Nauka przed spowiedzią świętą


MODLITWY DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ

Nauka
Zbawiciel nasz ustanowił w kościele swoim Sakrament Pokuty, abyśmy przezeń od wszelkich, chciażby największych grzechów oczyszczać się mogli. A przeto nie dozwalaj, aby sumienie Twoje przez dłuższy czas grzechem śmiertelnym obciążone zostawało, mając tak łatwy i skuteczny środek do pozbycia się go. Łatwo albowiem stać się może, że cię nagle śmierć zaskoczy, a wówczas zginąłbyś na wieki.

Przez Spowiedź świętą otrzymuje się:
1. Odpuszczenie wszystkich grzechów, których się kto spowiada, i tych, które bez własnej winy zapomniał, pod tym jednak warunkiem, że się ich wyspowiada skoro je sobie przypomni.
2. Odpuszczenie wiecznych, a częściowo także doczesnych kar za grzechy.
3. Łaskę poświęcającą, jeśli ją kto przez grzech ciężki utracił, lub jej pomnożenie, jeżeli bez ciężkiego na sumieniu grzechu do Spowiedzi się przystępuje.
4. Szczególniejszą pomoc Boską na unikanie grzechu, zwyciężenie pokus i złych skłonności, i postęp w cnotach.
5. Pokój duszy i spokój sumienia: które stanowi największą człowieka szczęśliwość na ziemi.
6. Ażeby zaś tych nieocenionych łask przez Sakrament Spowiedzi św. dostąpić, potrzeba:
a) Sumienie swoje pilnie roztrząsać, czyli rachować.
b) Za grzechy serdecznie żałować, iż
się przez nie obraziło najlepszego Boga.
c) Mocne czynić przedsięwzięcie, Pana Boga więcej nie obrażać.
d) Wszystkie swe popełnione grzechy, przy rachunku sumienia poznane szczerze, pokornie i zupełnie wyznać.
e) Pokutę przez kapłana naznaczoną wypełnić.

Dobrze to uważ! że Spowiedź bez prawdziwego, nadprzyrodzonego żalu nie tylko jest nieważna, lecz jest świętokradztwem. Wzbudź więc w sobie żal tak mocny, na jaki tylko zdobyć się możesz.
Najlepszym znakiem prawdziwego żalu jest nienawiść i obrzydzenie grzechu,
i mocne postanowienie, Boga więcej nie obrażać. Spowiedź zaś sama powinna
być:
1. Szczera i otwarta, nic nie tając i nie ukrywając dla wstydu lub niepotrzebnej bojaźni.
2. Pokorna bez wymówek i umniejszania.
3. Krótka, bez gadatliwości i pośpiechu.
– Tak się spowiadać masz kapłanowi, jak gdybyś to czynił samemu Chrystusowi Panu, którego oszukać nie możesz. Tak się spowiadaj, jak gdyby Spowiedź każda miała być ostatnią twojego życia. To pewne, że jedna Spowiedź będzie dla ciebie ostatnią– a może też ta właśnie, którą teraz chcesz czynić.


Westchnienie przed Spowiedzią
Oto pójdę do Ojca mego niebieskiego i powiem Jemu: Ojcze, zgrzeszyłem
przeciw niebu i Tobie; nie wart jestem nazywać się synem Twoim; przyjmij mnie jako pokutującego grzesznika! Udziel mi ze stołu Twojego nieprzebranego miłosierdzia tę jedną odrobinę łaski, ażebym grzechy moje poznać, opłakać, wyznać, i godne owoce pokuty za nie czynić mógł.


Dziękczynienie
Cóż Ci oddam o Panie! za wszystko, coś mi dobrze uczynił? Od wieków mnie umiłowałeś i do wiecznej szczęśliwości mnie przeznaczyłeś. Gdy jeszcze nie byłem niczem, dałeś mi jestestwo, a gdy byłem zginiony, Syn Twój jednorodzony stał się dla mnie człowiekiem, aby mię krwią swoją odkupił i zasług swoich uczestnikiem uczynił. Kościół św. katolicki ze wszystkiemi jego Sakramentami dałeś mi za matkę, Anioła Twojego za obrońcę kapłanów za przewodników i Świętych Twoich za przyczyńców. Czem Ci się odwdzięczę za te i za inne niepoliczone znane mi i nieznane dobrodziejstwa, które dotąd odebrałem i nadal odbierać się spodziewam; czem za onę nieskończoną miłość i dobroć, z której one wypłynęły, i na wieki płynąć będą?… Chwalę, uwielbiam i błogosławię za nie Twoją niewysłowioną dobroć i miłość, i aż do skończenia życia chwalić, wielbić i błogosławić pragnę. Znając zaś nieudolność moją, ofiaruję Ci na dziękczynienie i wynagrodzenie co mam najdroższego, nieskończone zasługi jednorodzonego Syna Twojego, Pana i Zbawiciela naszego, wraz z zasługami Najświętszej Panny Maryi, jako też wszystkich Aniołów i Świętych, prosząc, abyś tę moją ofiarę łaskawie przyjąć raczył i mnie z opieki swojej nie opuszczał.


Prośba o oświecenie
Przez tę Twoją nieskończoną miłość i przez zasługi Jezusa Chrystusa, Najświętszej Panny Maryi, wszystkich Wybranych Twoich, błagam Cię Ojcze najmiłosierniejszy, do innych Twoich dobrodziejstw i to jeszcze przydać, abyś ciemności duszy mojej światłem Twej łaski objaśnić, ostygłość serca mojego Twem ogniem niebieskiem rozpalić, i mnie wspomóc raczył, abym należycie poznał i zrozumiał, jak często i jak ciężko Ciebie, co serce moje przenikasz i wszystkie me kroki policzyłeś, myślą, słowy, uczynkiem i opuszczeniem dobrego obraziłem. Daj sercu memu i oczom moim strumienie łez żalu za
popełnione nieprawości. Rozwiąż język mój do szczerego i pokornego ich wyznania, udziel pomocy do poprawy życia, abym od Twego namiestnika na ziemi i od Ciebie na niebiesiech odpuszczenia mych grzechów dostąpić zasłużył i wytrwał w pokucie aż do końca żywota mego. Amen.
O Maryjo, Matko miłosierdzia, pewna ucieczko pokutujących grzeszników,
przyczyń się teraz za mną abym tę świętą spowiedź tak wykonał, jak gdyby była ostatnią życia mojego, i abym przez nią dostąpił przebaczenia, i łaskę zupełnej życia mego poprawy. – Zdrowaś Maryjo…
Ty też o św. Aniele Stróżu mój, przewodniku i towarzyszu najwierniejszy, oświeć mnie i dopomóż, abym do Sakramentu Spowiedzi św. godnie przystąpił.


Rachunek sumienia
Przypomnij sobie, kiedyś się ostatni raz spowiadał; czyliś żadnego grzechu nie zapomniał lub nie zataił – czyliś pokutę naznaczoną odprawił?… Przebież myślą 10 przykazań Boskich, 5 przykazań kościelnych, obowiązki twojego stanu (np. jak się zachowywałeś jako ojciec lub matka … jako rzemieślnik lub sługa … jako syn lub córka) i pomyśl czyliś przeciwko tym, myślą, słowy, uczynkiem albo opuszczeniem dobrego, któreś mógł i winien był czynić, nie wykonał.
W grzechach ciężkich obowiązany jesteś ich liczbę wymienić, ile razy np. w niedziele i święta bez ważnej przyczyny Mszę św. zaniedbałeś? … ile razy w myślach nieczystych dobrowolnie miałeś upodobanie lub mowy lubieżne prowadziłeś lub wreszcie uczynkiem szóste przykazanie przestąpiłeś? itd. Także winieneś wyznać szczerze wszystkie okoliczności, które rodzaj grzechu odmieniają lub powiększają.
Tak się spowiadaj, jak ci wskaże sumienie, które najlepszem jest każdemu
zwierciadłem; abyś zaś mógł należycie ze wszystkiego się oskarżyć, winieneś
pierwej swe sumienie dobrze roztrząsać. Uważ dobrze co powiedział Apostoł Paweł: „Byśmy się sami sądzili nie bylibyśmy sądzeni.” Oświeci cię Pan Bóg i nie dopuści zbłądzić, jeżeli go o to prosić będziesz gorąco. Po czem masz wzbudzić żal i skruchę serdeczną.


Żal za grzechy
Ojcze miłosierdzia! Czemże Ci się odpłaciłem za miłość Twoją i dobrodziej-
stwa niezliczone?
Ach! Oto tylko niewdzięcznością, grzechami i nieprawościami! Czasu drogiego, którego mi pozwoliłeś, abym za moje dawniejsze grzechy uczynił zadość, abym nowe zasługi dla wieczności zbierał, wszystkich sił duszy i ciała, wszystkich darów Twoich nadużyłem, czyniąc przeciwko woli Twojej i grzechy na grzechy gromadząc! … O ślepoto! O niewdzięczności moja! Obym Cię był nigdy żadnym grzechem nie obraził! Obym za to wszystko wynagrodzić Ci mógł! Lecz to nie w mojej jest mocy; grzech mój świadczyć będzie zawsze przeciwko mnie, i żem był złym i niewdzięcznym ku Tobie! Tylko skrucha serdeczna i łzy pokutne, któremi nie wzgardzisz, mogą grzechy moje zgładzić i pojednać mnie z Tobą! A więc, o mój Boże, żałuję za te i za wszystkie grzechy moje wiadome i niewiadome, a mianowicie za grzech N. żałuję, nie dlatego, że przez to nie-bo utraciłem i na piekło i kary doczesne zasłużyłem, jak raczej żałuję z miłości ku Tobie, ponieważ przez grzechy moje Ciebie Boga mojego, najwyższe i najgodniejsze dobro, które nade wszystko z całego serca miłuję, obraziłem.
O najłaskawszy Boże! Uznaj co Twego jest we mnie, a zgładź, co Ciebie ode mnie odwraca; nie dopuść, aby mnie zgubiła złość moja: którego stworzyła Wszechmocna Dobroć Twoja. Wielkie, nader wielkie i liczne są grzechy moje, ale większe nierównie większe jest miłosierdzie Twoje, Ty więcej odpuścić, aniżeli ja dopuścić się mogę, Ty więcej przebaczyć, aniżeli ja przewinić mogę!
Ja wprawdzie przestałem być dzieckiem Twojem, lecz Ty nie przestałeś mieć serce ojcowskie dla mnie. Ja godzien nie jestem, ażebyś mię wysłuchał, lecz krew Jednorodzonego Syna Twego, która dla mnie popłynęła, woła za mną i ze mną: Ojcze zmiłuj się nade mną! Ojcze,  przepuść wszystkie grzechy moje! Żałuję za nie z całego serca z miłości ku Tobie i brzydzę się niemi nade wszystko złe! Ojcze nieprzebranego miłosierdzia! Otwórz ku mnie Twoje Ojcowskie ramiona i przyjmij mnie dotychczas marnotrawnego, lecz odtąd już pokutującego i sercem skruszonego syna do łaski Twojej.

 


Mocne przedsięwzięcie poprawy
A teraz z miłości ku Tobie, szczerze postanawiam i obiecuję, zapomocą twej łaski życie moje poprawić, żadnym grzechem, a mianowicie … Cię nie obrażać, okazji do grzechu unikać, szkodę bliźniemu wyrządzoną nagrodzić, grzechów moich wszystkich przed namiestnikiem Twoim kapłanem się wyspowiadać i nałożoną pokutę wypełnić.
Ażebym przebaczenia win moich uzyskał, odpuszczam i daruję z serca
wszystkim, którzy mnie obrazili albo w czemkolwiek ukrzywdzili, tak jako pragnę, abyś i Ty o Panie ciężkie winy moje odpuścić i darować mi raczył. Na zadośćuczynienie za grzechy moje i wyjednanie Twej łaski ofiaruję Ci gorzką mękę i śmierć i nieskończone zasługi Syna Twego najukochańszego Jezusa Chrystusa, Jego Najświętszej Matki i wszystkich wybranych Twoich. W połączeniu z temiż zasługami ofiaruję Ci całe życie moje i wszystko to, co za pomocą Twoją uczynię dobrego lub przykrego ucierpię. Ufam mocno w Twojej niezmierzonej Dobroci i Miłosierdziu o najłaskawszy Jezu, że mi przez Krew i Mękę Twoją Najświętszą odpuszczenia grzechów, łaski zupełnej życia poprawy i wytrwanie w dobrem aż do końca użyczyć raczysz, o co pokornie Cię proszę. O Jezu, wejrzyj na mnie ubogiego grzesznika okiem Twojego Miłosierdzia, jakiem wejrzałeś na upadłego Piotra w przedsionku, na Magdalenę przy wieczerzy i na łotra na krzyżu, i spraw, abym z Piotrem nieprawości moje gorzko opłakiwał, z Magdaleną Ciebie gorąco miłował i z łotrem w królestwie Twojem Ciebie chwalił i uwielbiał na wieki. Amen.

 


„Wianek Najświętszej Marji Panny – Zbiór modlitw na cały rok” , 1902r


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: