O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA – Łaskę nabożeństwa nabywamy przez pokorę i wyrzeczenie się samego siebie

Łaskę nabożeństwa nabywamy przez pokorę i wyrzeczenie się samego siebie.

 

1. Głos Chrystusa: O łaskę nabo­żeństwa powinieneś bezustannie się starać, gorąco o nią prosić, cierpli­wie i z ufnością jej oczekiwać, z wdzięcznością ją przyjmować, pokor­nie ją zachowywać, pilnie jej uży­wać, a Bogu zostawić czas i sposób w którym nawiedzić cię raczy.
Gdy mało nabożeństwa czujesz w sobie, albo też wcale go nie czujesz, wtedy szczególnie należy się upoka­rzać, nie upadać jednak zbytnio na duchu, ani nad miarę się smucić.
Bóg daje częstokroć w jednej krótkiej chwili to, czego przez czas długi odmawiał; niekiedy na końcu modlitwy daje to, z czem na po­czątku zwlekał.

 

2. Gdyby łaskę dawano nam zawsze prędko i według życzenia naszego, człowiek ułomny nie odnosiłby z te­go należytej korzyści. Dlatego z dobrą nadzieją i pokorną cierpliwością wyczekiwaj łaski na­bożeństwa. Sobie zaś i grzechom swoim przypisuj winę, jeśli tej łaski nie otrzymujesz, albo niespodzianie ją tracisz.
Niekiedy mała rzecz wzbrania przystępu łasce, albo ją oddala; jeśli w ogóle małem, a nie raczej wielkiem, nazwać się godzi to, co po­zbawia tak wielkiego dobra. A jeśli tę małą, czy wielką prze­szkodę usuniesz i zupełnie przezwyciężysz, tedy stanie się to, o coś prosił.

 

3. Skoro bowiem calem sercem od­dasz się Bogu i ani tego, ani owego dla dogodzenia zachciankom i woli twojej szukać nie będziesz, lecz zu­pełnie poruczysz się Bogu, wnet zje­dnoczysz się z Bogiem i uczujesz po­kój serca; ponieważ nic ci tak do­brze odpowiadać i tak podobać się nie będzie, jak upodobanie woli Bo­żej.

Ktokolwiek więc prostem sercem myśl swoją wzniesie ku Bogu, a po­zbędzie się wszelkiego nieumiarkowanego przywiązania lub wstrętu do stworzeń, ten będzie najsposobniej­szy do przyjęcia łaski i godny daru nabożeństwa.
Albowiem Pan tam zlewa błogo­sławieństwa swoje, gdzie próżne widzi naczynia.
A im zupełniej kto wyrzeka się rzeczy poziomych, im bardziej przez pogardę samego siebie umiera sam sobie, tem prędzej go łaska nawie­dza, tem się obficiej mu udziela, tem wyżej unosi swobodne jego serce.

 

4. Tedy oglądać i opływać będzie; zadziwi i rozszerzy się serce jego (Izaj. 60. 5) w nim, bo z nim jest ręka Pańska, a on się zupełnie i na wieki oddał w ręce Boże.
Oto tak będzie błogosławiony czło­wiek, który szuka Boga całem ser­cem swojem i który nie wziął na marność duszy swojej (Psalm 23. 4).
Ten, przyjmując Najśw. Eucharystję, zasługuje na wielką łaskę zje­dnoczenia się z Bogiem, bo nie pa­trzy na własną pociechę i uczucie nabożeństwa, lecz nad wszelkie nabożeństwo i pociechę szuka czci i chwały Bożej.

 

 


Tomasz a Kempis – O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA. KSIĄG CZTERY. Kraków 1922 r. Wydawnictwo Księży Jezuitów

Codziennie wieczorem wspieramy osoby wyrażające swoje poddanie się woli Boga naszą modlitwą:

Niech się stanie wola Twoja! (Módlmy się)

„Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich. Jednak nie Moja wola, lecz Twoja niech się stanie.”

Wskazane jest też dodać za Matką Boga: „Oto Ja służebnica(sługa) Pańska(i), niech Mi się stanie według Twego słowa!”

Codziennie wieczorem wspieramy osoby tak wyrażające swoje poddanie się woli Boga modlitwą :

CZYTAJ CAŁOŚĆ