Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.22)


ROZDZIAŁ 22

O rzece otaczającej niebieską Jerozolimę, szczęśliwości błogosławionych, i t. d.

1I ukazał mi rzekę wody żywota, jasną jako kryształ, wychodzącą z stolice Bożej i Barankowej. ( Rzekę wody żywota. Tą rzeką jest uszczę­śliwiające oglądanie Boga, przez które Bóg dobra swoje na świętych obficie wylewa; ztąd czytamy w psalmie 35, w. 9: Będą upojeni hojnością domu twego, i strumieniem roskoszy twojej napoisz je.—Jasną jako kryształ. Czystą, przeświecającą się jako kryształ: co znaczy, że roskosz, którą czerpią święci z oglądania Boga, jest czystą i świę­tą.— Wychodzącej ze stolicy Bożej. Gdyż Bóg jest przed­miotem błogosławionego widzenia.)

2W pośrzód ulice jego i z obu stron rzeki drzewo żywota, rodzące owoców dwanaście, na każdy miesiąc podawając owoc swój, a liście drzewa ku zdrowiu poganów. ( Drzewo żywota. Wiele drzew, wiele drzew żywota, żywotnych, dających życie. Robi porównanie do drzewa żywota, które znajdowało się w raju. Drzewo żywota, jak również rzeka, o której mówiliśmy, oznacza błogo­sławione oglądanie Boga. W symbolicznych bowiem i za­gadkowych widzeniach taż sama rzecz oznaczać się zwykła- przez rozmaite figury i symbole, zwłaszcza jeżeli rzecz jest wielkiej wagi, której jednym symbolem albo jedną figurą całkowicie wyrazić niepodobna. — Rodzące owo­ców dwanaście. Że te drzewa każdego miesiąca nowe wydają owoce, znaczy, że w świętych ciągle się odnawia nieśmiertelność i szczęśliwość, że one są zawsze nowe a zawsze doskonałe i zupełne.—Liście drzewa ku zdrowiu pogan. Oznaczają się przez to przymioty przypadkowe błogosławionego oglądania Boga, które je zdobią jak liście — drzewo: takiemi są roskosz w duszy i zażywa­nie najwyższego dobra; w ciele zaś, zupełne zdrowie, si­ła, moc, przytera chyżość, jasność, subtelność, niecierpiętliwość. Te bowiem liście uzdrawiają wszystkie choroby i słabości ciała, którym Święci podlegali w tem życiu.

3I nie będzie więcej żadne przeklęctwo, ale stolica Boża i Barankowa w nim będą, ą słudzy jego służyć mu będą. (I nie będzie więcej żadne przeklęctwo. Nie będzie nic takiego, coby zasługiwało na przeklęctwo; żadnego grzechu, żadnej dolęgliwości, żadnego ubóstwa, boleści i t. d.)

4I oglądają oblicze jego, a imię jego na ich czołach. (Imie jego na ich czołach. Zawsze z chlubą wyzna­wać będą, że należą do Boga, i będą wieczną Boga po­siadłością)

5I nocy więcej nie będzie a nie trzeba im będzie światłości świece ani światłości słonecznej, bo je Pan Bóg oświecać będzie, i królować będą na wieki wieków. (Światłości słonecznej. Ponieważ doskonalsze słoń­ce sprawiedliwości oświecać ich będzie.)

6I rzekł mi: Te słowa barzo wierne są i prawdziwe. A Pan Bóg duchów Prorockich posłał anjoła swego, aby okazał sługom swym, co się ma zstać wrychle. (Bardzo wierne są. Najwierniejsze. — Pan Bóg du­chów prorockich. Pan Bóg, który prorokom a następ­nie i mnie dał ducha prorockiego. — Sługom swym. Mnie Janowi, a przeze mnie innym wiernym, sługom Chrystusowym. — Co się ma stać to rychle. Mówi wrychle (prędko), ponieważ w stosunku do wieczności, wszy­stkie rzeczy doczesne prędko przechodzą i znikają. Do­dać należy, że niektóre przepowiednie tego Objawienia spełniły się rychło, jakiemi są przepowiednie o siedmiu biskupach Azyi.)

7A oto przychodzę rychło. Błogosławiony, który zachowywa słowa proroctwa ksiąg tych. ( Oto przychodzę, rychło. Chrystus mówi i słowa Jego znaczą: Trwajcie w wierze i w miłości, nie lękajcie się mąk i pogróżek i prac, któremi was straszą źli ludzie; wszystko prędko się skończy i ja przyjdę dla oddania każdemu według jego zasług.)

8A ja, Jan, którym słyszał i widział to. A gdym słyszał i widział, upadłem, abym się pokłonił przed nogami anjoła, który mi to pokazował. (Upadłem, abym się pokłonił. To wyłożyliśmy w roz. 19, w. 10. P. W. 3)

9I rzekł mi: Patrz, żebyś nie czynił, bom jest spółsługa twój i braciej twej, Proroków, i tych, co chowają słowa proroctwa ksiąg tych. Bogu się kłaniaj! 

10I rzekł mi: Nie pieczętuj słów proroctwa ksiąg tych, abowiem czas blisko jest. ( Nie pieczętuj słów proroctwa ksiąg tych. Nie za­mykaj, nie skrywaj tych wyroczni, lecz raczej je napisz i daj wszystkim do czytania, ponieważ wszystkim będą pożyteczne.— Czas blisko jest. Patrz objaśnienie w wierszu 6.)

11Kto szkodzi, niech jeszcze szkodzi; a kto jest w plugastwie, niech jeszcze plugawieje; a kto sprawiedliwy jest, niech jeszcze będzie usprawiedliwion; a święty, niech jeszcze będzie poświęcon. (Kto szkodzi, niech jeszcze szkodzi. Znaczenie tych słów wyświeca się z następującego porównania: Jak ten, kto szkodzi, nie zaprzestaje szkodzić; tak ten, kto jest święty, niech się dalej uświęca, to jest, niechaj i dalej wykonywa uczynki święte i sprawiedliwe; jak gdyby rzekł: Gdy prześladowca i nieprzyjaciel coraz się bardziej sroży i większych dopuszcza się okrucieństw, wówczas spra­wiedliwy niech stara się rość i pomnażać w świętości. Inni tak tłumaczą, jak gdyby rzekł: Ja zostawiam lu­dziom swobodę, sami niech patrzą, co mają czynić i jakie życie prowadzić; albowiem prędko przyjdę i każdemu od­dam stosownie do jego zasług. Tak więc to zdanie: Kto szkodzi, niech jeszcze szkodzi, jest niejakiem dozwoleniem, połączonem z ironią; jak gdyby rzekł: Niechaj szkodzi,jeśli chce, ja przeszkadzać nie będę. — W plugastwie. Grzechów. Patrz Wujka.)

12Oto przychodzę rychło, a zapłata moja ze mną jest, abym oddał każdemu według uczynków jego. 

13Jam jest Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. ( Jam jest Alpha i Omega. Ja to jestem, od które­go wszystkie rzeczy wzięły początek; który rzeczom mającym zaginąć, w swoim czasie koniec przynoszę, i rze­czy nieśmiertelne do końca swego doprowadzam, oddając nagrody lub kary i t. d.)

14Błogosławieni, którzy omywają szaty swoje we krwi barankowej, aby władza ich była nad drzewem żywota a żeby weszli przez bramy do Miasta. ( Błogosławieni którzy omywają szaty swoje we krwi Baranka. Którzy starają się mieć zawsze czystą duszę. Omywamy się zaś z win ciężkich i lekkich przez pokutę we krwi Jezusa Chrystusa, od którego Sakrament pokuty ma moc do starcia tych brudów. — Aby władza ich była nad drzewem żywota. Ażeby mieli władzę nad drzewem żywota i mogli zawsze karmić się jego owocem, t. j. aby używali wiecznej szczęśliwości.—Ażeby weszli przez bramy do miasta. Ażeby trzymając się nauki apo­stolskiej, stali się uczęstnikami żywota wiecznego; do niego bowiem wniść nie można, jedno przez te bramy.)

15Na dworze psi i czarownicy, i niewstydliwi, i mężobójce, i bałwochwalce, i każdy, który miłuje i który czyni kłamstwo. ( Na dworze psy. Nieczyści i bezwstydni, także potwarcy, którzy szarpią sławę Świętych, jakimi byli za czasów ś. Jana żydzi, heretycy i t.d., pozostaną zewnątrz miasta świętego. – Czarownicy. Wzywający djabła o po­moc.—I każdy który miłuje i czyni kłamstwo. Szkodliwe. Patrz wykład w roz. 21, 8.)

16Ja JEZUS posłałem anjoła mego, aby to wam świadczył w kościelech. Jam jest korzeń i naród Dawidów, gwiazda jasna i zaranna. (Aby to wam świadczył w kościołach. Objawić to i oznajmić kościołom, ażeby wierni tem się pobudzili do stałości w wierze i do pracy o nabycie świętości. — Po­tomek i naród Dawidów. Ja który to mówię i obiecuję, jestem owym obiecanym Messyaszem, narodzonym z po­kolenia Dawidowego.—Gwiazda jasna i zaranna. Której światłość rozprasza ciemności błędów i grzechów, i za którą iść powinniście przez całe życie.—Gwiazda zaranna. Jutrzenka, najjaśniejsza gwiazda na niebie.)

17A duch i oblubienica mówią: Przydź! A kto słyszy, niech mówi: Przydź! A kto pragnie, niech przydzie. A kto chce, niech bierze wodę żywota darmo. (A Duch. Święty.— I oblubienica. Kościoł. — Mówią. Uczą nas pragnąć przyjścia Chrystusowego, pro­sić o nie w modlitwach i mówić: Przyjdź i t. d. — Przyjdź. Panie Jezu, na sąd, i nas z oblubienicą two­ją, matką, naszą, Kościołem wprowadź do nieba.—A kto słyszy. W sobie ten głos i to natchnienie ducha, niech mówi: Przyjdź Panie Jezu. — A kto pragnie. Sprawiedli­wości i żywota wiecznego. — Niech przyjdzie. Do mnie; albowiem ja pragnącemu dam ze źródła wody żywota darmo, jak już było to powiedziano w rozdziale poprze­dzającym.)

18Abowiem oświadczam się każdemu słuchającemu słów proroctwa ksiąg tych: Jeśliby kto przyłożył do tego: przyłoży Bóg nań plagi opisane w tych księgach. (Oświadczam się. Świadczę i przestrzegam .—Jeżeli­by kto przyłożył. Przydał cokolwiek, albo odmienił lub ujął, jak czynią heretycy. P . W.)

19A jeśliby kto ujął z słów ksiąg proroctwa tego: odejmie część jego z ksiąg żywota i z miasta świętego, i z tych, które są napisane w tych księgach.  (Odejmie Bóg część jego z ksiąg żywota. Wyłączy go Bóg z dziedzictwa niebieskiego, którego dostępują zapisani w księdze żywota — I z tych, które są napisane w tych księgach. Nie będzie miał udziału w tych do ­brach, które wiernym, świątobliwie żyjącym, w tej księ­dze są obiecane.)

20Mówi, który świadectwo daje o tym: Zaiste przydę rychło. Amen. Przydź, Panie Jezu! (Mówi. Chrystus. — Który świadectwo daje o tem. Janowi, ucząc że to prawda.— Zaiste przyjdę rychło. Ja Chrystus najpewniej przyjdę i prędko, abym sprawiedli­wym oddał szczęśliwość wieczną a bezbożnym kary wie­czne. — Amen. Przyjdź Panie Jezu. Jest to odpo­wiedź ś. Jana pragnącego wody żywej i wzdychające­go do oglądania Boga w niebieskiej ojczyźnie: jak gdy­by rzekł: Niech się tak stanie. Przyjdź, przyjdź Panie
Jezu.)

21Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami wszytkimi. Amen. (Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jest to pozdrowienie, przez które wiernym to czytającym lub  słuchającym życzy dostąpić łaski Boskiej i w niej się pomnażać.)

 

 

Wykład X. J. Wujka

9. Bogu się kłaniaj. Nie rzeczono: Panu Bogu twemu samemu będziesz się kłaniał jako rzeczono: A jemu samemu będziesz służył; (…) Bo takowa służba nikomu innemu, jedno samemu Bogu jest powinna. Przeco potępiamy bałwochwalcę: to jest te, którzy taką służbę bał­wanom wyrządzają, która jest Bogu własna. A tem się nikt niechaj nie porusza, iż tu Anioł zakazuje człowiekowi kłaniać się przed sobą, i rozkazuje, aby się raczej Bogu kłaniał. Bo się takim Anioł był pokazał, że mógł być za Boga cbwalon. I przetoż trzeba było napomnieć tego, który się mu kłaniał. (August, super Gene, quaest. 61.)

11. A kto w plugastwie, niech jeszcze plugawieje. Po prostu wyznawam to łaskom waszym (Augustyn S. mowi), odkądem Bogu służyć począł, jakom trudno doznał ludzi lepszych nad te, którzy w klasztorach stali się dobremi, takem nie doznał gorszych nad te, którzy w klasztorach upadli. Tak iż mniemam, że k temu ono w Obja­wieniu napisano: Sprawiedliwy niech się sprawiedliwszym stanie, a śmierdzący niech tem więcej śmierdzi. (August, epist. 137 ad plebem Hipponensem.)

18. Jeśliby kto przyłożył do tego. Nie zakazujeć Jan S. temi słowy, żeby nikt żadnych innych ksiąg świętych oprócz tych nie pisał, abo niczego oprócz tego co w nich jest nie uczył: (jako sektarze nieumiejętnie te słowa prze­ciw tradycyom albo ustawom kościelnym przywodzą), ale żeby tych ksiąg jego nikt nie psował przydawaniem albo ujmowaniem czego: ale je tak w cale zachował, jako są od niego napisane. Bo inaczej, byłby Jan S. sam sobie przeciwny, który po tych księgach Ewangelią pisał.

 

 

Koniec księgi Objawienia Ś. Jana i Nowego Testamentu.

 


BIBLIA ŁACIŃSKO -POLSKA CZYLI PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU PODŁUG TEKSTU ŁACIŃSKIEGO WULGATY I PRZEKŁADU POLSKIEGO X. JAKÓBA WUJKA T. J. Z KOMENTARZEM MENOCHIUSZA T. J. Tom IV, Wilno. 1907r.


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: