Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 19)

DZIEŃ DZIEWIĘTNASTY.

Uwaga trzecia o Oczyszczeniu Maryi.

 

1.Marya przy Oczyszczeniu swem wedle prawem przepi­sanego obrządku oflarowała Bogu Synaczka jako pierwo­rodnego. Zapewne droższej ofiary uczynić nie mogła, uczyniła to jednak ocho­tnie , bo tak nakazywało prawo. Pomyśl tu, jakiej to ofiary Bóg od ciebie się domaga? nie innej jedno ofiary serca twego. Dotądeś je podobno stworzeniu tylko oddawał, o Bogu zapominając. Czy cię nie wstyd? Oddaj wre­szcie przez miłość serce temu, który sam jeden tylko takiej ofiary jest godzien; posta­nów odtąd niczego nie szukać, jedno chwały i upodobania Bożego.

 

2. Marya wykupuje Syna za pięć syklów i od­biera, Go od kapłana. O jakiej to opłaty godzien jest ten nieoceniony klejnot! czegobyś zań nie dał? Ale pamiętaj, że Pan Jezus chce nie­raz , abyś Go w osobie ubogich sobie kupił; czyniąc bowiem jałmużnę i inne miłosierne uczynki, kupujesz sobie prawo na odziedzi­czenie Jezusa w niebie. On to rzekł, że i ku­bek wody w Imię Jego dany ubogiemu, nie będzie bez nagrody w niebie. Możesz jeszcze i inną ceną nabyć ten drogi klejnot, kiedy z skruszonem, przez Sakrament pokuty oczyszczonem, a miłością Boga zapalonem sercem przystąpisz do stołu Jego. Przyjmuj Go w tym Sakramencie z takiem nabożeństwem i miło­ścią, z jaką go Marya z rąk kapłana przyjęła.

 

 

MODLITWA.

 Różo duchowna, módl się za nami.

O najukochańsza Matko! Tyś pięknością Twej duszy oko Boskie na się zwróciła, a wonnością cnót Twoich świat napełniła. Tyś pra­wdziwa róża bez ciernia, która nie ranisz, a wszystkich uweselasz. Uproś nam łaskę, aby­śmy coraz bardziej Bogu się podobając, mię­dzy bracią też naszą słodką wonność cnót chrześcijańskich rozlewali. Amen.

 

Przykład

W trzynastym wieku, kiedy niewierni Saraceni nad większą częścią Hiszpanii panowali, ucisk z ich strony i niewola dla ludu chrze­ścijańskiego były okropne, a to tem bardziej, że starano się im wydrzeć z serca wiarę św. Wtedy Matka Miłosierdzia i utrapionych pociecha ukazała się św. Piotrowi Nolasko, i po­leciła mu, aby założył zakon pod Jej Imieniem, któryby się zajmował wykupywaniem wiernych z niewoli Saracenów. Tęź samą wolę ponowiła Matka najświętsza przed św. Rajmundem i Jakóbem królem Aragonii. Ci więc trzej z sobą się zniósłszy, założyli we­dle rozkazania zakon na wykupywanie wier­nych z niewoli. W zakonie tym czynią prócz zwykłych ślubów zakonnych jeszcze i ten, że oddadzą się niewienrym , jeśliby tego dla wy­kupienia Chrześcijan było potrzeba. Pod opie­ką Maryi jaśniał niegdyś zakon ten po wszy­stkich krajach, i nieprzeliczone mnóstwo wier­nych wykupili za zebrane u pobożnych jałmużny z Saraceńskiej niewoli.

 

Przysługa. Staraj się jakim możesz sposobem ratować bliźnich twych zostających w grzechu cięż­kim, lub w niebezpieczeństwie upadku weń; a na uproszenie do tego pomocy Maryi zmów: „Pod Twoją obronę!

 


„MIESIĄC MAJ POŚWIĘCONY NAJŚWIĘTSZEJ PANNIE MARYI.” Kraków, 1896 r.

Tagi:

Skomentuj