List Św. Pawła do Filipian – Z objaśnieniami cz. III


ROZDZIAŁ 3

O prawdziwej sprawiedliwości Chrystusowego prawa i sprawiedliwości zakonu starego

1Na ostatek, bracia moi, weselcie się w Panu. Toż wam pisać mnieć nie ciężko, a wam potrzebno. (Na ostatek. W Syryjskim, przeto. —- Weselcie się w Panu . Weselem, które właściwe jest chrześcianom. — Mnieć nie ciężko. Mnie to samo powtarzać i wrażać nie jest rzeczą przykrą i ciężką — A wam potrzebno. Abyście się utwierdzili w wierze, i lepiej pojmowali moję naukę)

2Patrzcie na psy, patrzcie na złe robotniki, upatrujcie porzezanie. (Patrzcie na psy. Miejcie baczność i strzeżcie się bezwstydnych i nieuczciwych żydów i heretyków , którzy was oszczekują i kąsają jakby psy.— Złe robotniki. Fałszywych apostołów, którzy chrześcianizm każą judaizmem .— Upatrujcie porzezanie. Tak przez pogardę nazywa obrzezanie; jakby rzekł: obrzezanie, które się niegdyś tak wielce ceniło, dzisiaj po Chrystusie jest tylko porzezaniem; niczem innem nie jest, jedno porznięciem i pokaleczeniem ciała. Albo sens jest: strzeżcie się porzezania, to jest, samych porzezanych i obrzezanych, którzy wam narzucają żydowstwo, obrzezanie i o brządki starego prawa.)

3Abowiem my jesteśmy obrzezaniem, którzy duchem służymy Bogu i chłubimy się w Chrystusie Jezusie, a nie w ciele ufność mamy, (Albowiem my jesteśmy obrzezaniem . Słusznie ich nazwałem porzezaniem; albowiem prawdziwe obrzezanie duchowne jest u nas. — Którzy duchem służymy Bogu. My chrześcijanie jesteśmy prawdziwie obrzezanymi, którzy odcinając światowe żądze i obrządki żydowskie, duchowną wiarą, nadzieją i miłością pobożnie służymy Bogu.— I chlubimy się w Chrystusie Jezusie. Jako sprawcy naszego zbawienia.— Ale nie w ciele ufność mamy. Ciałem nazywa rzeczy zewnętrzne, cielesne, naprzykład.- obrzezanie, szlachetność rodu, znajomość prawa, it.d., jak widać z tego co następuje.— Ufność mamy. Pokładamy nadzieję, chlubimy się.)

4aczkolowiek ja mam ufanie i w ciele. Jeśli kto inszy zda się ufać w ciele, więcej ja. (Mam ufanie. Mógłbym mieć ufność, to jest, chlubić się.)

5Obrzezany ósmego dnia, z narodu Izraelskiego, z pokolenia Beniamin, Hebrejczyk z Hebrejczyków, wedle zakonu faryzeusz, (Obrzezany ósmego dnia. Pokazuje, iż on nie jest prozelitą, bo inaczej byłby obrzezanym w wieku dorosłym.—Z narodu Izraelskiego. Z rodu Jakóba patriarchy, i synem Abrahamowym.— Hebrejczyk z Hebrejczyków. Pochodzący. — Wedle zakonu Faryzeusz. Z sekty Faryzeuszów. Albo co się dotyczy prawa, tak dalece byłem jego zwolennikiem, że chciałem należeć do Faryzeuszów, którzy uchodzili za najściślejszych przestrzegaczy prawa.)

6według żarzliwości przeszladując kościół Boży, według sprawiedliwości, która jest w zakonie, obcując bez przygany. (Według żarliwości prześladując Kościoł. Jeśli będziemy uważać troskliwość i żarliwość o prawa ojcowskie, tak dalece byłem przenikniony tą gorliwością, że nawet prześladowałem Kościoł Chrystusowy. — Według sprawiedliwości która jest w zakonie. Według sprawiedliwości zakonnej, to jest, postępując według przepisów prawa.)

7Ale co mi było zyskiem, tom poczytał dla Chrystusa być szkodą. (Ale co mi było zyskiem . Ale te przymioty, które niegdyś uważałem za rzecz drogą i zyskowną.— Tom poczytał dla Chrystusa być szkodą. Poznawszy prawdę Chrystusową, uważam już za szkodę, gdyż są przeszkodą do prawdy i zbawienia, otrzymywanych od Chrystusa.)

8Owszem, poczytam wszytko za szkodę dla wysokiego poznania Jezusa Chrystusa Pana mego, dla któregom wszytkiego postradał i mam sobie za gnój, abym Chrystusa zyskał (Owszem poczytam wszystko za szkodę. Wszystko co wtedy uważałem za rzecz wielkiej wagi, teraz poczytuję za nic, owszem za rzecz nawet szkodliwą.— Dla wysokiego poznania Jezusa Chrystusa. Jeśli to porównamy z umiejętnością i znajomością rzeczy Bożych, której nabyłem wespół z wiarą Chrystusową,— Dla któregom. Chrystusa.— Wszystkiego postradał. Wszystko odrzucił, pogardził.— Za gnój. Śmiecie, rzecz nic nie wartą. — Abym Chrystusa zyskał. Żeby się stać uczęstnikiem dóbr jego.)

9i był nalezion w nim, nie mając sprawiedliwości mojej, która jest z zakonu, ale tę, która jest z wiary Chrystusa Jezusa, która z Boga jest sprawiedliwość przez wiarę, (I był nalezion w nim . Żeby w nim, to jest w Chrystusie, być i zostawać, jako latorośl w winnej macicy. — Nie mając sprawiedliwości mojej. Nabytej siłami mojej natury, moją pracą. — Która jest z zakonu. Zakonnej, która się nabywa przez zachowanie prawa, bez ducha wiary i łaski Chrystusowej. — Która jest z wiary Chrystusa. Która się nabywa przez wiarę Chrystusową. — Która z Boga jest sprawiedliicość przez wiarę. Sprawiedliwości,
powiadam , która pochodzi od Boga, i zasadza się na wierze, gdyż wiara jest fundamentem tej sprawiedliwości.)

10żebym go poznał i moc zmartwychwstania jego, i społeczność utrapienia jego, przypodobany śmierci jego, (Żebym go poznał. To jest, kim i jakim jest, jako Bóg i człowiek, Zbawiciel rodu ludzkiego, i t. d.— Moc zmartwychwstania jego. Potęgę, przez którą, mocą swojego zmartwychwstania, jako zwycięzca śmierci, sprawi, że i my zmartwychwstaniemy. Tę potęgę pragnie poznać bądź przez wiarę, bądź raczej przez doświadczenie, to jest, żeby mocą Chrystusową zostać wskrzeszonym z umarłych, i być umieszczonym z Chrystusem pomiędzy świętymi w chwale. — Społeczność utrapienia jego. Jak jest rzeczą korzystną być uczęstnikiem cierpień i utrapień Chrystusowych, nosząc krzyż za nim.—Przypodobany śmierci jego. Przez moje umartwienia i utrapienia stając się mu podobnym w jego męce i śmierci.)

11jeślibym jako zabieżał ku powstaniu, które jest z martwych. (Jeślibym jako zabieżał ku powstaniu. Współcierpię i współumieram z Chrystusem, żebym mógł dójść do błogosławionego zmartwychwstania, którego oczekują sprawiedliwi.)

12Nie iżbym już wziął, abo już doskonałym był: ale gonię, jeślibym jako uchwycił w czymem i uchwycony jest od Chrystusa Jezusa. (Nie iżbym już wziął. Nie mówię tego w tej myśli, żebym sądził, iż już dostąpiłem szczytu sprawiedliwości chrześciańskiej, i tego doskonałego poznania mocy zmartwychwstania Chrystusowego, albo żebym sądził, iżem
już doskonale stał się podobnym Chrystusowi, i t. d. — Ale gonię. Bezustannie ścigam i dążę.— Jeślibym jako uchwycił. Aby, jeśli to być może, dójść do tego szczytu doskonałości.— W czemem. Do czegom. — I uchwycony jest od Chrystusa. Ułowiony zostałem od Chrystusa, gdy dążyłem do Damaszku, i powołany zostałem do apostolstwa.)

13Bracia, jać nie rozumiem, iżbych uchwycił. Lecz jedno tego, co nazad jest, zapamiętywając, a do tego wprzód wyciągając się, (Lecz jedno. To jest czynię, do jednego tego zmierzam.— Tego co nazad jest zagarniętywając. Nie poprzestając na sprawach przeszłych, dążę do coraz większych i zacniejszych. — Wyciągając się. Przez pragnienie i usiłowania. Patrz Wujka.)

14bieżę do kresu, ku zakładu wysokiego wezwania Bożego w Chrystusie Jezusie. (Ku zakładu wysokiego wezwania Bożego. Zakładem się nazywa zapłata przeznaczona walczącym. Sens jest: Mając zawsze zwrócone oczy do celu, biegnę ustawicznie do palmy, czyli zapłaty królestwa niebieskiego. — W Chrystusie Jezusie. Przez Chrystusa Jezusa, przez Chrystusowe zasługi; jakby rzekł: Bóg nam przeznaczył ten zakład, i do niego nas wzywa przez zasługi Chrystusowe.)

15Którzyśmykolwiek tedy doskonali, to rozumiejmy, a jeśli co inaczej rozumiecie, i to wam Bóg objawi. (Którzy śmykolwiek tedy doskonali. Dbali o doskonałość. — To rozumiejmy. Żeśmy jeszcze doskonałości nie dostąpili, ale ze stateczną gorliwością do niej dążyć powinniśmy. — A jeśli co inaczej rozumiecie. A jeśli którzy z was inaczej rozumieją, to jest, sądząc iż już dostąpili doskonałości. — I to wam Bóg objawi. To jest, iż wy zostajecie w błędzie. Bóg to człowiekowi objawia, gdy mu daje większe poznanie jego niedoskonałości i wad.)

16Wszakoż do czegośmy przyszli, abyśmy toż rozumieli, i w tymże prawidle trwajmy. (Wszakoć. Dodać należy: proszę, albo upominam. — Do czegośmy przyszli. To jest zatrzymajmy ten stopień znajomości rzeczy Bożych i doskonałości życia. — Abyśmy toż rozumieli. Abyśmy byli zgodnymi, i mieli te same chęci. — W temże prawidle trwajmy. Nauki, wiary i świętości życia)

17Bądźcie naszladowcami moimi, bracia, a upatrujcie te, którzy tak chodzą, jako macie wzór nasz. (Upatrujcie. Żeby naśladować. — Te którzy tak chodzą, jako macie wzór nasz. Tych którzy urządzają życie swoje wedle przykładu, jaki ja wam dałem. Patrz Wujka.)

18Boć wiele ich chodzi, którem wam często opowiadał (a teraz i płacząc, powiadam), nieprzyjaciele krzyża Chrystusowego: (Boć wiele ich chodzi. Domyślać się należy: inaczej jak ja. — Którem wam często opowiadał. O których często wam mówiłem.— Nieprzyjaciele krzyża Chrystusowego. Że są okryci wszelkiemi zbrodniami, i są zwolennikami rozkoszy cielesnych; nieprzyjaciółmi tego życia, które nam przepisuje prawo Chrystusowe)

19których koniec, zatracenie, których Bóg jest brzuch i chwała w sromocie ich, którzy ziemskie rzeczy miłują. (Których koniec zatracenie. Którzy na końcu zostaną zatraceni i zginą. — Których bóg, jest brzuch. Którzy zasadzają wiarę na rozkoszach, i wszystko dla nich czynią. — I chwała w sromocie ich. Którzy się przechwalają z tych rzeczy, których by się wstydzić byli powinni)

20A nasze obcowanie jest w niebiesiech: skąd też zbawiciela oczekawamy, Pana naszego Jezusa Chrystusa, (A nasze obcowanie. To jest, sposob życia; jakby rzekł; życie chrześciańskie zależy na tem, żeby mieć umysł i serce utkwione w niebie. Obcowanie nasze jest w niebie, gdyż tam zawsze mamy utkwione serca nasze, i tameśmy przenieśli nasze uczucia.—Skąd. Z nieba. — Zbawiciela oczekiwany. Który ma przyjść na sąd, i nas wiernych wzdychających do rzeczy niebieskich z sobą w tryumfie do nieba wprowadzić.)

21który przemieni ciało podłości naszej, przypodobane ciału jasności swojej wedle skuteczności, którą też wszytko podbić sobie może. (Który przemieni. Ze skazitelnego w nieskazitelne, cierpiętliwego w niecierpiętliwe, z ziemskiego w niebieskie, — Przypodobane ciału jasności swojej. I uczyni jak najpodobniejszem swojemu chwalebnemu ciału — Wedle skuteczności. Wedle, albo przez skuteczne działanie potęgi swojej. — Którą też wszystko poddać sobie może. Przez którą wszystko ze wszystkiemi rzeczami zrobić może.)

 

Wykład X. J.Wujka

12. Ale ścigam azabych jako. Jeśliż Apostoł ustawicznie robił, jako nie będąc pewien, jeśliżeby do kresu dobieżeć miał: jakoż my grzeszni pewni być możemy łaski i zbawienia, na gołe obietnice i namowy odszczepieńców, i przez samę wiarę? gdyż nie wiemy pewnie, jeśli się to, czego chce Bóg po nas, w nas najduje. . . .

17. Bądźcie naśladowcy memi. Piękna a święta rzecz jest, kiedy pasterze mogą rzec trzodzie swojej: Bądźcie naśladowcy memi. W czem się nie dzieje Panu Chrystusowi żadne ubliżenie, gdy lud naśladuje nauki i dobrego żywota swoich Apostołów, i także innych świętych, Augustyna, Benedykta, Dominika, Franciszka. Jako tedy naśladując świętych, naśladujemy samego Chrystusa, tak wzywając świętych, Chrystusa w nich wzywamy.

 


BIBLIA ŁACIŃSKO -POLSKA CZYLI PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU PODŁUG TEKSTU ŁACIŃSKIEGO WULGATY I PRZEKŁADU POLSKIEGO X. JAKÓBA WUJKA T. J. Z KOMENTARZEM MENOCHIUSZA T. J. Tom IV, Wilno. 1907r.


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: