Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.13)


ROZDZIAŁ 13

O bestyi z siedmią głowami i dziesięciu rogami, bestyi z dwoma rogami, i t. d.

 

1I widziałem bestyją wychodzącą z morza, mającą siedm głów i rogów dziesięć, a na rogach jej dziesięć koron, a na głowach jej imiona bluźnierstwa. ( Bestyą. Rozumie antychrysta, który zo­wie się bestyą, zwierzem drapieżnym, dla zwierzęcej srogości. — Z morza … wychodzącą. Z tego świata i społeczności ludzi złych; świat zowie się morzem, dla niestałości, niebezpieczeństw, dla burz i nawałności, któremi ludzie miotani, wzajemnie się potrącają. Akosta (w xiędze 2. o ostatnich czasach) utrzymuje, iż antychryst z ogromną flotą morzem przypłynie, ażeby tak nad morzem i wyspami,, jak nad lądem panował — Mającą siedm głów. Przez siedm głów rozumie się siedmiu królów, którzy poprzedzą antychrysta, których królestwa sam jeden zagarnie: o czem w roz. 17.— I rogów dziesięć. Na głowie naczelnej, jak powiedziano w rozdziale poprzedzającym, wierszu 4. Otoż te dziesięć rogów z koronami, oznaczają dziesięciu królów, którzy w czasie przyjścia antychrysta będą na świecie, z których on trzech zwycięży i zabije; wnet siedmiu innych, prze­rażeni dobrowolnie się jem u poddadzą, jak naucza Daniel 7, 21 i dalej. — A na głowach jej imiona bluź­nierstwa. Ponieważ siedm głów, to jest siedmiu królów są poprzednikami antychrysta, powstają przeciw Kościołowi i Chrystusa bluźnią, jak się pokazuje w rozdziale 17. Patrz Wujka.)

2A bestia, którąm widział, podobna była rysiowi, a nogi jej jako niedźwiedze, a gęba jej jako gęba lwowa. I dał jej smok moc swoję i władzą wielką. ( Rysiowi. Który jest zwierzęciem plugawem, okrutnem i krwiożerczem. Takim będzie antychryst, skalany wszystkiemi bredniami, przewrotny, przebiegły na wszystkie o szukaństwa i zdrady, i okrutny względem wiernych.—Nogi jego jako niedźwiedzia. Najmocniejsze są nogi niedźwiedzia, na których i prosto chodzi jak Człowiek i któremi depce zwierzęta pokonane. Tak więc antychryst będzie udawał ludzką uprzejmość i będzie chodził jak człowiek, jednakże będzie miał złość i okrutność niedźwiedzia, i cnotliwych będzie deptał nogami.— Gęba jego jako gęba lwa. Już dla ryku przerażającego wszystkie zwierzęta, już dla okrucieństwa i zabójstw.— I dal jej smok moc swoję. To jest, jaką sam ma moc i siłę do szkodzenia, taką da antychrystowi. Będzie zaś miał wielką z dopuszczenia Boskiego.)

3A widziałem jednę z głów jej, jakoby na śmierć zabitą, a rana śmierci jej uleczona jest. Dziwowała się wszytka ziemia za bestią. ( Jednę z głów jej. Jak gdyby rzekł: Widziałem jednę z głów, to jest jednego z królów antychrystow  podległych, ranionego śmiertelnie, np. w wojnie którą będzie prowadził za antychrysta; widziałem potem jak go antychryst, mocą djabelską, do zdrowia i życia przywró­cił. To było powodem, iż wszyscy, albo też bardzo wie­lu, podziwiając jego moc, jem u się poddali. Patrz niżej wiersz 14 .- Rana śmierci. Rana śmiertelna ze względu na sztukę ludzką, nie zaś djabelską. Djabeł albowiem, który całe nasze ciało przenika, zna własności ziół i lekarstw , i ranę tę naturalnym sposobem mógł ule­czyć.— Dziwowała się za bestyą. Dziwowała się i poszła za bestyą.)

4I kłaniali się smokowi, który dał władzą bestyjej, i kłaniali się bestyjej, mówiąc: Któż podobny bestyjej? A kto z nią walczyć będzie mógł?

5I dane są jej usta, mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa, i dano jej moc czynić czterdzieści i dwa miesiąca. (Dane są jej usta mówiące wielkie rzeczy. Odzywa­jące się pysznie i zuchwale. — Dano jej moc czynić. Co­kolwiek jej się podoba, przez 42 miesiące. P. W.)

6I otworzyła usta swoje na bluźnierstwa przeciwko Bogu, aby bluźniła imię jego i przybytek jego, i te, którzy mieszkają na niebie. (Przybytek jego. Kościoły Bogu poświęcone, które znieważy.)

7I dano jej walkę czynić z Świętymi i zwyciężać je. I dano jej władzą nad wszelkim pokoleniem i ludem, i językiem, i narodem. ( Zwyciężać. Zawojować, brać w niewolę i zabijać. Nad wszystkiem pokoleniem. Z tąd się pokazuje, iż anty­chryst tak swoje rozszerzy panowanie, iż na koniec stanie się monarchą całego świata.)

8I kłaniali się jej wszyscy, którzy mieszkają na ziemi, których imiona nie są napisane w księgach żywota Baranka, który zabity jest, od założenia świata. (Których imiona nie są napisane. To jest wszyscy oni nie są przeznaczeni do nieba. — Który zabity jest od założenia świata. Którego Bóg od wieków postano­wił wydać na zabicie, ponieważ na mocy jego zasług wszyscy wybrani są przeznaczeni do nieba i zapisani w księdze żywota.)

9Jeśli kto ma ucho, niech słucha. (Jeśli kto ma ucho, niech słucha. Już tego com powiedział o bestyi i czci jej oddawanej; już tego co na­stępuje o zmianie losów. Jest to rzecz wielkiego znacze­nia i wielkiej wymaga uwagi.)

10Kto w poimanie wiedzie, w poimanie pójdzie. Kto mieczem zabije, ma być mieczem zabit. Tu jest cierpliwość i wiara świętych. (Kto w pojmanie wiedzie. To się mówi na pocie­chę wiernym. Myśl taka: Antychryst, który wiernych dręczy i innych ujarzmia, sam będzie pojman przez Chry­stusa, owszem przez djabła wzięty w niewolę i związany, będzie wtrącony do piekła na wieki.—Kto mieczem za bije. Stosuje do słów Chrystusa, Mat. 26, 52: Wszyscy, którzy miecz biorą, mieczem poginą.— Tu jest cierpliwość i wiara Świętych. W cierpliwem znoszeniu tych nie­szczęść i prześladowań, polączonem z nadzieją wybawienia, pokaże i zajaśnieje cierpliwość i wiara Świętych.

11I widziałem drugą bestyją występującą z ziemie. A miała dwa rogi podobne Barankowym i mówiła jako smok. (I widziałem drugą bestyą. Ta bestya oznacza jakiegoś wielkiego oszusta, który będzie jakby poprzedni­kiem i gońcem Antychrysta.— I miała dwa rogi podo­bne barankowym . Te rogi, któremi ta bestya szkodzić bę­dzie, są mowy proste, tchnące łagodnością i świętością; i moc czynienia rzeczy dziwnych i cudownych — I mówi­ła jako smok. Ponieważ nauka jego będzie jak wąż wy­krętna, chytra, podstępna, zatruta jadem , djabelska; a więc najstosowniejsza do zwiedzenia ludzi. Jak bowiem smok, to jest djabeł, dla zwiedzenia Ewy mówił do niej przez usta węża, tak mówić będzie i przez usta tego fał­szywego proroka. P. Wujka.)

12I używała wszytkiej władzej pirwszej bestyjej przed oczyma jej: i uczyniła, że ziemia i mieszkający na niej kłaniali się bestyjej pierwszej, której śmiertelna rana była uleczona. (Władzy pierwszej bestyi. Czyniła te same fałszy­we cuda, jakie czynił Antychryst.— Przed oczyma jej. Na rozkaz i za pomocą Antychrysta, ażeby przez te dzieła i cuda narzucić ludziom przekonanie, że Antychryst jest Bogiem . —Bestyi pierwszej. Antychrystowi. — Której śmiertelna rana była uleczona. Ponieważ ów król zranio­ny, o którym mówiliśmy w wierszu 3-cim, był członkiem Antychrysta i jedną z siedmiu jego głów, autor ś. po­wiada, iż Antychryst był uleczony; jak się mówi: ra­na moja zagoiła się, jeżeli np. ręka moja zostanie ule­czoną.

13I uczyniła cuda wielkie, że też i ogień uczyniła, aby zstąpił przed oczyma ludzi na ziemię.

14I zwiodła mieszkające na ziemi dla znaków, które jej dano czynić przed oczyma bestyjej, mówiąc mieszkającym na ziemi, aby czynili obraz bestyjej, która ma ranę mieczową i ożyła. (Aby czynili obraz bestyi. Wmawiając ludziom, aby robili posągi Antychrysta i cześć im oddawali. — Która ma ranę mieczową i ożyła. Jak rozumieć należy, że An­tychryst był zraniony, powiedzieliśmy w wierszu 12. Według prawdopodobnego niektórych wykładu, Anty­chryst będzie udawał, że był zabity i zmartwychwstał, aże­by łatwiej tym cudem zwiódł śmiertelnych. P. W.)

15I dano jej, aby dała ducha obrazowi bestyjej a żeby mówił obraz bestyjej, i czynił, aby którzy by kolwiek nie kłaniali się obrazowi bestyjej, pobici byli. (Aby dała, ducha obrazowi bestyi. Jak niegdyś wie­le bałwanów dawało odpowiedzi pytającym, a był to dja­beł, który przez nie mówił. P. W.)

16I uczyni, że wszyscy mali i wielcy, bogaci i ubodzy, i wolni, i niewolnicy mieli cechę na prawej ręce swojej abo na czelech swoich. ( Mieli cechę. Wypalone jakieś znamię, dla wyznania przez to, że są żołnierzami albo sługami Antychrysta. Jakie zaś będzie to znamię, niewiadomo. Niektórzy są­dzą, iż będzie to imie Antychrysta, inni—że jego portret; inni że jakaś figura podobna do smoka; inni że dwie li­tery greckie Chi Rbo powiązane z sobą w pewien spo­sób. Tego zdania jest Kornelius a Lapide, Primasius i Ansbertus. Antychryst bowiem będzie chciał uchodzić za Messyasza i Chrystusa; owa zaś cyfra oznacza Chrystusa.P. Wujka.)

17A iżby żaden nie mógł kupić ani sprzedać, jedno który ma cechę abo imię bestyjej, abo liczbę imienia jej. ( A iżby żaden nie mógł kupić ani przedać. Ponie­waż nikt nie może żyć nie przedając i nie kupując, ta­kim sposobem niezliczone mnóstwo zniewoli do oddawania mu czci boskiej.—Albo liczbę imienia jej. O którem po­wiemy w wierszu następującym.)

18Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech zrachuje liczbę bestyjej. Abowiem liczba jest człowieka, a liczba jego sześć set sześćdziesiąt i sześć ( Tu jest mądrość. Potrzeba mądrości.— Niech zrachuje liczbę bestyi. Ażeby z liczby objętej literami imie­nia zrozumiał, czy jest lub nie Antychrystem. — Liczba jest człowieka. Oznaczająca nazwisko lub imie jakiegoś człowieka. — Liczba jego sześćset sześćdziesiąt i sześć. Hebrejczycy i Grecy używają liter alfabetu zamiast znaków arytmetycznych. Powiada więc ś. Jan, że litery w imieniu Antychrysta, o ile są znakami arytmetycznemi, czynią właśnie tę liczbę. Wiele wymyślono imion, w których jednostajnie ta liczba była zawartą: lecz ponieważ niewiadomo, czy Antychryst będzie używał greckiego języka, greckich liter i liczb, czy też hebrajskich: znowu ponieważ niewiadomo, czy to imie będzie złożone z trzech liter, z których pierwsza oznaczałaby sześćset, druga sześćdziesiąt, trzecia sześć, czy też z kilkunastu liter. któreby jednak dodane do siebie uczyniły tę samę summę; cała rzecz jest zawsze niepewną i niewiadomą. P. Wujka.)

 

 

Wykład X J. Wujka

1. I widziałem bestyą. W tym rozdziale Jan Ś. dwie bestye opisuje, z których pierwsza znaczy albo państwo Rzymskie, albo wszystko niezbożnych ludzi zgromadzenie. A jedna przedniejsza głowa bestyi, która umarłszy zmartwychwstanie, jest ci sam Antychryst, który się będzie zdał umrzeć, a za sprawą szatańską sam się zasię wzbudzi, aby naśladował prawdziwej śmierci i zmartwychwstania Pana Chrystu­sowego: którym fałszywym cudem wiele ludzi zwiedzie. Tak to wykładają:  Grzegorz ś „ Primasm ś, Beda, Haymo, Anselmus, Richardus i R upertus. Czego ponieważ Papież żaden nigdy nie uczynił, przetoż Papież me jest Antychrystem.

5. I dano jej usta. To wszystko aż do wiersza 9, nie może się rozumieć o kim inszym, jedno o Antychryście onym jawnym, który ma przyjść przed samym dniem sądnym, i panować będzie 42 miesiąca, to jest przez połczwarta lata.

11. I widziałem drugą bestyą. Przez tę zaś drugą bestyą Richardus, Anselmus i inni, dobrze rozumieją przedniejszego fałszywego proroka albo kaznodzieję Antychrystowego, który uczyni, że ogień zstąpi z nieba i obraz bę­dzie mówił. A dwa rogi podobne barankowym, znaczą zmyśloną świątobliwość, którą będzie pokazował, i fałszywe cuda, które będzie czynił.

14. Obraz bestyi. Którzy teraz nie chcą czci przystojnej czynić obrazowi Pana Chrystusowemu, ci się na on czas kłaniać będą obrazowi Antychrystowemu. A obacz, iż jak o czynienie i czczenie obrazu Antychrystowego nie było przeciwko czci i chwale Antychrystowej, ale owszem za nią (jako i on obraz Nabuchodonozorów, i cześć jego, ściągała się ku czci Nabuchodonozora). Tak też cześć obrazu Pana Chrystusowego jest cześć Pana Chrystusowa, a nic nie ujmuje czci i chwały jego: jako głupie dumają odszczepieiicy.

15. Żeby mówił obraz bestyi. Jako pierwiej djabli przez bałwany mówili, aby je za bogi miano: tak Anty­chryst kiedy przyjdzie, każe się kłaniać nie tylko sobie jako Bogu, ale i obrazowi swemu, przez który tez fałszywe cuda czynić będzie.

16. Ceche na prawej ręce. Jako chrześcijanie cechę Chrystusową, to jest krzyż na czelech i na prawych rękach swoich noszą, żegnają się znamieniem krzyża ś , tak też Antychryst przymusi wszystkie swe poddane pewną cechę jakąś albo piątno nosić, po któremby je wszyscy poznać mogli. Hippolit S. męczennik i niektórzy inni powiadają, iż cecha Antychrystowa będzie zaprzeć się Boga i chrztu ś., a nie żegnać się znakiem krzyża świętego, ale go raczej bluźnić i wygładzać W czem dzisiejszy Ewangelikowie Antychrysta prawdziwie naśladują. Bo jedni z nich Chrystusa się zaprzeli, a wszyscy moc odpuszczenia grzechów chrztowi odejmują i brzydzą się znamieniem krzyża Świętego. (Hippol. de cousumat. mundi).

18. Albowiem liczba człowieka jest. Ztąd mamy naprzód, iż Antychryst będzie nie djabeł, ani duch, ale czło­wiek. Drugie iż jako Pan Chrystus, tak też i Antychryst będzie jeden pewny człowiek, mający własne imię: a nie cały porządek albo sukcesya Papieżów przez tysiąc lat: jako sektarze zmyślają, chcąc wszystkie Papieże począwszy od Grzegorza wielkiego Antychrystami poczynić. (II. Thes. 2, 3). Trzecie, iż ta będzie liczba imienia Antychrystowe­go: a nie liczba czasu, którego się Antychryst zjawić, albo więc umrzeć miał, jako Lutrowie wykręcają. (…).

 


BIBLIA ŁACIŃSKO -POLSKA CZYLI PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU PODŁUG TEKSTU ŁACIŃSKIEGO WULGATY I PRZEKŁADU POLSKIEGO X. JAKÓBA WUJKA T. J. Z KOMENTARZEM MENOCHIUSZA T. J. Tom IV, Wilno. 1907r.


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: