I List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz. XV


ROZDZIAŁ 15

O zmartwychwstaniu Chrystusowem i pewności naszego zmartwychwstania

1A oznajmuję wam, bracia, Ewanielią, którąm wam opowiedział, którąście też przyjęli i w której stoicie, (A oznajmuję wam. Przywodzę wam na pamięć Ewangelią, którę wam opowiadałem, aby któś z was uwiedziony przez fałszywych filozofów, nie wątpił o tajemnicy zmartwychwstania.— I w której stoicie. Której się stale trzymacie.)

2przez którą też zbawienia dostępujecie, jeśli pamiętacie, jakim obyczajem przepowiadałem wam, chybabyście próżno uwierzyli. (Jakim obyczajem przepowiadałem. Powtórzyć należy oznajmuję; albo odnosi to do słów następujących, jeśli pamiętacie, to jest jakim sposobem opowiadałem. — Chybabyście próżno uwierzyli. Chyba może napróżno się chlubicie nazwiskiem chrzescian, i napróżnoście wzięli wiarę przez moje opowiadanie)

3Bo naprzód podałem wam, com też wziął: iż Chrystus umarł za grzechy nasze według Pisma; (Naprzód. Pomiędzy przedniejszemi artykułami wiary chrześciańskiej. — Com też wziął. Tak też wyżej w tymże samym liście, rozdz. 11, 23. powiada: Albowiem
ja wziąłem od Pana, com też wam podał, wyrażając, iż on nie gdzieindziej to wyczytał, czego nauczał, ale wziął od Boga. — Według Pisma. W którem się znajduje wiele miejsc o śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa.)

4a iż pogrzebion jest, iż też powstał z martwych trzeciego dnia według pisma; 

5a iż widziany jest od Cefy, a potym jedenaściam; (Cefy. Piotra .— A potem jedenaściom. Ósmego dnia Wielkiejnocy, w obecności Tomasza)

6potym był widzian więcej niżli od piąci set braciej wespołek, z których wiele ich trwa aż dotąd, a niektórzy zasnęli; (Był widzian więcej niźli do piąciset braciej. Na górze Galilejskiej, o której Mat. 28, 7 i 10: Oznajmijcie braciej mojej aby poszli do Galilei: tam mię ujrzą. Wiele ich trwa aż dotąd. Tak iż od nich można się domagać świadectwa. — Zasnęli. Poumierali.

7potym był widzian od Jakuba, potym od wszystkich Apostołów; (Był widzian od Jakuba. Alfeuszowego, który się nazywa bratem Pańskim .— Wszystkich Apostołów. W dzień Wniebowstąpienia)

 8a na końcu po wszytkich był widzian i ode mnie, jakoby od poronionego płodu. 

9Bom ja jest namniejszy między Apostoły, którym nie jest godzien, aby mię zwano Apostołem, iżem przeszladował kościół Boży. (Poronionego. Nazywa siebie S. Paweł poronionym , gdyż płód poroniony jest niedoskonały, wątły, słaby, i w przyszłości do niczego niezdatny; tak w. 9. nazywa siebie najmniejszym między Apostoły. — Był widzian i odemnie. Gdy się mu ukazał w drodze do Damaszku, Dzieje Ap. 9.)

10A z łaski Bożej jestem to, com jest, a łaska jego przeciwko mnie próżną nie była, alem więcej pracował niż oni wszyscy: a nie ja, ale łaska Boża ze mną. (Jestem to com jest. Chrystusowym apostołem i nauczycielem narodów . — Łaska jego przeciwko mnie próżną nie była. Bezpożyteczną, to jest bezczynną i bezowocną; ale z powierzonego talentu korzyść odniosłem. — Więcej pracował niż oni wszyscy. Nie więcej niż oni wszyscy razem , ale więcej niż pojedyńczo każdy z nich.—Nie ja . Sam jeden.)

11Abowiem chociaż ja, chociaż oni, tak przepowiadamy i takieście uwierzyli. (Albowiem chociaż ja, chociaż oni. Tak ja, jak inni apostołowie to samo opowiadamy, to jest, że Chrystus umarł i zmartwychwstał. — I takeście uwierzyli. Które opowiadanie wyście także słyszeli i przyjęli.)

12A jeśliż o Chrystusie powiadają, iż zmartwychwstał, jakoż mówią niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie masz? (A jeśliż o Chrystusie powiadają. Jeśli jednym z przedniejszycb artykułów wiary, który ja i apostołowie opowiadamy, jest zmartwychwstanie Chrystusowe. — Mówią niektórzy. Cerintus ze swoimi, który pierwszy po Symonie czarnoksiężniku bereziarcha za czasów S. Pawła zaprzeczał zmartwychwstan)

13Lecz jeśli zmartwychwstania nie masz, ani Chrystus nie powstał z martwych. (Ani Chrystus nie powstał z martwych. Albowiem i Chrystus także był jednym z umarłych; a zatem, jeśli zmartwychwstanie jest zgoła rzeczą niepodobną, fałszem także będzie, że Chrystus zmartwychwstał.)

14A jeśliż Chrystus nie powstał, próżne tedy jest przepowiadanie nasze, próżna jest i wiara wasza. (Próżne tedy jest przepowiadanie nasze. I fałszywe, jeżeli umarli nie zmartwychwstają)

15Znajdujemy się też fałszywymi świadki Bożymi: iżeśmy świadczyli przeciw Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, jeśliże umarli nie powstają. (Znajduiemy się. Jesteśmy, i zasługujemy na naganę i karę jako fałszywi świadkowie.—Fałszywymi świadki. Mówimy bowiem, że Chrystus zmartwychwstał; co jest fałszem, jeśli zmartwychwstania zgoła nie ma.—Iżeśmy świadczyli przeciw Bogu. Albowiem ktokolwiek cóś fałszywego ogłasza za słowa Boże, czyni Boga kłamcą. Patrz Wujka.)

16Bo jeśliż umarli nie powstają, ani Chrystus nie powstał. 

17A jeśli Chrystus nie powstał, próżna jest wiara wasza: bo jeszcze jesteście w grzechach waszych. (Próżna jest wiara wasza. Bezpożyteczną i bezowocną.— Bo jeszcze jesteście w grzechach waszych. Albowiem Chrystus wstał z martwych dla usprawiedliwienia naszego, Rzym. 4, 25. Oprócz tego wiara w zmartwychwstanie byłaby fałszywą; a wiara fałszywa nie może być początkiem i zasadą usprawiedliwienia.)

18Tedy i którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. (Którzy zasnęli w Chrystusie. Którzy w nadziei, wierze, łasce i miłości Chrystusowej poumierali. — Poginęli. Albowiem jeśli ciało nie zmartwychwstaje, ale przez śmierć zupełnie ginie, to zginie też i dusza, która na wieki nie może być bez ciała, gdyż z natury swojej jest formą ciała, i przeto koniecznie musi być z niem złączona w stanie doskonałości.)

19Jeśliż tylko w tym żywocie w Chrystusie nadzieję mamy, jesteśmy nędzniejszy niżli wszyscy ludzie. (Jesteśmy nędzniejszy niźli wszyscy ludzie. Odrzucamy bowiem rozkosze świata i ciała, za któremi się inni uganiają.)

20Lecz teraz Chrystus zmartwychwstał, pierwiastki tych, którzy zasnęli: (Lecz teraz. Ale rzeczą jest zupełnie pewną, iż Chrystus zmartwychwstał. — Pierwiastki tych którzy zasnęli. Pierwszy który zmartwychwstał, żeby więcej nie umrzeć.)

21ponieważ przez człowieka śmierć i przez człowieka powstanie umarłych. (Przez człowieka. Adama.— Śmierć. Wprowadzoną została śmierć na ludzi.— I przez człowieka. Chrystusa, wprowadzonem zostało zmartwychwstanie do życia wiecznego.)

 22A jako w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie wszyscy ożywieni będą. (W Adamie Z powodu Adama. W Chrystusie wszyscy ożywieni będą. Przez zasługi bowiem Chrystusa, który obalił śmierć, otworzonym został wstęp do życia wiecznego.)

23A każdy w swym rzędzie: Chrystus pierwiastki, potym ci, którzy są Chrystusowi, którzy uwierzyli w przyszcie jego. (A każdy w swym rzędzie. Wszyscy, mający zmartwychwstać w Chrystusie, w tym porządku powstaną, to jest, iż Chrystus będzie pierwszym, i co do czasu, i co do godności; powtóre, zmartwychwstaną sprawiedliwi; potrzecie, nastąpi koniec świata. — Potem ci którzy są Chrystusowi. Potem zmartwychwstaną wybrani.— Którzy uwierzyli w przyjście jego. Którzy uwierzyli, iż on przyszedł na ten świat, i uznali go za Boga prawdziwego)

24Potym koniec: gdy poda królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelaką zwierzchność i władzą i moc. (Potem koniec. Tego świata.— Gdy poda królestwo.
Kościoł i zgromadzenie wybranych.— Bogu i Ojcu. Bogu Ojcu.— Wszelką zwierzchność. Szatańską.— Zwierzchność i władzę i moc. Są nazwiska trzech chórów Anielskich, z których jak się ztąd pokazuje niektórzy wypadli, i stali się szatanami, zatrzymując te same imiona)

25A ma królować, ażby położył wszytkie nieprzyjacioły pod nogi jego. (A ma królować. Chrystus rządzić Kościołem. — Ażby położył. Bóg Ojciec. — Wszystkie nieprzyjacioły. Czartów, i wszystkich odrzuconych)

26A ostatnia nieprzyjaciółka będzie zniszczona śmierć: Bo wszytko poddał pod nogi jego. A gdy mówi: (A ostatnia nieprzyjaciólka będzie zniszczona śmierć. W greckim jest, ostatni nieprzyjaciel, który będzie zniszczonym, jest śmierć. Pierwszym bowiem nieprzyjacielem Chrystusa i chrześcian, jest djabeł, którego Chrystus zwyciężył na krzyżu. Drugim jest grzech, który się pokonywa przez łaskę Chrystusową w tem życiu. Trzecim jest śmierć która zostanie pokonaną w ostatecznem zmartwychwstaniu.
Bo wszystko poddał pod nogi jego. Wszystkich aniołów i ludzi, dobrych i złych, całkowicie Bóg podda Chrystusowi podczas zmartwychwstania. Powiada w duchu proroczym poddał, to jest z pewnością podda. — A gdy mówi. To jest Pismo ś., czyli Psalmista)

27Wszytko mu jest poddano – bez wątpienia okrom tego, który mu poddał wszytko. (Bez wątpienia. Bzeczą jest jawną, widoczną. — Okrom tego. Oprócz Boga Ojca: jeśli więc wszystko oprócz Boga Ojca podlega Chrystusowi, słusznie się tedy robi wniosek, iż księztwa, władze, mocy, śmierć i wszystko inne jest mu podległem)

28Lecz gdy mu wszytko poddano będzie, tedy i sam Syn będzie poddan temu, który mu poddał wszytko: aby Bóg był wszytko we wszytkich. (Będzie poddan. Ani natenczas nie przestanie być podległym Ojcu, jako człowiek. Albo, tedy zaś całe mistyczne ciało Chrystusowe będzie zupełnie podległem Bogu, i we wszystkiem mu uległem.—Aby Bóg był wszystko we wszystkich. Za wszystko, czego może pragnąć człowiek. P. W.)

29Bo inaczej cóż uczynią ci, którzy się chrzczą za umarłe, jeśliże koniecznie umarli nie powstają? Przeczże się chrzczą za nie? (Bo inaczej. Jeśli zgoła niema zmartwychwstania. — Cóż uczynią? Jaką korzyść odniosą?—Którzy się chrzczą za umarłe. Którzy się oczyszczają gotując się do ofiar odprawowanych za umarłych: był bowiem zwyczaj u żydów oczyszczać się przed ofiarami, modlitwami, i wszelką służbą Bożą. Patrz Mark. 7, 9; Żyd. 6, 12; i 9, 10. Jeśli ciała zupełnie umierają i niema zmartwychwstania, ani też dusze żyją po rozłączeniu się z ciałem, jak się powiedziało wyż. w. 18 , napróżno tedy zanosimy modły i sprawujemy ofiary za umarłych. P. W.)

 

30Przecz i my każdej godziny w niebezpieczeństwie jesteśmy? (Przecz i my każdej godziny w niebezpieczeństwie jesteśmy? Głupio robimy wystawując siebie na tyle niebezpieczeństw i prześladowań dla nadziei zmartwychwstania, jeśli niema zmartwychwstania.)

31Każdy dzień umieram przez waszę pochwałę, bracia, którą mam w Chrystusie Jezusie, Panie naszym. (Każdy dzień umieram. Wystawuję się na niebezpieczeństwo śmierci.— Przez waszę pochwałę, bracia. Jest przysięga; jakby rzekł: Przysięgam na chwałę, czyli na chlubę przez którą się z was szczycę, jako z dzieci moich w Chrystusie. — Którą mam w Chrystusie Jezusie. Którą mam przez Chrystusa Pana, to jest, z którego zasług i męki posiadam to wszystko z czego się chlubić mogę, wedle onych słów Galat.6,14:  A ja niedaj Boże, abym się chlubić miał, jedno w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa)

32Jeśliżem się (według człowieka) ze źwierzem potykał w Efezie, cóż mi za pożytek, jeśli umarli nie powstają? Jedzmy i pijmy, boć jutro pomrzemy. (Według człowieka. Po ludzku, i dla jakiego celu doczesnego.— Ze zwierzem potykał w Efezie . Chryzostom, Ambroży i inni mniemają, iż ś. Paweł był wystawionym na pastwę zwierzętom w Efezie, i że się z niemi potykał. Inni przez zwierząt rozumieją dzikich ludzi, którzy się mu przeciwili w Efezie, — Jedzmy i pijmy. Jeśli niema przyszłego zmartwychwstania, nic tedy innego ..nie pozostaje, jak żeby każdy wiódł żywot epikurejski, i dogadzał przyjemnościom i rozkoszom ciała, i mówił: Jedz, pij, hulaj, po śmierci niema rozkoszy.)

33Nie dajcie się zwodzić: Złe rozmowy psują dobre obyczaje. (Złe rozmowy. Z bezbożnymi i niedowiarkam i, którzy przeczą zmartwychwstaniu)

34Ocućcie się, sprawiedliwi, a nie grzeszcie: bo niektórzy niewiadomość Boga mają; mówię wam ku zawstydzeniu. (Ocućcie  się sprawiedliwi. W greckim, sprawiedliwie. Otrząśnijcie się z grzechów, abyście byli sprawiedliwymi. — Bo niektórzy niewiadomość Boga mają. Tak żyją, jakby Boga nie znali; albowiem oddają się całkiem na rozkosze, i ani myślą o Bogu.— Ku zawstydzeniu . Wstyd bowiem chrześcianinowi wątpić o zmartwychwstaniu.)

35Ale kto rzecze: Jakoż zmartwychwstają umarli? a w jakim ciele przydą? (Jakoż zmartwych wstają umarli? Jak się to dziać może, żeby umarli zmartwychwstali? Zkąd wezmą ciało, gdy już dawno ciała ich pogniły i w proch się obróciły.)

36Głupi, co ty siejesz, nie bywa ożywiono, jeśli pierwej nie obumrze. (Głupi. Jesteś, który tak mówisz. — Co ty siejesz nie bywa ożywiono. Nasiona, które się ziemi powierzają, nie inaczej puszczają porostki, aż wprzódy przegniją. Jest to to samo, co mówi Chrystus Jan . 12, 24.Jeśli ziarno pszeniczne wpadłszy w ziemię nie obumrze, samo zostawa.)

37I co siejesz, nie siejesz ciała, które ma być, ale gołe ziarno, jako na przykład pszeniczne abo z inszych które. (I co siejesz. Dodać należy, ty wprawdzie rzucasz nasienie, a mianowicie ziarno pszeniczne, albo jęczmienne albo inne tym podobne, wszakoż nie zupełnie to samo zgoła ciało, które się spodziewasz żąć.)

38A Bóg daje mu ciało, jako chce: a każdemu nasieniu własne ciało. (Daje mu. Nasieniu i ziarnu .— Własne ciało. Właściwe jego gatunkowi)

39Nie każde ciało, toż ciało: ale insze ludzkie, insze bydlęce, insze ptasze, insze rybie. (Nie każde ciało, toż ciało. Jakby rzekł: Tak i błogosławionym przy zmartwychwstaniu da Bóg właściwe ciało, jakie zechce, i jakie przystoi człowiekowi błogosławionemu i chwalebnemu. — Ale insze ludzkie. Jest podobieństwo i analogia pomiędzy naturą i zasługą to jest, iż jak o szczególna jakaś natura, na przykład
człowieka, wymaga odpowiedniego ciała to jest ludzkiego, ta k też szczególna j a k a zasługa będzie miała odpowiednie chwalebne ciało.

40I ciała niebieskie, i ciała ziemskie: aleć insza jest ozdoba niebieskich, a insza ziemskich. (I ciała niebieskie. Inne są ciała niebieskie, ziemskie. Patrz Wujka.)

41Insza jasność słońca, insza jasność księżyca, a insza jasność gwiazd. Abowiem gwiazda od gwiazdy różna jest w jasności. 

42Tak i zmartwychwstanie. Bywa wsiane w skazitelności, powstanie w nieskazitelności. (Tak i zmartwychwstanie. Będzie i ze zmartwychwstaniem, iż jako jedna gwiazda przewyższa w blasku drugą, tak jeden błogosławiony będzie przewyższał  drugiego, tak łaską i zasługą, jak chwałą i nagrodą. Bywa wsiane w skazitelności. Ludzkie ciało po śmierci grzebie się do ziemi.)

43Bywa wsiane w sprosności, a powstanie w chwalebności. Bywa wsiane w słabości, a powstanie w potężności. (W sprosności. Gdyż trupy są szpetnemi i obrzydliwemi – W słabości. Albowiem ciała umarłych są słabe i niedołężne, gdyż zupełnie są bez ruchu . – W potęzności. T o jest potężnem, chyżem,)

44Bywa wsiane ciało cielesne, a powstanie ciało duchowne. Jeśli jest ciało cielesne, jest i duchowne. (Ciało cielesne. Które żyło życiem żywotnem zmysłowem, tak jak bydlęta, potrzebując pokarmu i napoju.— Ciało duchowne. Podlegle duchowi: niepotrzebujące pokarmu i napoju, i obdarzone subtelnością i lekkością.— Jeśli jest ciało cielesne, jest i duchowne. Będzie i duchowne; albowiem należy to do zupełności i doskonałości wszechświata, żeby wszystkie gatunki i stopnie rzeczy zawierał w różnojedni Patrz Wujka.)

45Jako napisano: Zstał się pierwszy człowiek Adam w duszę żywiącą, pośledni Adam w ducha ożywiającego. (Jako napisano. Tak jak namienia Pismo ś., Genez.2, 7. — Stał się pierwszy człowiek. Adam stał się duszą, to jest, zwierzęciem obdarzonem życiem uczuciowem i wegetacyjnem. — Pośledni Adam . Chrystus.— W ducha ożywiającego. Stał się duchem ożywiającym, to jest, aby miał po zmartwychwstaniu duszę chwalebną, któraby nakształt ożywczego ducha, ożywiała całkowicie ciało, i uczyniła go duchownem, to jest, chwalebnem na podobieństwo ducha; niepotrzebującem pokarmu, niecierpiętliwem i nieśmiertelnem, ciało, powiadam, tak swoje jak nasze.)

46Lecz nie pierwej, które duchowne jest, ale które cielesne, potym które duchowne. (Lecz nie pierwej które duchowne. Lecz nie pierwej się stało duchowne, lecz zwierzęce, po którem nareszcie przy zmartwychwstaniu nastąpi duchowne)

47Pierwszy człowiek z ziemie, ziemski, wtóry człowiek z nieba, niebieski. (Pierwszy człowiek. Adam. — Wtóry człowiek. Chrystus Pan. — Z nieba, niebieski. Drugi człowiek Chrystus, który jest z nieba, to jest mający początek boski, jako narodzony z Boga, przez zmartwychwstanie stał się też niebieskim i ciałem, to jest, wziął także wedle ciała przymioty właściwe swojej godności, stawszy się nieśmiertelnym, niecierpiętliwym. i ze wszech miar chwalebnym.)

48Jaki ziemski, tacy i ziemscy, a jaki niebieski, tacy i niebiescy. (Jaki ziemski, tacy i ziemscy. Jako Adam z ziemi ziemski umarł i wrócił do ziemi; tak i wszyscy ziemscy z niego urodzeni wrócą do ziemi. — A jaki niebieski. Iz jako Chrystus przez zmartwychwstanie przybrał ciało niebieskie, to jest, nieśmiertelne i chwalebne, tak i z niego odrodzeni święci, staną się niebieskimi, to jest, nieśmiertelnymi i chwalebnymi)

49Przetoż jakośmy nosili wyobrażenie ziemskiego, nośmy też wyobrażenie niebieskiego. (Jakośmy nosili wyobrażenie ziemskiego. Przechodzi apostoł od allegorii (sens dogmatyczny) do tropologii (sens moralny), jakby rzekł: Jako niegdyś żyliśmy w niedowiarstwie i grzechach, jakby ludzie ziemscy, podobni Adamowi, człowiekowi ziemskiemu i grzesznikowi.— Nośmy też wyobrażenie niebieskiego. Prowadząc życie niebieskie obyczajów chwalebnych i świętych.)

50A toć mówię, bracia, iż ciało i krew królestwa Bożego osięgnąć nie mogą, ani skaza nieskazitelności osięgnie. (A toć mówię bracia. To co chcę powiedzieć, jest, i t. d. — Ciało i krew. Człowiek śmiertelny i skazitelny. — Ani skazą. Ciało zwierzęce i skazitelne. —
Nieskazitelności. Życia wiecznego, które niepodlega skażeniu.

51Oto tajemnicę wam powiadam: wszyscy wprawdzie zmartwychwstaniemy, ale nie wszyscy odmienieni będziemy. (Oto tajemnicę wam powiadam. Temi słowy pobudza, apostoł uwagę czytających, i wraża, iż ma coś wielkiego, strasznego, tajemniczego o zmartwychwstaniu powiedzieć. — Ale nie wszyscy odmienieni będziemy. Tu jest przez chwałę.)

52Prędziuchno, we mgnieniu oka, na trąbę ostateczną (abowiem zatrąbi trąba), a umarli powstaną nieskażonymi, a my będziemy przemienieni. (Na trąbę ostateczną. Wzywającą na sąd umarłych. — Umarli powstaną nieskażonymi. Wszyscy nawet odrzuceni zmartwychwstaną nieskażonym i ze względu na całość członków, ale wszakże żeby być ciągle każonym i boleścią kar wiecznych, powiada ś; Anzelm.)

53Boć musi to skazitelne przyoblec nieskazitelność i to śmiertelne przyoblec nieśmiertelność. (To skazitelne. Ciało nasze.)

54A gdy to śmiertelne przyoblecze nieśmiertelność, tedy się stanie mowa, która jest napisana: Pożarta jest śmierć w zwycięstwie. (Stanie mowa. Wypełni się następne świadectwo Pisma ś. — Pożarta jest śmierć w zwycięztwie. Wzięte to miejsce nie dosłownie ale tylko co do sensu z Ozeasza, 13, 14, gdzie się mówi: Z ręki śmierci wybawię je, od śmierci wykupię je: albowiem co do rzeczy jest to samo, co tu mówi apostoł: Pożarta jest śmierć w zwycięztwie.— W zwycięztwie. Przez zwycięztwo, którem ją Chrystus pokonał.)

55Gdzie jest zwycięstwo twe, śmierci? Gdzież jest, śmierci, oścień twój? (Gdzież jest śmierci oścień twój? Którym zwykle ludzi przeszywasz i zabijasz? jakby rzekł: zginął, skruszonym został przez Chrystusa)

56A oścień śmierci jest grzech, a moc grzechu, zakon.( A oścień śmierci jest grzech. To jest przez który nam śmierć przedewszystkiem szkodzi i bodzie, jako skorpion żądłem. — A moc grzechu zakon. Grzech najbardziej szerzy swe siły przez prawo, to jest przez okazyą prawa zakazującego, zawsze się bowiem chwytamy rzeczy zakazanych)

57Lecz dzięka Bogu, który nam dał zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. (Zwycięztwo. Nad grzechem i śmiercią.)

58A tak, bracia moi mili, bądźcie stateczni a nieporuszeni, obfitując w robocie Pańskiej zawsze, wiedząc, iż praca wasza nie jest próżna w Panu. (Stateczni. W wierze.— Obfitując w robocie Pańskiej. Wykony ając wiele dobrych uczynków. — Nie jest próżna. Ale po niej nastąpi zapłata od Boga)

 

W y k ł a d X . J . W u j k a

15. I znajdujemy się fałszywymi. Tak też i my dziś powiedzieć możemy: Jeżeli katolicka wiara jest fałszywa, tedyć pierwszy Apostołowie naszy byli świadkami fałszywymi: i wszystkie narody chrześcijańskie próżno w  hrystusa uwierzyli, i wszyscy przodkowie naszy w grzechach swych pomarli, i zginęli na wieki.

28. Tedy i sam Syn będzie poddan . Albo w swoich członkach  wiernych i wybranych: albo według natury swej człowieczej, która będzie Bogu prawdziwie poddana Lecz według Boskiej natury Syn jest rówien Oicu i owszem jedno z Ojcem. (Phil. 2, 6. J a n 10, 30). ’

29. Którzy się chrzczą za umarłe. To jest, którzy się modlą,, poszczą i trapią za dusze umarłych, aby były wyzwolone. Jako i na innych wielu miejscach chrzest znaczy utrapienie. Podobie temu jest ono miejsce: Jeśli umarli nie zmartwychwstaną, zbytniaby i próżna rzecz była modlić się za umarłe. (M arek 10 38. Łukasz 12, 50).

41. Insza jasność słońca. Nie jednaka będzie ciał świętych jasność albo chwała, ale rozmaita, według rozliczności zasług. (August. 2. Mach. 12, 44.)

44. A powstanie ciało duchowne. Jako ciało uwielbione, choć jest duchowne, ale przecie jest prawdziwe ciało: tak choć w Sakramencie ciało Pańskie jest niejakim duchownym obyczajem: wszakże przecię jest istotne i prawdziwe ciało)


BIBLIA ŁACIŃSKO -POLSKA CZYLI PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU PODŁUG TEKSTU ŁACIŃSKIEGO WULGATY I PRZEKŁADU POLSKIEGO X. JAKÓBA WUJKA T. J. Z KOMENTARZEM MENOCHIUSZA T. J. Tom IV, Wilno. 1907r.


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: