List Św. Pawła do Kolosan – Z objaśnieniami cz. II


ROZDZIAŁ 2

O skarbach mądrości w Chrystusie, w szczepieniu się w Chrystusa, strzeżeniu się zwodzicieli, i t. d.

1Abowiem chcę, abyście wiedzieli, jakie staranie mam o was i o tych, którzy są w Laodycejej i którzykolwiek nie widzieli oblicza mego w ciele, (W Laodycyi. Laodycyanie byli w sąsiedztwie z Kolosseńczykami. Z tego miejsca dosyć się pokazuje, iż Apostoł nie był i nie opowiadał w Kolossie i Laodycyi.— Oblicza mego w ciele. Mnie z widzenia.)

2aby pocieszone były serca ich, spoiwszy się w miłości i ku wszelkim bogactwom zupełności wyrozumienia, ku poznaniu tajemnice Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, (Ku wszelkim bogactwom zupełności wyrozumienia. I gdy będą wprowadzeni do wszelkich bogactw , to jest, do największej obfitości zupełnego rozumienia. I gdy będą zupełnie nauczeni, to jest o tajemnicy, jak następuje.— Ku poznaniu tajemnice Boga. To jest, aby byli wyćwiczeni we wszystkich tajemnicach wiary, które się odnoszą do poznania Boga Ojca i Chrystusa Jezusa.)

3w którym skryte są wszytkie skarby mądrości i umiejętności.

4A to powiadam, aby was nikt nie podszedł przez wyniosłość mowy. (Nie podszedł. Fałszywemi rozumowaniami. — Przez wyniosłość mowy. To jest, mową działającą na przekonanie, pozorami rozumu i wymowy ludzkiej)

5Bo aczkolwiek ciałem odległy jestem, ale duchem jestem z wami, weseląc się i widząc porządek wasz i utwierdzenie tej, która jest w Chrystusie, wiary waszej. (Ale duchem jestem z wami. Myślą i uczuciem.—Porządek wasz. Dobry porządek , to jest, iż dobrze i porządnie wszystko się dzieje. — I utwierdzenie tej, która jest w Chrystusie, wiary waszej. I widząc moc i stałość wiary waszej w Chrystusa.)

6Jakoście tedy przyjęli Jezusa Chrystusa Pana, w nim chodźcie, (Jakoście tedy przyjęli Jezusa Chrystusa. Jako jesteście nauczeni tych rzeczy, które się odnoszą do Chrystusa.—
W nim chodźcie. Trzymajcie się jego śladów, i nie dajcie się sprowadzić z drogi prawdy)

7wkorzenieni i wybudowani w nim, i umocnieni wiarą, jakoście się też nauczyli, obfitując w nim w dziękczynieniu. (Wybudowani w nim. Chrystus bowiem i jego wiara jest trwałym fundamentem, na którym się opierać mamy.— Wiarą. Chrystusową. Jakoście się też nauczyli. Jako jesteście nauczeni. — Obfitując w nim w dziękczynieniu . W greckim, w niej, to jest, w wierze, jakby rzekł:  Nie tylko chcę, abyście byli utwierdzeni w wierze, ale także żebyście w niej postępowali i postępując obfitowali przez zupełniejsze poznanie tajemnic Chrystusowych .— W dziękczynieniu. Z dziękczynieniem.)

8Patrzcie, by kto was nie oszukał przez Filozofią i próżne omamienie wedle ustawy ludzkiej, podług elementów świata, a nie według Chrystusa, (By kto was nie oszukał przez filozofią. Patrz Wujka.— Wedle ustawy ludzkiej. Jakby rzekł: Próżne to omamienie nie jest od Boga, który jest samą prawdą objawioną albo natchnioną, ale jest podane od ludzi próżnych i błądzących, a zatem jest próżnem i kłamliwem.— Podług elementów świata . Przez elementa rozumie Apostoł pewne aksyomata, i jakby pierwsze zasady od pierwszych owych filozofów potomności podane, przez które zwodziciele usiłowali obalić dogmata wiary, jako są: A niczego nic się nie dzieje, i t. d. — A nie według Chrystusa. Wedle nauki o Chrystusie i jego tajemnicach, ale raczej wbrew tej nauce.)

9gdyż w nim mieszka wszytka zupełność Bóstwa cieleśnie (W nim. Chrystusie. — Mieszka wszystka zupełność Bóstwa . W nim przebywa całe Bóstwo.— Cieleśnie. Przez zjednoczenie jego bóstwa z istotą ciała, to jest z ciałem ludzkiem w osobie Słowa, wedle owych słów Słowo ciałem się stało. J a n 1, 1-1)

10i jesteście w nim napełnieni, który jest głową wszelkiego księstwa i zwierzchności; (W nim. Chrystusie.— Napełnieni. Umiejętnością i innemi zbawiennemi darami.— Wszelkiego księztwa. Wszystkich aniołów.)

11w którym i obrzezani jesteście obrzezaniem nie ręką uczynionym, w zewleczeniu ciała cielesnego, w obrzezaniu Chrystusowym, (Nie ręką uczynionem. Takowem, które się dzieje bez rąk, a mianowicie obrzezaniem duchownem.— W zewleczeniu ciała cielesnego. Nie jesteście obrzezani obrzezaniem cielesnem, które się dzieje przez oderznięcie ciała. — W obrzezaniu Chrystusowemu. Jesteście obrzezani obrzezaniem Chrystusowem, gdy wespół z nim zostaliście pogrzebieni we chrzcie, to jest, przyjmując chrzest święty.)

12pogrzebieni z nim we chrzcie; w którymeście też powstali przez wiarę skuteczności Boga, który go wzbudził z martwych. (Pogrzebieni z nim. Stosuje mowę do chrztu przez zanurzenie, gdzie się ciała zanurzają i niejako grzebią w wodzie, żeby się z niej wynurzywszy, zmartwychwstały do nowego chrześciańskiego życia, oczyszczone od win życia przeszłego; to bowiem znaczą słowa, w którymeście powstali.— Przez wiarę skuteczności Boga. Przez wiarę w skuteczne i potężne działanie Boga, przez które wzbudził z umarłych Chrystusa, To jest przez wiarę w jego zmartwychwstanie, które się stało mocą Boską.)

13I was, gdyście byli umarli w grzechach i w odrzezku ciała waszego, spół ożywił z nim, darowawszy wam wszytkie grzechy, (Gdyście byli umarli. Pozbawieni życia łaski. — I w odrzezku ciała waszego. Albo rozumie poganizm i obyczaje pogańskie, albo taki odrzezek ciała, gdy kto jest powolny żądzom cielesnym .— Spół ożywił z nim. Uczynił nas przez łaskę uczęstnikam i życia Chrystusowego.— Darowawszy. Odpuściwszy, przebaczywszy)

14zmazawszy, który był przeciwko nam, cyrograf dekretu, który był nam przeciwny, i ten zniósł z pośrzodku, przybiwszy ji do krzyża (Cyrograf dekretu . Przez cyrograf dekretu rozumie skazanie na karę wieczną wedle wyroku Boga, wydanego na Adama i jak i grzeszne potomstwo. Na tym bowiem cyrografie, dobrowolnie grzesząc, położyliśmy niejako własnoręczny nasz podpis, i zaprzedaliśmy się niejako djabłu. Inni przez cyrograf rozumieją prawo mojżeszowe, które przez krzyż zmazane, utraciło już wszelką moc obowiązującą. Które to tłumaczenie doskonale odpowiada wnioskowi, jaki się robi wiersz 16: Niechajże tedy was nikt nie sądzi, i t. d. — I ten. Cyrograf, czyli karę potępienia—Przybiwszy go do krzyża. Przebódł, rozdarł, zniszczył.)

15i złupiwszy księstwa i zwierzchności, wywiódł na widok śmiele, jawnie tryumf z nich czyniąc sam przez się. (Złupiwszy księstwa i zwierzchności. Wyzuwszy szatanów z ich władzy i panowania, które wykonywali nad rodem ludzkim, podległym sobie wskutek tego cyrografu. — Wywiódł na widok. Wystawił na publiczną hańbę.— Tryumf z nich czyniąc. Odnosząc tryumf nad pokonanym i nieprzyjaciółmi.— Sam przez się. Przez swoję moc i zwycięztwo)

16Niechajże was tedy nikt nie sądzi w pokarmie abo w piciu, abo w części dnia świętego, abo w Nowie, abo szabbatów: (Niechajże was tedy nikt nie sądzi. Nie potępia, nie nagania. — W pokarmie albo piciu. W wyborze i wstrzymywaniu się od  pokarmów i napojów przepisanem żydom, Lewit. 11.— Albo w części dnia świętego. Albo w podziałach dni świętych; jako bowiem chce ś. Chryzostom, chrześcianie z żydów przez nierozsądną gorliwość chcieli niektóre uroczystości żydowskie zachowywać. Albo w części to samo jest, co w sprawie; jakby rzekł; w zachowywaniu. Patrz Wujka)

17które są cieniem rzeczy przyszłych, a ciało Chrystusowo. (Które są cieniem rzeczy przyszłych . Jakby rzekł: Trzymamy się w Chrystusie rzeczy samej prawdziwej i trwałej, która przez święta starodawne była figurowaną; niech więc za nadejściem prawdy ustaną cienie świąt żydowskich.— Ciało. Wypełnienie, czyli prawda podana przez Chrystusa.)

18Niechaj was nikt nie zwodzi, chcąc przez pokorę i nabożeństwo anjołów, czego nie widział, chodząc próżno nadęty smysłem ciała swego, (Niechaj was nikt nie zwodzi. Jakby rzekł: Dobrze dokonywacie biegu, macie w blizkośei palmę zwycięztwa: strzeżcie się tedy, żeby zwodziciele nie sprowadzili was z drogi prawdy i nie skierowali na drogę fałszu.— Chcąc. Was uwieść. — Przez pokorę i nabożeństwo aniołów. Patrz Wujka. —Czego nie widzia chodząc.. To jest, który o rzeczach niewidzianych tak stanowi i wyroki ogłasza, jak gdyby chodził po niebie, i wszystko to wiedział, i nam spadłszy z nieba zwiastował.— Próżno nadęty zmysłem ciała swego. Na próżno się nadymając umysłem swoim cielesnym, jakby miał znajomość, owszem widzenie rzeczy niebieskich.)

19a nie trzymając się głowy, z którego wszytko ciało przez spojenia i związania zrządzone i spólnie złączone roście na pomnożenie Boże. (A nie trzymając się głowy. Chrystusa, ale na miejsce Chrystusa podstawając aniołów.— Z którego. Głowy Chrystusa — Wszystko ciało. Kościoła. — Przez spojenia i związania zrządzone. Biorąc kierunek, siły i życie od głowy swej, to jest Chrystusa. — Na pomnożenie Boże. Bierze wzrost wiary, Ducha Bożego.)

20Jeśliście tedy umarli z Chrystusem od elementów tego świata, przeczże jeszcze, jakoby żywiąc na świecie, stanawiacie? (Jeśliście tedy umarli z Chrystusem. Gdyście umarli przez Chrystusa. — Od elementów tego świata.  Gdyście się wyrzekli wszelkich sekt i filozofii świeckiej. Patrz, co się rzekło wiersz 8. — Przeczże jeszcze jakoby żywiąc na świecie. Pocóż to samo odnawiacie, jakbyście znowu według tych elementów świata żyć chcieli?— Stanawiacie. Nauczacie, stanowicie, trzymacie się filozofii świeckiej, mówiąc to co następuje.)

21Nie dotykajcie się, ani kosztujcie, ani ruszajcie: (P.Wujka)

22co wszytko jest ku skażeniu samym używaniem, wedle przykazań i nauk ludzkich, (Co wszystko jest ku skażeniu samem używaniem. Pokarm bowiem i napój same przez się ani mogą  pomóc duszy, ani zaszkodzić; przez samo bowiem użycie psują się i nikną. Tego samego dowodu użył Chrystus, Mat. 15, 17: Nie rozumiecie, iż wszystko co wchodzi w usta da brzucha idzie , i do wychodu się wyrzuca ? — Wedle przykazań i nauk ludzkich. Nie rozumie Apostoł samego prawa , ale ich nierozumne przesądy, które wyniknęły z nadużycia prawa.)

23które mają pozór mądrości w zaboboniech i w upokorzeniu, i w niefolgowaniu ciału, nie we czci jakiej, ku nasyceniu ciała (Które mają pozór mądrości. Fałszywa ta religia, przez którą się oddaje cześć aniołom za pomocą pewnych praktyk zakonnych, wydaje się powierzchownie rzeczą rozsądną i prawdziwą. — W zaboboniech. W dobrowolnym tym i wymyślonym od nich przesądzie. —- W upokorzeniu. I w dobrowolnem tem upokorzeniu się i uniżonej czci od nich wynalezionej, przez którą się podległymi czynią aniołom. — I w niefolgowaniu ciału. Udają pobożność, nie folgując ciału, to jest, przybierając pewne umartwienia ciała.— Nie we czci jakiej ku nasyceniu ciała. Odmawiając czci ciału, to jest, pozbawiając ciała koniecznej pomocy, żeby się mogło nasycić. Czcią w Piśmie ś. jest posługa w tych rzeczach, które są niezbędne do utrzymania i pielęgnowania ciała. Tak wytłumaczył Chrystus Mat. 15, 3. i Mark. 7, 12. przykazanie o czci względem rodziców: i I. Kor. 12, 23, cześć się bierze za odzienie, za żywność. I. Tymot. 5, 17: Którzy dobrze rządzą , niech będą miani godnymi dwojakiej czci.)

 

Wykład X . J. Wujka.

8. Przez Filozofią. O filozofii pogańskiej mówi Paweł ś. która na on czas płużyła w Grecyi której oni przeciw artykułom wiary chrześcijańskiej używali: spierając się, iż nie jest podobne ciał zmartwychwstanie: a iż może kto mieć bez Chrystusa żywot błogosławiony. Jako i dziś Kalwinistowie, z tejże filozofii szturmują przeciw prawdziwej bytności ciała i krwie Pańskiej w ś. Sakramencie. Iż, prawi, jedno ciało nie może być zarazem na różnych miejscach. Iż taż białość, okrągłość i smak zostaje. Tak też nowochrzczeńcy, przeciw bóstwu i wieczności Syna Bożego filozofii radzi dobywają. Taką tedy filozofią Apostoł potępia, która wiarę chrześcijańską wywrócić usiłuje: a nie tę, która jej naprzeciw mędrkom tego świata broni.

17. W pokarmie albo w piciu. I to miejsce heretycy głupie a niebacznie naprzeciw postom i świętom chrześcijańskim przywodzą. Gdyż tu Paweł nie o chrześcijańskiem ale o żydowskiem obchodzeniu świąt, nowych księżyców, i szabbatów, i o potrawach i napojach żydom zakazanych mówi: które były cieniem i figurą przyszłych rzeczy: i przetóż już miejsca u wiernych nie mają.

18. Przez pokorę i nabożeństwo Aniołów. I te słowa heretycy głupie ciągną przeciw wzywaniu i czci świętych w Kościele zwyczajnej. Bo to Paweł potępia kacerstwo Symona czarnoksiężnika, który uczył, że niektórzy Aniołowie mają być Boską czcią chwaleni, jako mniejszy bogowie, którzy i świat stworzyli, i przez proroki mówili: a iż żaden nie może ubłagać Boga najwyższego, który niewidzialny jest, jedno przez te Anioły. O tem kacerstwie tak Tertulian pisze: A Symonowego czarnoksięzstwa nauka Aniołom służąca, pewnieć i ona między bałwochwalstwa była policzona, i od Apostoła P iotra w samym Symonie potępiona. Opisuje je także Irenaeus lib. 1, cap. 20. i Epiphanius in haeresi Simonis. I o tem kacerstwie albo czarnoksięzstwie, które Anioły miasto Boga i Chrystusa
chwaliło i ofiary im czyniło: wykładają to miejsce wszyscy Doktorowie: a mianowicie Chryzostom ś. homil. 7. in epist. ad Colos., Oecumenius i Theopliilaktus, Hieronim, Haymo i Theodoretus. (Yide Bellami. Tert. de prae -script).

21. Nie dotykajcie się. Darmo i tego miejsca heretycy naprzeciw postom kościelnym i potrawom w posty zakazanym naciągają. Gdyż jasna rzecz, że to Paweł przeciw fałszywym apostołom żydującym mówi, którzy chcieli poddać chrześcijany pod ceremonie starego zakonu (aby się nie dotykali martwych zwierząt, aby nie jedli potraw od Mojżesza zakazanych), którym chrześcijanie więcej nie podlegli.


BIBLIA ŁACIŃSKO -POLSKA CZYLI PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU PODŁUG TEKSTU ŁACIŃSKIEGO WULGATY I PRZEKŁADU POLSKIEGO X. JAKÓBA WUJKA T. J. Z KOMENTARZEM MENOCHIUSZA T. J. Tom IV, Wilno. 1907r.


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: