Co katolik wiedzieć powinien (6) – Skarby nabożeństwa do Boskiego Serca Pana Jezusa i Najśw. Maryi Panny


Skarby nabożeństwa do Boskiego Serca Pana Jezusa i Najśw. Maryi Panny.

Z pomiędzy licznych widzeń św. Mał­gorzaty Alacoque najważniejsze było to, gdy modlącej się przed Najśw. Sakramentem stanął Pan Jezus i okazał Boskie Serce Swoje gorejące miłością i otoczone cierniami. Tedy nakazał jej rozpowszechniać gorliwie nabożeń­stwo do Boskiego Serca Swego, które do­znaje tyle niewdzięczności od ludzi ciągle, przyrzekając obfite łaski za wytrwa­nie w niem. Zbawiciel rzekł: “Chcę to Serce moje objawić ludziom, by obdarzyć ich skarbami łaski “uświę­cającej”, mogącej wszystkich uratować od piekła.

Słysząc to św. Małgorzata w głębokiej pokorze wymawiała się, jako niegodna tej misji. Wtedy Pan Jezus przyrzekł jej Swą pomoc tem szczególniejszą, mówiąc: “Nie lękaj się niczego; Ja będę mocą two­ją; pilnie tylko słuchaj głosu mojego i bądź goto­wą spełnić wyroki mojego szczególnego miłosier­dzia nad światem”. Potem, wskazał jej, w jaki sposób chce, aby Serce Jego czczonem było; ponieważ ludzie dziś zbyt słabej wiary przez świeckie nauki zmaterjalizowani, zatracili wszelki wstyd i uczciwość oraz bluźnią Kościołowi i Bogu. Biada im, jeżeli nie nawrócą się, gdyż nie tylko w teatrzykach i rozrywkach, lecz i przy pracy jeden drugiego namawia do złego;— wojny, głód, choroby, powodzie, trzęsie­nia ziemi, bunty socjalne, nastąpić muszą za karę po­wszechnego zepsucia — a potem zguba dusz wielu w pie­kle po śmierci.

Na te czasy najgorsze przed końcem świata jedynym ratunkiem nabożeństwo przez Najśw. Pannę Maryę do Boskiego Serca Jezus, który dał dla czcicieli Jego Boskiego Serca dwanaście obietnic i wielkich łask następ­nych: 

I.Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich sta­nie.
II. Zgoda i pokój będą panować w ich rodzinach.
III. Będę sam ich pociechą we wszystkich smutkach i utrapieniach życia.
IV. Będę ich ucieczką najbezpie­czniejszą w życiu, a szczególniej w godzinę śmierci.
V. Błogosławić będę ich zamiarom i sprawom.
VI. Grze­sznicy znajdą w mem Sercu źródło i całe morze niewy­czerpanego miłosierdzia.
VII. Dusze oziębłe staną się gorliwemi.
VIII. Dusze gorliwe szybko dostąpią wiel­kiej doskonałości.
IX. Zleję obfite błogosławieństwo na te domy, w których obraz Serca mego Boskiego bę­dzie zawieszony i czczony.
X. Kapłanom dam moc zmiękczenia serc najzatwardzialszych.
XI. Imiona osób, które rozpowszechniać będą nabożeństwo do Serca mego Boskiego, będą w Niem zapisane, i na zawsze w Niem pozostaną.
XII. Z nadmiaru miłosierdzia Ser­ca mego obiecuję ci, że miłość Serca tego wszechmocna wszystkim przystępującym przez 9 z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunji Świętej da łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie grzechu, bez łaski, ani bez sakramentów świętych i że to Serce moje stanie się dla nich bezpieczną w godzinę śmierci ucieczką.

 

Nabożeństwo do Najśw. Maryi Panny jest najskute­czniejsze, najmilsze — ponieważ Ona jest Matką Boga  i ma w swych rękach wszystkie skarby wszechmocności i łaski i miłosierdzia; za życia swego jako Matka Bole­sna towarzyszyła Jezusowi Chrystusowi nie tylko pod krzyż i do grobu, ale Go więcej nad wszystkich żałowa­ła i kochała.

Nabożeństwo do Matki Boskiej jest najsłodsze dla tych „aniołów” w ludzkiem ciele, jak św. Ka­zimierz, lub św. Stanisław Kostka, św. Kunegunda, lub bł. Bronisława, albo dla niewinnej młodzieży, która ca­ły blask lubej im cnoty niewinności może widzieć w Nie­pokalanej Dziewicy Maryi. Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny jest najczulsze dla pokutujących grzeszni­ków, gdyż bez Jej wstawiennictwa i orędownictwa przed nieskończonej godności tronem Majestatu Bożego, żaden nie byłby godzien wysłuchania. Najśw. Marya Panna i dla Świętych jest jedyną bramą do nieba, po Bogu skar­bem największym na ziemi i w niebie, dla grzeszników je­dyną deską ratunku po rozbiciu się cnót wszelkich na mo­rzu tego świata!

Po Boskiem Sercu Jezusowem, Niepo­kalane Serce Maryi dla nas najlepsze, najmilsze, najmiło­sierniejsze — a jeszcze ten nie zginął, kogo nie opuściła Najśw. Marya Panna, i szczęśliwy, kto do tej Matki Bo­skiej ma gorące nabożeństwo; posłuchajmy o Najśw. Ma­ryi Pannie naukę Świętych i Doktorów Kościoła!

Irene­usz św. mówi; “Bóg chce, aby Matka Boska była po­czątkiem wszelkiego dobra.” Bernard św .: “Bóg chciał, aby przez Maryę wszystkośmy mieli!” Św. Piotr-Damian: “Kocha nas Marya miłością niezwyciężoną, tj. mimo grze­chów”… Bonawentura św.: “Kto godnie Maryi cześć oddawać będzie — zbawion będzie!” św. Bernard: “Jeśli szukasz łaskę, szukaj ją przez Maryę”… nie będzie to napróżno. Blozjusz św .: “Prędzej niebo i ziemia zapadną, niż Najśw. Marya Panna nie miałaby tego wyratować, który szczerze Jej pomocy wzywa.”

 

Oleaster teolog mówi, że przystęp na audjencję u Najśw. Maryi Panny zawsze każdemu otwarty, u tej Kró­lowej nieba znajdziesz, mimo wielkiego Jej Majestatu, ła­godność i łaskawość, bo jest Matką miłości i dobroci!
Dalej, nie słyszano, ktoby wzywał szczerze Maryę i biegł do Niej, aby nie dobiegł do nieba! Gdy Bóg ci za przy­czyną Maryi przez pokutę św. wróci białą sukienkę nie­winności — pozna Ona cię jako kochane swe dziecię, co Ją tyle łez i boleści kosztowało; tyle krwi św., więcej niż wła­snej, tj. Boskiego Jej Syna kosztowało!…

Wielce potrzebujemy pomocy Najśw. Maryi Panny pod względem zba­wienia: jeżeli jesteśmy niewinni, to wielu niewinniejszych od nas upadło i zostało potępionymi, bo jesteśmy zawsze przez rozmaite pokusy i namiętności w niebezpieczeństwie grzechu. Gorąca modlitwa do Matki Boskiej, działa cu­da w każdej potrzebie, znane są cuda w Częstochowie tak liczne i w Loretto, Rzymie i Lourdes.

Co katolik wiedzieć powinien (4) – Skarb żalu doskonałego i Pokuty

https://atomic-temporary-160379284.wpcomstaging.com/2021/06/01/o-prawdziwej-czci-najslodszego-serca-jezusowego/

https://atomic-temporary-160379284.wpcomstaging.com/2020/06/16/ratunek-w-niepokal-sercu-1/


Ks. Jan Domaszewicz – NIEZWYKŁE SKARBY (Krótkie uwagi) : Wedle nauki Świętych i Kościoła. 

 

WESPRZYJ NAS

Jeśli podobają się Państwu treści które publikujemy i uważacie, że powinny docierać do większej ilości odbiorców, prosimy o wsparcie rozwoju naszej strony.
Wybraną kwotą:

10,00 PLN
50,00 PLN
100,00 PLN

Lub inną dowolną:

PLN

Dziękujemy

WSPIERAM

ZASADY PUBLIKOWANIA KOMENTARZY
Prosimy o merytoryczne komentarze. Naszym celem jest obnażanie kłamstwa, a nie przyczynianie się do potęgowania zamętu. Dlatego bezpodstawne opinie zaprzeczające obiektywnej prawdzie publikujemy wyłącznie, gdy zachodzi potrzeba reakcji na fałszywe informacje.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d blogerów lubi to: