II List św. Pawła do Tesaloniczan – Z objaśnieniami. Cz. II


ROZDZIAŁ 2

O prześladowaniach Antychrysta i jego zwolenników, karze Bożej na nich, i t. d .

1A prosimy was, bracia, przez przyszcie Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia do niego, ( Przez przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który ma przyjść. — I naszego zgromadzenia do niego. Proszę  was przez przyjście naszego zgromadzenia do niego, to jest, przez wasze zbawienie i przyłączenie się do Chry­stusa, którego się spodziewacie i życzycie.)

2abyście się nieprędko unosili od rozumu waszego ani byli ustraszeni ani przez ducha, ani przez mowę, ani przez list, jakoby od nas posłany, jakoby nadchodził dzień Pański. ( Abyście się nie prędko unosili od rozumu wasze­go. Abyście się nie łatwo dali odwieść od waszego zda­nia, do któregoście się za moją nauką przyłączyli. — Ani przez ducha. Niby Boskiego lub prorockiego. — Ani przez mowę. To jest naszę, albo od nas pocho­dzącą: byli bowiem którzy zmyślali, iż oni z ust Pawła słyszeli, że nadchodził dzień Pański. — Dzień Pański. Sąd ostateczny.)

3Niech was nikt nie zwodzi żadnym sposobem: abowiem nie przyjdzie, jeśli pierwej nie przyjdzie odstąpienie i będzie objawion człowiek grzechu, syn zatracenia. (Niech was nikt nie zwodzi żadnym sposobem. Wmawiając iż Chrystus zaraz przychodzi. — Jeśli pier­wej nie przyjdzie odstąpienie. Odstąpienie, bunt, to jest, ludów od swoich książąt, a zwłaszcza od cesarstwa Rzymskiego i papieża. — I będzie objawion. Wyjdzie na jaw. — Człowiek grzechu. Człowiek grzeszny i wy­stępny. Rozumie Antychrysta.. — Syn zatracenia. Prze­znaczony na zatracenie. Patrz Wujka.)

4Który się sprzeciwia i wynosi się nad to wszytko, co zowią Bogiem abo co chwalą, tak że usiędzie w kościele Bożym, okazując się, jakoby był Bogiem. ( Który się sprzeciwia i wynosi się. Który się pysz­nie wynosić będzie przeciwko majestatowi Bożemu, po­wiadając iż on jest większym od Boga. — Tak że usiędzie w kościele Bożym . Antychryst bowiem zechce, żeby go samego jednego czczono, i umieści swój tron w kościele Jerozolimskim; tak niektórzy wykładają. Inni biorą te słowa o kościołach chrześciańskich, gdyż kościoł Jerozolimski nie będzie istniał.)

5Nie pamiętacie, iż gdym jeszcze u was był, tom wam powiadał?

6A teraz wiecie, co zatrzymawa, aby był objawion czasu swego. ( Co zatrzymywa. Przyjście Antychrystowe i dzień są­du. Aby był objawion czasu swego. Wiecie co zatrzymuje przyjście Antychrysta, żeby przyszedł na świat, który jednak w swoim czasie przyjdzie.)

7Abowiem się już sprawuje tajemnica nieprawości: tylko aby ten, który trzyma teraz, dzierżał, aż odjęt będzie z pośrzodku. ( Albowiem się już sprawuje tajemnica nieprawości. Sens jest: Antychryst wtenczas dopiero przyjdzie, gdy zbrodnie ludzkie dojdą do tego stopnia, który jest zamierzonym i postanowionym od Boskiej opatrzności.
Zowie się zaś tajemnicą, gdyż jest rzeczą skrytą i tajemną, i nikt oprócz Boga wiedzieć nie może, jak długo postanowił znosić złości ludzkie. — Tylko aby ten który trzyma teraz, dzierżał. Tymczasem dopóki się sprawuje tajemnica nieprawości, kto się trzyma Chrystusa i jego religii, niech się jej mocno trzyma. — Aż odjęt będzie z pośrodku. Póki nie przyjdzie on czas w którym grzechy, zbrodnie i występki które się teraz po­mnażają, za nadejściem sądu i końca świata, nie zostaną zniesione. Patrz Wujka.)

8A tedy objawion będzie on złośnik: którego Pan Jezus zabije duchem ust swoich i zatraci objawieniem przyszcia swego; tego, (Objawion będzie. Przyjdzie na świat. — On zło­śnik. Antychryst. — Duchem ust swoich. Wolą i roz­kazem swoim. Albo wyrokiem potępienia. To samo o Chrystusie prorokował Izaiasz, 11- 4. Ubije ziemię rózgą ust swoich, a duchem warg swoich zabije niezbożnika. — Objawieniem przyjścia swego. Ukazaniem swojej obecności, to jest, gdy się już zbliży czas w którym Chrystus przyjdzie na sąd. Albowiem przed dniem są­du będzie zabitym Antychryst: po jego bowiem śmierci,  przynajmniej zostawiono będzie ludziom czterdzieście pięć dni na pokutę: Dan. 12: patrz, co się tam rzekło.— Tego. Jest zbytecznem, gdyż i bez tego wyrazu sens jest zupełny.)

9którego przyszcie jest wedle skuteczności szatańskiej, z wszelaką mocą i znaki, i cudami kłamliwemi, (Którego przyjście jest wedle skuteczności szatań­skiej. Podczas którego przyjścia, albo przez którego, gdy przyjdzie, będzie działał szatan i wykonywał całą swoję potęgę, wszystkie swoje fałszywe znaki i cuda. Mocą. Potęgą.)

10i z wszelkim zwiedzieniem nieprawości w tych, którzy giną, przeto iż miłości prawdy nie przyjęli, aby byli zbawieni. (I z wszelkiem zwiedzeniem nieprawości w tych ktorzy giną. Aby wszelką sztuką i sposobem przywieść ludzi do nieprawości, żeby zginęli i zostali potępiony­mi. — Miłości prawdy. Którą Chrystus w Ewangelii swojej opowiadał, i którą gdyby chcieli byli przyjąć, mogliby dostąpić zbawienia wiecznego.)

11Dlatego pośle im Bóg skuteczność oszukania, aby wierzyli kłamstwu, (Pośle im Bóg skuteczność oszukania. Dopuści Bóg, żeby zostali zwiedzionymi przez fałszywe znaki i cuda Antychrystowe, które nazywa skutecznością oszu­kania, gdyż niemi Antychryst skutecznie do siebie pocią­gnie. –Aby wierzyli kłamstwu. Oszukaństwom Anty­chrysta.)

12iżby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale przyzwolili na nieprawość. ( Iżby byli osądzeni. Z tego wyniknie iż słusznym sądem Bożym zostaną potępieni ci wszyscy którzy nie przyjęli prawdziwej wiary.— Ale przyzwolili na nieprawość. Przystając do kłamcy Antychrysta.)

13Lecz my powinniśmy Bogu dziękować zawsze za was, bracia umiłowani od Boga, iż was wybrał Bóg pierwiastkami ku zbawieniu, przez poświęcenie ducha i przez wiarę prawdy, (Piewiastkami ku zbawieniu. Że pomiędzy pier­wszymi, bądź z Tessalouiczan, bądź z pogan powołany­mi zostaliście do chrześcianizmu i zbawienia, które się otrzymuje przez prawdziwą wiarę Chrystusową.—Przez poświęcenie ducha. Albowiem we chrzcie ś. wlał wam usposobienie wiary i łaskę poświęcająca, przez którą po­święcił duszę waszę.)

14na którą też was wezwał przez Ewanielią naszę, ku nabyciu chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. ( Na którą. Przez którą, to jest wiarę i poświęcenie. Przez Ewanielią naszę. Przez nasze opowiadanie,przez któreśmy ogłaszali wam Ewangelią. — Ku nabyciu chwały. Abyście byli chwalebnym nabytkiem Chrystusowym, to jest, jego posiadłością, którą nabył krwią swoimi.

15Przeto, bracia, stójcie a trzymajcie podania, którycheście się nauczyli, choć przez mowę, choć przez list nasz. (Stójcie. Stale w wierze i powołaniu waszem. Podania którycheście się nauczyli — Podaniami nazywa naukę i ustawy religii chrześciańskiej, podane w żywym słowie. Patrz Wujka.)

16A sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg a Ociec nasz, który nas umiłował i dał pocieszenie wieczne i nadzieję dobrą przez łaskę, ( I dał pocieszenie wieczne. W nadziei i przedsmaku wiecznej chwały i radości. I nadzieję dobrą przez łaskę. Łaskę przez którą mamy nadzieję żywota wiecznego.)

17niech napomina serca wasze i utwierdza we wszelakim uczynku i w mowie dobrej (Napomina. Pociesza. We wszelakim uczynku i w mowie dobrej. We wszelakiej dobrej nauce i we wszego rodzaju dobrych uczynkach)

 

Wykład X . J. Wujka

3. Nie przyjdzie odstąpienie. Przez to odstąpienie rozumieć możemy albo samego Antychrysta: jako Chryzostom, Theodoret, Oecumenius, Theofilactus i Augustyn S. rozumieją: iż on będzie przyczyną odstąpienia wiela ludzi od Chrystusa. Albo odstąpienia od państwa Rzymskiego: jako Ambroży S., Sedulius i Primasius wykładają. Bo nie pierwiej Antychryst przyjdzie, aż państwo Rzymskie do końca zniszczone, skażone, i z pośrodku uprzątnione będzie. Albo nawet odstąpienie od Kościoła powszechnego i od katolickiej wia­ry: która się w dzisiejszych heretykach znacznie pokazuje.

3. I będzie objawion człowiek grzechu. Znaki głównego onego Antychrysta opisuje. Pierwszy, iż on będzie jeden pewny człowiek. Co się z greckich artykułów jaśnie pokazuje: on człowiek grzechu, on syn zatracenia. Dru­gi, iż się sprzeciwi wszystkim i samemu Bogu: i wyniesie się nad to wszystko co Bogiem zową albo za Boga chwa­lą; to jest, wzgardzi wszelkiego Boga, tak prawdziwego jako i fałszywego; i nie dopuści aby kto chwalił albo za Boga miał kogo inszego oprócz niego. (Dan. 11, 56). Trzeci, iż będzie siedział w Kościele Bożym: to jest w ko­ściele Jerozolimskim (który znowu zbuduje) udawając się Żydom za Messyasza: jako starzy a święci Doktorowie kościelni zgodnie wykładają. Czwarty, iż będzie siedział w Kościele jako Bóg: udawając się za prawdziwego i za najwyższego Boga.  Wielka tedy jest przewrotność odszczepieńców, którzy z tych słów, nie jednego którego Rzym­skiego Papieża, ale wszystkie Papieże co ich było od tysiąca lat (co jest bluznierstwo niesłychane, i wielka krzywda Boża) Antychrystem owym przedniejszym uczynić chcą: gdyż żaden z tych Papieżów ani się wynosił nad Boga prawdziwego, ani nad najmniejszego świętego, ani się czynił Bogiem, ani sam siebie za Boga chwalić kazał, ani w kościele Jerozolimskim nigdy nie siedział.

7. Już się sprawuje tajemnica nieprawości. Jako Pan Chrystus począł przychodzić od początku świata w Patryarchach i Prorocech, (którzy go uprzedzali i znamionowali) sprawować tajemnicę miłości: a wszakże w swojej osobie nie przyszedł, aż gdy ciało przyjął z błogosławionej Panny Maryi. Tak też Antychryst, skoro po wniebo­wstąpieniu Pańskiem, począł przychodzić w członkach i uprzedzicielach swoich (i sprawować tajemnicę niepra­wości), to jest w heretykach i w tyranach prześladujących Kościoł jego: a osobliwie w Symonie czarnoksiężniku, który się zwał Chrystusem: i w Neronie cesarzu, który najpierwszy począł Kościoł prześladować. Wszakże w swej osobie Antychryst on główny nie przydzie, aż na końcu świata. A tak prześladowanie duchowne Symona czarno­księżnika, i zwierzchowne Nerona cesarza, tajemnicą nieprawości zowie: iż byli znakami i figurami prześladowania Antychrystowego. Tak i Ambroży, Chryzostom, Theodoret i Sedelius na to miejsce, i Hieronim (quaest. 11 ad Algas.), i Augustyn S. (lib. 20, cap. 9. de Civit. Dei. Objaw. 13, 8).
15. Trzymajcie podania. Znaczne miejsce przeciw odszczepieńcom, którzy podania i tradycye apostolskie od­rzucają, nie przyjmując nic czego w Piśmie niemasz; i słowo Boże tylko w samem Piśmie, a nie w naukach i ustawach podanych zamykając. Którzy niech słuchają co Chryzostom, Oecumenius i Theofilaktus na to miejsce pi­szą: Z tych, prawi, słów Pawła S. jawno jest, iż Apostołowie Chrystusowi nie wszystkiego przez list (na piśmie), ale i wiele rzeczy krom pisma podali A oboje tejże wiary są godne, tak one napisane, jako i te niepisane. Tradycya jest: dalej się nie pytaj. Niech słuchają i Bazyliusza wielkiego, także mówiącego: Iż nauki albo chwały kościelne, jedne mamy w piśmie zostawione, a drugie z tradycyi (to iest z nauki słownej) apostolskiej w tajemności podane. A oboje (prawi) do pobożności jednaką moc mają. Co też i inni wszyscy starzy a święci Doktorowie jednymi usty zeznawają, z tych słów apostolskich. (Basil, de Spiritu Sancto cap. 29).

 


BIBLIA ŁACIŃSKO -POLSKA CZYLI PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU PODŁUG TEKSTU ŁACIŃSKIEGO WULGATY I PRZEKŁADU POLSKIEGO X. JAKÓBA WUJKA T. J. Z KOMENTARZEM MENOCHIUSZA T. J. Tom IV, Wilno. 1907r.


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: