Maryi – Tak Tak Nie Nie

 22. Pingback: 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień 23 – Niewolnik Maryi – Tak Tak Nie Nie

 23. Pingback: 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień 24 – Niewolnik Maryi – Tak Tak Nie Nie

 24. Pingback: 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień 25 -ty – Niewolnik Maryi – Tak Tak Nie Nie

 25. Pingback: 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień 26 -ty – Niewolnik Maryi – Tak Tak Nie Nie

 26. Pingback: 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień 27- my – Niewolnik Maryi – Tak Tak Nie Nie

 27. Pingback: 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień 28 -my – Niewolnik Maryi – Tak Tak Nie Nie

 28. Pingback: 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień 29-ty – Niewolnik Maryi – Tak Tak Nie Nie

 29. Pingback: 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień 30 – ty – Niewolnik Maryi – Tak Tak Nie Nie

 30. Pingback: 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień 31-y – Niewolnik Maryi – Tak Tak Nie Nie

 31. Pingback: 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień 32 -gi – Niewolnik Maryi – Tak Tak Nie Nie

 32. Pingback: 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień 33 – ci – Niewolnik Maryi – Tak Tak Nie Nie

Możliwość komentowania jest wyłączona.

<span>%d</span> blogerów lubi to: