I List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz.IV


ROZDZIAŁ 4

 

O niesprawiedliwem posądzaniu i podejrzeniu.

 

1Tak niechaj człowiek o nas rozumie jako o sługach Chrystusowych i szafarzach tajemnic Bożych. (Człowiek. To jest każdy: jest to hebraizm ,— Szafarzach tajemnic Bożych. Duchownej, tajemniczej nauki, a tak że Sakramentów Chrystusowych.)

2Tu już szukają między szafarzmi, aby który nalezion był wiernym. (Tu już szukają. Pozostaje tylko zaradzić temu, aby ci, którym poruczono tak ważne szafarstwo, nie przeniewierzyli się w swoim urzędzie; lecz żeby, jak właściwa jest, każdy naprzód Bogu, a potem swojemu obowiązkowi był wiernym.)

3Ale u mnie to jest namniejsza, żebych był od was sądzony abo od dnia ludzkiego, lecz ani sam siebie sądzę. (Ale u mnie. Ja zaś, co się mnie dotycze, nie oglądam się na sądy ludzkie, ani się ich boję. — Od dnia ludzkiego. Sądem ludzkim: jako dzień Pański bierze się często za sąd Boży tak się nazywa dzień winowajców ten, w którym się wzywają i stawają na sąd.— Lecz ani sam siebie sądzę. Jakby rzekł: nie mogę z pewnością osądzić moich spraw, intencyi, sumienia. Przeto ani się waszego sądu boję, ani się na was gniewam , gdy mnie sądzicie, gdyż chociaż się do niczego nie poczuwam, jednak się mogę mylić w sądzeniu o sobie.)

4Abowiem się w niwczym nie czuję, ale nie w tym jestem usprawiedliwion, a który mię sądzi, Pan jest. (Ale nie w tem jestem usprawiedliwion . Być bowiem może, iż Bóg widzi we mnie jaką winę, której ja nie uznaję.— A który mię sądzi, Pan jest. A przeto on sam, jako najsprawiedliwszy sędzia, ma prawo mię sądzić. Patrz Wujka.)

5A tak nie sądźcie przed czasem, ażby Pan przyszedł, który też oświeci zakrycia ciemności i objawi rady serc, a tedy chwała będzie każdemu od Boga. (Nie sądźcie przed czasem. Bo dopóki niema pewnej wiadomości o rzeczy, którą mamy sądzić, nie pora jeszcze sądzić.— Ażby Pan przyszedł. Chrystus sędzia wszystkich.—Który też oświeci zakrycia ciemności. Mgliste ciemne i ukryte myśli i czynności ludzkie. —Rady serc.
W jakim celu i zamiarze wykonywa kto sprawy swoje, nawet na pozór dobre. Albo po prostu, skryte myśli w duszy.— Tedy chwała będzie każdemu od Boga. Jeśli dobrze czynił, a przeciwnie hańba i kara, jeśli się źle sprawował)

6A tom ci, bracia, obrócił na się i na Apolla dla was, abyście się nauczyli z nas, żeby się nad to, co jest napisano, jeden za drugim nie nadymał przeciwko drugiemu. (A tom ci. To com powiedział przeciwko próżnemu odróżnianiu, przechwalaniu i wynoszeniu mistrzów, i niedbaniu o pochwały i sąd ludzki. — Obrócił na się i na Apolla. Powiedziałem o sobie i o Apollim, jakby się do nas stosowało, co się o drugich mówiło. Abyście się nauczyli z nas. Abyście się nauczyli w podanym przykładziemoim i Apolli, coście powinni czynić.—Zęby się nad to co jest napisano. Na początk u tego rozdziału, gdym powiedział, iż żadnem u z nas nic więcej przypisywać nie należy nad to, co jest właściwa sługom Bożym. — Jeden za drugim nie nadymał. Nie pysznił się, i sam siebie
albo m istrza swojego nie chciał wynosić nad drugiego .— Przeciwko drugiemu. Nad drugiego nauczyciela lub opowiadacza Ewangelii.)

7Abowiem któż cię rozsądza? A co masz, czegoś nie wziął? A jeśliżeś wziął, przeczże się chlubisz, jakobyś nie wziął? (Albowiem któż cię rozsądza? To jest, któż tobie daje prawo do wywyższenia tak , iżbyś się odróżniał od innych i nad innych się wynosił, jakby rzekł; Nikt, jedno ty sam który się nadymasz. — A co masz czegoś nie wziął? Żeby jaki pyszny na zapytanie: któż cię rozsądza? wbrew nie., odpowiedział: Ja się odróżniam i odznaczam pracą naukową, trudem , przemysłem; drugiem tem zapytaniem więcej go uaciska Apostoł, powiadając: A co masz czegoś ile wziął? to jest od drugiego, i nie skąd inąd jak od Boga.)

8Jużeście nasyceni, jużeście się bogatemi zstali, oprócz nas królujecie. A bodajeście królowali, żebyśmy i my z wami królowali! (Jużeście nasyceni. Mowa ironiczna, którą wyszydza uczonych Koryntskich. Sens jest: Jesteście aż do sytości przepełnieni mądrością i innemi darami, ja k wam się zdaje.— Jużeście się bogatemi stali. To samo znaczy. __ Oprócz nas królujecie. Mniemacie, że bez naszej pomocy obfitujecie we wszystkie dary Boże i tryumfujecie. — A bodajeście królowali. Nie zazdrościmy wam królowania, ale życzymy tylko, żebyście prawdziwie królowali, to jest prowadzili i kierowali Koryntczyków ku ich zbawieniu.— Żebyśmy i my z wami królowali. Stawszy się przez miłość uczęstnikami tak wielkiego dobra; wasze bowiem dobro za własne uważamy.)

9Bo mniemam, iż Bóg nas, Apostoły, ostatnie pokazał, jakoby na śmierć naznaczone. Abowiem zstaliśmy się dziwowiskiem światu i anjołom, i ludziom. (Bo mniemam iż Bóg. Obyście królowali! my bowiem nie królujemy, ale się raczej za najlichszych i najnikczemniejszych uważamy. — Ostatnie. Wzgardzonymi w mniemaniu ludzkiem — Pokazał. Okazał. — Jakoby na śmierć naznaczone. Bóg nas przeznaczył nie na królowanie i tryumfy, lecz na śmierć, prześladowanie i męczeństwo.— Albowiem staliśmy się dziwowiskiem. Staliśmy sie jako skazani na stracenie, którzy, gdy mają umrzeć na placu, lub walczyć ze zwierzętami, wszystkich oczy na się zwracają. Mówi Apostoł o widowisku, przez które Apostołowie, jakby ludzie skazani na śmierć, zdawali się być wystawionymi na pośmiewisko widzów.)

10My głupi dla Chrystusa, a wy roztropni w Chrystusie, myśmy słabi, a wy mocni, wy zacni, a my beze czci. ( My głupi– Wedle waszego i świata mniemania. — Dla Chrystusa. I)la przepowiadania Ewangelii Chrystusa dobrowolnie się wystawujemy na tyle niebezpieczeństw i przykrości. Roztropni. W waszem i świata mniemaniu.— W Chrystusie. Którego Ewangelią opowiadając, razem też szukacie pochwał z waszej mądrości i wymowy. Myśmy słabi. Gdyż wiele nieszczęść wytrzymujemy i nie opieramy się, co jest znakiem niemocy. — A wy mocni. Gdyż przez waszę światową wymowę, mądrość i przyjazne stosunki z możnymi, łatwo odwracacie napotykane przykrości. — Wy zacni. Słynni, pełni chwały.—A my bez czci. Nieznani, nieuczczeni.)

11Aż do tej godziny i łakniemy, i pragniemy, i nadzy jesteśmy, i bywamy policzkowani, i tułamy się, (Aż do tej godziny. Od początku naszego opowiadania aż do tego czasu.
12. 

12i pracujemy, robiąc swemi rękoma. Złorzeczą nam, a błogosławiemy, przeszladowanie cierpiemy, a znosimy, (Pracujemy robiąc swemi rękami. Żeby sobie na żywność zapracować i nikomu nie być ciężarem . —Znosimy. Cierpliwie i spokojnie)

13bluźnią nas, a modlimy się. Zstaliśmy się jako plugastwa tego świata, śmieci wszytkich aż dotąd. (Bluźnią nas. Znieważają i szarpią sławę naszę.— Modlimy się. Do Boga za nimi. Albo pokornie mówimy, obyczajem błagających.)

14Nie żebym was zawstydził to piszę, ale jako syny moje namilsze napominam.  (Zawstydził. Żebym wam to wyrzucał.)

15Abowiem choćbyście mieli dziesięć tysięcy Pedagogów w Chrystusie, ale niewiele ojców. Bo w Chrystusie Jezusie przez Ewanielią jam was urodził. (Ale niewiele ojców. Jakby rzekł: W tych rzeczach które się odnoszą do religii chrześciańskiej ja jestem waszym ojcem, wszyscy inni jako piastuny i nauczyciele.)

16Proszę was tedy, bądźcie naszladowcami moimi, jakom i ja Chrystusów. (Bądźcie naśladowcami moimi. Śmiało to powiada, jako pewien swojej cnoty.)

17Dlategom posłał do was Tymoteusza, który jest syn mój namilszy i wierny w Panu: który wam przypomni drogi moje, które są w Chrystusie Jezusie, jako wszędy w każdym kościele uczę. (Dlategom posłał do was Tymoteusza. Abyście się od niego dowiedzieli o sposobie życia i postępowania mojego, które macie naśladować.— Wierny w Panu. Wiernie mnie dopomagający w tych wszystkich rzeczach, które się odnoszą do Chrystusa i rozszerzenia jego Ewangelii.— Drogi moje. Moje postępowanie, opowiadanie, niebezpieczeństwa, prace; jednem słowem, cały mój sposób życia, abyście to wszystko poznawszy, wiedzieli, co macie we mnie, jako dzieci w ojcu, naśladować.— Jako wszędy w każdym kościele uczę. Niczem szczególnem was nie obarczam, ale tego wymagam, czego zwyczajnie i od innych, to jest aby naśladowali przykładu Apostołów.)

18Jakobych nie miał przyść do was, tak się niektórzy nadęli. ( Jakobych nie miał przyjść. Zresztą dowiedziałem się, iż niektórzy z was tak się podnoszą w pychę i zuchwalstwo, jak gdybym do was nigdy przyjść nie miał.)

19Ale rychło przyjdę do was, jeśli Pan będzie chciał, i doznam nie mowy tych, którzy się nadęli, ale mocy. (Doznam . Uważać będę, i bacznie dośledzę. — Nie mowy tych. Nie ich krasomówstwa, to jest tych, którzy się nadymają.— Ale mocy. Ale siły i duchownej zdolności w nauczaniu i postępowaniu)

20Abowiem nie w mowie jest Królestwo Boże, ale w mocy. (Albowiem nie w mowie jest królestwo Boże. Moc, siła ducha i doskonałość cbrześciańska, a bardziej apostolska, przez którą Bóg panuje, okazując w was skuteczność Ewangelii swojej. — Ale w mocy. W potężnem działaniu Ducha Św, w skuteczności mowy, we władzy czynienia cudów, wyganianiu czartów, a więcej w przenoszeniu przeciwności, życiu apostolskiem, i świętości obyczajów.)

21Co chcecie? Z rózgąli mam przyść do was czyli z miłością i z duchem cichości? (Co chcecie? Wybierajcie jedno z dwójga.— Z rózgąli. Z surowością i władzą karania. Patrz Wujka.)

 

Wykład X . J Wujka.

4. Ale nie w tem jestem usprawiedliwiony. Nowowiernicy nic nie wątpią, iż są w łasce Bożej i usprawiedliwieni. Lecz Paweł chocia nie czuł na sumieniu grzechu żadnego, wszakże nie śmiał śmiele twierdzić, żeby był usprawiedliwionym: i nie chciał tego sobie przywłaszczać, aby był sam siebie, z serca swego, i z własnych myśli sądził, ale ten sąd na on dzień Pański odkładał.

21. Z rózgąli mam przyjść do was. Apostołowie i ich namiestnicy mają moc karania występnych, i moc odpuszczenia tym co się uznawają: aby obojga używali według mądrości i baczenia swego, i według czasu i potrzeby. (Mat. 18, 18).

 


BIBLIA ŁACIŃSKO -POLSKA CZYLI PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU PODŁUG TEKSTU ŁACIŃSKIEGO WULGATY I PRZEKŁADU POLSKIEGO X. JAKÓBA WUJKA T. J. Z KOMENTARZEM MENOCHIUSZA T. J. Tom IV, Wilno. 1907r. str. 509 – 511

[Oprac. A.S]


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: