II List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz. IV


ROZDZIAŁ 4.

O znoszeniu przeciwności, pociesze w utrapieniu, i t.d.

1Dlatego mając usługowanie wedle tego, jakośmy otrzymali miłosierdzie, nie ustawamy, (Usługowanie. Takie posługiwanie, to jest apostolstwa Nowego Testamentu, o którego wzniosłości powiedział w rozdziale powyższym.— Nie ustawamy . Nie upadamy pod naciskiem utrapień i przeciwności, doznawanych z tego powodu.)

2ale odrzucamy pokrytą sromotę, nie chodząc w chytrości ani fałszując słowa Bożego, ale okazaniem prawdy zalecając się samych do wszelkiego sumnienia ludzi przed Bogiem. (Ale odrzucamy pokrytą sromotę. Skryte i tajemne zdrady, albo zwodnicze sztuki, któremi źli ludzie pokrywają swoje haniebne czyny. Zdaje się piętnować rozpustę fałszywych apostołów, i ich tajemne rozkosze; albowiem, jak powiada Efez. 5, 12: Albowiem co się od nich potajemnie dzieje, sromota i powiadać.Nie chodząc w chytrości. Abyśmy co innego jawnie pokazywali, a co innego skrycie czynili.— Ani fałszując słowa Bożego. Patrz co się rzekło 2, 17. — Ale okazaniem prawdy zalecając się samych.. Staramy się, ażeby nie obliczem i nadstawianiem się, ale samą widocznością rzeczy, i zacnością obyczajów wszystkim się zalecić.— Do wszelkiego sumienia . Powiada to apostoł dla pokazania, iż on nie tylko sądowi wiernych ale nawet niewiernych zostawuje prawo roztrząsania swojego życia i obyczajów, i to przed Bogiem , to jest, wobec Boga, przed którym nic nie ma skrytego, i którego nie obawia się brać za swojego sędziego. P. W.)

3A jeśli też jest zakryta Ewanielia nasza, jest zakryta w tych, którzy giną, (A jeśli też jest zakryta Ewangelia . Ma na względzie apostoł już te rzeczy, które tylko co powiedział,
już te, które się znajdują pod koniec rozdziału poprzedzającego: A my wszyscy odkrytem obliczem na chwałę Pańską w źwierciedle patrząc ; jakby rzeki: Jeśli jeszcze niektórym jest zakrytą i tajemną Ewangelia, którą opowiadamy, to tym tylko, którzy giną, to jest odrzuconym.)

4w których Bóg świata tego oślepił smysły niewiernych, aby im nie świeciło oświecenie Ewanielii chwały Chrystusowej, który jest obrazem Boga. (W których. Których niewiernych. — Bóg świata tego. Szatan, który się w Piśmie ś, nazywa książęciem świata tego. — Oślepił. Ciemnościami niedowiarstwa i występków. — Ewangelii chwały Chrystusowej.  Ewangelia która jest chwałą Chrystusową przez która się objawia chwała Chrystusowa. – Który jest obrazem Boga . Syn bowiem pochodzi od Ojca, jako obraz Ojca, którego najdoskonalej wyobraża.)

5Bo nie sami siebie opowiadamy, ale Jezusa Chrystusa, Pana naszego, a nas sługami waszymi przez Jezusa. (Sami siebie. Nie własnej chwały szukamy .—A nas sługami waszemi. Wyznawamy się sługami waszymi.—Przez Jezusa. Dla Jezusa, od którego mamy włożone to posługiwanie. )

 

6Abowiem Bóg, który rzekł, aby z ciemności światłość zaświeciła, ten zaświecił w sercach naszych ku oświeceniu wiadomości jasności Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. (Który rzekł. Który rozkazał. — Światłość zaświeciła . To jest gdy stworzył świat. — Zaświecił w sercach naszych. Światłem wiary i znajomością tajemnic Ewangelii — Ku oświeceniu wiadomości. Żebyśmy się stali oświeconymi od Boga, i nawzajem drugich oświecali znajomością jasności Bożej t. j. jasną i chwalebną znajomością Boga. – W obliczu Jezusa Chrystusa. W jasnem , albo przez jasne poznanie Chrystusa i jego odkupienia; zwykle bowiem z twarzy każdy się wyraźnie poznaje. Ztąd poznać z twarzy oznacza poznać jasno i zupełnie)

7A mamy ten skarb w naczyniach glinianych, aby wywyższenie było mocy Bożej, a nie z nas: (Ten skarb. Posługiwania Ewangelicznego i opowiadania powierzonego mi od Boga. — W naczyniach glinianych , To jest, w ciele uczynionem z mułu ułomnem i słabem. — Wywyższenie. Wielkość, która  jest we mnie. — Mocy Bożej. Była przyznawaną mocy i potędze Bożej, a nie mnie, który tylko jestem naczyniem lichem i glinianem.

8We wszytkim utrapienie cierpiemy, ale nie jesteśmy ściśnieni, ubożejemy, ale nie bywamy zubożeni, (We wszystkiem utrapienie cierpiemy. Chociaż ze wsząd nas trapią przeciwności, jednakże za Bożą pomocą nie upadamy na duchu. — Nie jestesmy sciśnieni.
Syryjski-  nie jesteśmy przytłoczeni. Apostoł bowiem w pośród przeciwności miał umysł swobodny i wzniosły.  Ubożejemy. Nie ze względu na ciało, ale duszę, jakiego ubóstwa doznają ci, którzy się gubią w przeciwnościach i niewiedzą co począć. — Ale nie bywamy zubożeni. Albowiem Bóg, gdy zostajemy w takiem ubóstwie, otwiera i nastręcza nam drogę do wyjścia.)

9przeszladowanie cierpimy, ale nie bywamy opuszczeni, bywamy powaleni, ale nie giniemy, (Nie bywamy opuszczeni. Nie zostajemy pozbawieni pomocy Boskiej. — Bywamy powaleni, ale nie giniemy. Stosuje mowę do naczyń glinianych, o których powiedział w 7, które gdy z wysoka zrzucimy, niepodobna żeby się nie pokruszyły.)

10zawsze umartwienie Jezusa z sobą nosząc w ciele naszym, aby i żywot Jezusów w naszych cielech był okazany. (Umartwienie Jezusa. Codziennie wystawieni jesteśmy
na niebezpieczeństwa, i że tak powiem, na śmierć, i przez to mękę i śmierć Jezusową, my jego słudzy i namiestnicy jako jego przedstawiciele, nosimy w ciałach naszych .—Aby i żywot Jezusów . Albowiem, gdy Bóg wyrywa swoich z niebezpieczeństw, i z samej niejako paszczy śmierci, okazuje niejako obraz zmartwychwstającego Chrystusa.)

11Abowiem my, którzy żywiemy, zawsze bywamy wydani na śmierć dla Jezusa, aby i żywot Jezusów był okazan w śmiertelnym ciele naszym. (Albowiem my którzy żywiemy.  W ciągu tego niby życia ustawicznie wystawieni jesteśmy na niebezpieczeństwa śmierci i rozliczne utrapienia dla Chrystusa i jego Ewangelii. — Aby i żywot Jezusów. Patrz co się rzekło w. 10; jest bowiem powtórzenie tegoż samego zdania.)

12A tak w nas okazuje śmierć skutek swój, a żywot w was. (A tak w nas okazuje śmierć skutek swoj. Tak więc niebezpieczeństwa śmierci ciągle nas otaczają i ćwiczą w doskonałości.— A żywot w was. Wy zaś spokojnie i bezpiecznie żyjecie. Albo sens jest: wasze zas duchowne życie przez wiarę i łaskę, to je st zbawienie duszy waszej, spraw uje się skutkiem niebezpieczeństw naszego doczesnego życia.)

13Lecz mając tegoż Ducha wiary, jako jest napisano: Uwierzyłem, przetożem mówił, i my wierzymy, dla czego mówimy, (Lecz mając tegoż Ducha. Jakby rzekł: Jako Dawid przyciśniony pokusami, i przez samego tylko Boga wyrwany, rzekł: Uwierzyłem, i t. d-; tak i ja zdaje się mogę użyć tego świadectwa Psalmisty, gdyż mnie prowadzi ” tenże sam duch, który je st sprawcą i dawcą wiary. Albo zapewne duch wiary, jest to samo co wiara, tak jak duch łagodności i pobożności, oznacza łagodność i pobożność. — Uwierzyłem. Ja Dawid, lubo przebywałem wpośród niebezpieczeństw i nieszczęść, uwierzyłem jednak Bogu, który mnie obiecywał wybawienie- przez to samo śmiało powtarzałem , t. j., iz wierzę i nie wątpię, że mnie Bóg wyrwie z tych wszystkich nieszczęść. — I my wierzymy. Ze będziemy wyrwani z nieszczęść; tak jak Dawid został z nich oswobodzonym.)

14wiedząc, iż który wzbudził Jezusa i nas wzbudzi z Jezusem, i postawi z wami. (Postawi z wami. Umieści w niebieskiej chwale. Przez skromność mówi raczej, my z wami, niż wy z nami.)

15Abowiem wszytko dla was, aby łaska, obfitująca w dziękczynieniu przez wielu, obfitowała ku chwale Bożej. (Albowiem wszystko dla was. Oznacza, iż on do wspólnego pożytku Koryntczyków, nie zaś do prywatnej korzyści odnosi prace swoje, i dla tego słuszna jest, żeby był uczęstnikiem zbawienia i chwały ich. — Aby łaska obfitująca. To jest, aby łaska, rozlana na wielu, przez wiele także osób zrodziła i rozlała dziękczynienie, przez któreby Bóg odebrał chwałę.)

16Dlatego nie ustawamy, ale chociaż ten, który zewnątrz jest nasz człowiek, psuje się, wszakże ten, który wewnątrz jest, odnawia się ode dnia do dnia. (Dlatego nie ustawamy. Dla nadziei owej chwały, której po zmartwychwstaniu oczekujemy, nie poddajemy się nieszczęściom, które nas, jako sług Ewangelii, często spotykają. — Który zewnątrz nasz jest człowiek. Ciało nasze. — Psuje się. Przez uciski, klęski, głód, pragnienie, zimno, nagość, chłosty, choroby, i t. d. Ten który zewnątrz jest. Dusza i duch. — Odnawia się ode dnia do dnia. Z dnia na dzień coraz bardziej postępuje w wierze, nadziei, miłości, i ochotnem znoszeniu przeciwności.)

17Abowiem to, które teraz jest, prędziuczko przemijające i lekkie nasze utrapienie nader na wysokości wagę chwały wiekuistą w nas sprawuje, (Albowiem to, które teraz jest prędziuczko przemijające. Jakby rzekł: Wszelkie nasze utrapienie jest chwilowem i lekkiem, jeśli je porównamy z ową wieczną i największą chwałą; tak samo jak gdybyśmy porównali jakie najlżejsze piórko z wielką massą ołowiu.— Nader na wysokości. W greckim jest wedle wysokości do wysokości, t. j , bez porównania wyższą. — Wagę chwały. Największą chwałę, która jeśliby się dała zważyć na szali, wszelki ciężarby przechyliła. Patrz Wujka.)

18gdyż my nie upatrujemy tego, co widzieć, ale czego nie widzieć. Abowiem rzeczy, które widziemy, są docześne, a których nie widziemy, są wieczne. (Gdyż my nie upatrujemy. To jest, gdyż nie mamy na względzie dóbr doczesnych tego życia, które tylko przez krótki czas dają się używać, lecz nasze pragnienia obracamy ku dobrom wiecznym.)

Wykład X. J. Wujka.

2. Ani fałszując słowa Bożego. Własna jest heretyków fałszować słowo Boże: jako katolikom dobrze rozbierać słowo prawdy. ( Wyżej 2, 17). . . . . . , .

17. U trapienie sprawuje nam chwałę. Krótkie a lekkie utrapienie, w tym żywocie cierpliwie a dobrowolnie dla Chrystusa zniesione, jest nam przyczyną zapłaty żywota wiecznego. Przeto Augustyn ś. mówi: iż przedajne jest królestwo niebieskie które małą pracą z łaski Bożej może być kupione. Jako napisano: iż Bóg oddaje sprawiedliwym zapłatę za prace ich. (II. Tim. 2, 15. Psał. 93, Mądr. 10, 17).

 


BIBLIA ŁACIŃSKO -POLSKA CZYLI PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU PODŁUG TEKSTU ŁACIŃSKIEGO WULGATY I PRZEKŁADU POLSKIEGO X. JAKÓBA WUJKA T. J. Z KOMENTARZEM MENOCHIUSZA T. J. Tom IV, Wilno. 1907r.


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: