I List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz. IX


ROZDZIAŁ 9

O prawach służących opowiadaczom Ewangelii, i t. d

1Nie jestem wolnym? Nie jestem Apostołem? Izalim Chrystusa Jezusa, Pana naszego, nie widział? Izali wy nie jesteście robota moja w Panu? (Nie jestem wolnym, nie jestem Apostołem ? Czyż nie mam prawa jako apostoł Chrystusowy wymagać i brać od was utrzymanie i żywność — Izalim Chrystusa Jezusa Pana naszego nie widzial? Jakby rzekł: Zkąd się pokazuje, że jestem apostołem, gdyż widziałem Chrystusa, i jestem od niego posłanym na opowiadanie Ewangelii. Dzieje Ap. 9, 5; i 22, 18. — Jesteście robota moja. Których ja przez opowiadanie zrodziłem Chrystusowi.

2A jeśli innym nie jestem Apostołem, a wszakże wam jestem: abowiem pieczęć apostolstwa mego wy jesteście w Panu. (A jeśli innym nie jestem apostołem. Dajmy, iż dla innych nie jestem apostołem; ale zaprzeczyć nie można, że waszym apostołem ja jestem. — Pieczęć Apostolstwa mego. Świadectwo utwierdzone pieczęcią.

3Obrona moja u tych, którzy mię pytają, ta jest: (Obrona moja u tych którzy mię pytają. Jeśli którzy zaprzeczają, lub wątpią, iż jestem apostołem, wy jesteście moją obroną; albowiem pokazując was, których nawróciłem do Chrystusa, dosyć pokazuję, że jestem apostołem. Inni sądzą, iż sens jest, jakby rzekł: tym którzy dochodzą sposobu mojego życia, zadość czynić zwykłem następnym sposobem.)

4Izali nie mamy wolności jeść i pić? ( Jeść i pić. Waszym kosztem.)

5Izali nie mamy wolności wodzić się z siostrą niewiastą, jako i drudzy Apostołowie, i bracia Pańscy, i Cefas? ( Z siostrą niewiastą. P. W. — Wodzić się. Po owych miejscach, w których opowiadam Ewangelią. Bracia Pańscy. Jakób, Jan, Judasz Tadeusz, krewni Chrystusa wedle ciała.—Cefas. I sam książę apostołów.)

6Czyli ja sam i Barnabasz nie mamy wolności tego czynić? (Tego czynić. Co inni czynią, to jest, żeby żyć z Ewangelii, i wodzić z sobą niewiastę.)

7Kto kiedy żołnierską swym kosztem służy? Kto sadzi winnicę, a z owocu jej nie pożywa? Kto trzodę pasie, a mleka trzody nie pożywa? (Kto kiedy żołnierską swym kosztem służy? P. W.)

8Izali według człowieka to mówię? Izali też zakon tego nie mówi? (Izali według człowieka to mówię? Czyliż to mówię jako człowiek materyalny i samolubny? Bynajmniej. — Izali też zakon tego nie mówi? Czyliż tego, co mówię nie mogę udowodnić Pismem ś.?)

9Abowiem w zakonie Mojżeszowym napisano jest: Nie zawiążesz gęby wołowi młócącemu. Izali Bóg o wolech pieczą ma? ( W zakonie Mojżeszowym. Deut. 25, 4 .— Nie zawiążesz gęby wołowi młócącemu. To jest, gdyż jest rzeczą słuszną, aby bydlęta pracujące jadły. Używano niegdyś wołów do młócenia zboża przez deptanie: gospodarze zaś skąpi zawiązywali usta wołom, żeby nie mogły jeść zboża, które młóciły, co było pewnym rodzajem okrucieństwa i niesprawiedliwości, naganianej przez zakon. — Izali Bóg o wolech pieczą ma? W tem prawie niemiał Bóg głównie na myśli wołów, ale coś wyższego, a mianowicie nas i nam podobnych, którzy jesteśmy na wzór wołów, pracujący i młócący na polu i w gumnie Bożem, względem których miał ten z a miar i wolą, aby żyli z Ewangelii.)

10Czyli koniecznie dla nas mówi? Abowiem dla nas jest napisano, iż w nadziei ma orać, co orze, a który młóci, w nadzieję wzięcia pożytku. (Iż w nadziei ma orać, co orze. Z nadzieją za płaty; a więc także opowiadacz może się spodziewać żywności ze swojego opowiadania

11Jeśli my wam duchowneśmy rzeczy siali, wielka rzecz jest, jeślibyśmy wasze cielesne żęli? (Duchowneśmy. Naukę Ewangeliczną i Sakramenta.— Cielesne. Żywność i inne pomoce, któremi się karmi i utrzymuje nasze ciało.

12Jeśli inszy mocy nad wami są uczestnikami, czemu nie raczej my? Lecześmy tej mocy nie używali, ale wszytko znaszamy, abyśmy jakiej przeszkody Ewanielijej Chrystusowej nie dali. (Mocy nad wami. To jest, prawa które mają względem was; jakby rzekł: Jeśli inni używają, prawa odbierania od was żywności, czemużbym i ja używać go nie mógł?— Ale wszystko znaszamy. Głód, pragnienie, i inne niewygody ztąd wynikające, iż was oszczędzamy, i nieużywamy naszego prawa co do potrzebowania od was żywności.— Abyśmy jakiej przeszkody Ewangelii Chrystusowej nie dali. Abyśmy przyjmując utrzymanie nie dali powodu ludziom łakomym do kładzenia przeszkody opowiadaniu Ewangelicznemu, albo jej pomawiania.)

13Nie wiecie, iż którzy w świątnicy robią, co jest z świątnice jedzą, a którzy ołtarzowi usługują, uczestnikami są ołtarza? (W świątnicy . W kościele— Robią. Spełniają święte posługi, jako to kapłani i lewici. — Co jest z świątnice jedzą . Ofiary, lub dochody kościelne, jak na przykład dziesięciny i pierwociny.— Uczestnikami są ołtarza. Z ofiar składanych na ołtarzu, biorąc część rzeczy ofiarowanych.)

14Tak też Pan postanowił tym, którzy Ewanielią opowiadają, aby z Ewanielijej żyli. (Jak też Pan postanowił. Czytamy powodem Łuk .10, 7: A w tym że domu mieszkajcie, jedzą ci pijąc to co u nich jest.Albowiem godzien jest robotnik zapłaty swej. Podobne się rzeczy znajdują u M a t. 10, 11, i 14)

15A jam żadnej z tych rzeczy nie używał. I nie pisałem tego, aby się tak ze mną zstało: bo mnie lepiej umrzeć, niżby kto pochwałę moję miał wyniszczyć! (Żadnej z tych rzeczy nie używał. Albowiem będąc u was i cierpiąc niedostatek, nie byłem ciężki nikomu, jak pisze II. Kor. 11, 9 .— Aby się tak zemną stało. Żeby mnie dostarczano żywności.— Pochwałę. To jest, iż opowiadam Ewangelią o własnym koszcie.)

16Bo jeśli Ewanielią będę opowiadał, nie mam chłuby, bo mię potrzeba przyciska: abowiem biada mnie, jeślibym Ewanielijej nie przepowiadał! (Bo mię potrzeba przyciska . Opowiadania Ewangelii; albowiem obowiązek opowiadania Ewangelii włożył na mnie Chrystus. — Albowiem biada mnie jeślibym Ewangelii nie przepowiadał. Jeśli nie będę opowiadał Ewangelii, spotka mnie kara , jako przestępcę przykazania Boskiego.)

17Bo jeśli to dobrowolnie czynię, mam zapłatę, lecz jeśli poniewolnie, szafarstwa mi zwierzono. (Mam zapłatę Zapłatę i chwałę wielką. — Szafarstwa mi zwierzono. Wtedy nie mam szczególnej chwały; ale też i nie grzeszę, gdyż spełniam mój obowiązek, i czynię co mi rozkazano , wypełniając polecone mnie szafarstwo Ewangelii.)

18Któraż tedy moja jest zapłata? Abych, opowiedając Ewanielią, bez nakładu wystawił Ewanielią, żebych wolności mojej źle nie używał w Ewanielijej. (Któraż tedy moja jest zapłata? Wysoka i szczególna zapłata kładzie się w tem miejscu zamiast uczynku zasługującego na niezwyczajną zapłatę, przez metonimią. Bez nakładu wystawił. Podawał i ogłaszał.— Zebych… źle nie używał. Żebym nieużywał wszystkich moich praw i władzy.)

19Abowiem będąc wolnym od wszytkich, uczyniłem się niewolnikiem wszytkich, abych ich więcej pozyskał. (Albowiem będąc wolnym od wszystkich . Od wszystkich, gdyż nie jestem nikomu obowiązanym. — Uczyniłem się niewolnikiem . Do wszystkiego się zniżyłem, nawet do niedostatku i głodu, i zastosowałem się do każdego słabości. — Abych ich więcej pozyskał. Abym jak największą liczbę pozyskał Chrystusowi i zbawił.)

20I zstałem się Żydom jako Żyd, abych Żydy pozyskał; (Stałem się Żydom jako Zyd. Co do niektórych rzeczy, które się naówczas nie sprzeciwiały wierze Chrystusowej)

21tym, co pod zakonem są, jakobych był pod zakonem (chociam sam nie był pod zakonem), abym te, co pod zakonem byli, pozyskał. Tym, którzy byli bez zakonu, jakobym był bez zakonu (chociam nie był bez zakonu Bożego, alem był w zakonie Chrystusowym), abym pozyskał tych, którzy byli bez zakonu. (Pozyskał. Dla wiary Chrystusowej. — Tym którzy byli bez zakonu . Poganom , którzy nie byli poddanymi prawu Mojżeszowemu.— Jakobym był bez zakonu . Jakbym się tylko trzymał praw przyrodzonych, jak czynią poganie, a nie prawa jakieg opisanego.— Chociam nie był bez zakonu Bożego Chociaż wszakże w rzeczy samej nie żyję bez prawa Bożego, ale wyznaję prawo Chrystusowe, i jemu ulegam. — Tych którzy byli bez zakonu . Pogan.)

22Zstałem się mdłym mdły, abych mdłych pozyskał. Wszytkim zstałem się wszytko, abym wszytkie zbawił. (Wszystkim stałem się  wszystko. „ Nie kłamiąc, ale spół cierpiąc, nie przez chytre udawanie, ale przez uczucie politowania stał się ś. Paweł wszystkim dla wszystkich. Tak ś. A ugust., E p . 9 i 19)

23A wszytko czynię dla Ewanielijej, abym się stał jej uczestnikiem. ( A wszytko czynię dla Ewanielijej .Abym w swoim czasie o trzymał owoc opowiadania Ewangelii, i stał się jej uczęstnikiem z innymi opowiadaczami: to jest abym wespół z nimi dostąpił tych dóbr obiecanych w Ewangelii. Patrz Wujka.)

24Nie wiecie, iż ci, którzy w zawód biegają, acz wszyscy bieżą, ale jeden zakład bierze? Tak bieżcie, abyście otrzymali. (Nie wiecie, iż ci, którzy w zawód biegają. Dla tego własnym kosztem opowiadam Ewangelią, i w ogólności usiłuję zawód życia należycie przebiedz, abym nie był z liczby tych, którzy w prawdzie biegną, ale nie przychodzą do otrzymania zapłaty. — Ale jeden zakład bierze. Nie oznacza, iż jeden tylko ma otrzymać wieczną nagrodę, ale że nie wielu; bo inaczej napróżnoby mówił w liczbie mnogiej: Tak bieżcie, abyście otrzymali. — Zakład . Nagrodę zwycięztwa. Tak bieżcie, abyście otrzymali. Wieniec chwały i zakład zwycięzstwa.)

25A każdy, który się potyka na placu, od wszytkiego się powściąga. A onić, aby wzięli wieniec skazitelny, a my nieskazitelny. ( A każdy, który się potyka na placu.Który się ubiega o nagrodę w walce, albo biegu. — Od wszystkiego się powściąga. Co może osłabiać siły lub lekkość ciała, jak naprzykład : rozpusta i obżarstwo.— Aby wzięli wieniec  skaziteln y . Zapłatę nie jaką doczesną i nikłą .—A my nieskazitelny . Wieniec wieczny przygotowany w niebiosach tym, którzy się dobrze pytykali.)

26Ja tedy tak bieżę, nie jako na niepewną, tak szermuję, nie jako wiatr bijąc: (Jako na niepewną. Ale bieg mój, i sposób życia mojego kieruję do należytego celu.— Tak szermuję. Wywijam mieczem. — Nie jako wiatr bijąc. Pracując próżno i niepożytecznie; ale biczuję nieprzyjaciela, to jest, ciało moje.)

27ale karzę ciało moje i w niewolą podbijam, bym snadź inszym przepowiedając, sam się nie zstał odrzuconym.(Ale karzę ciało moje. To jest biczowaniem. —I niewolą podbijam . Aby było posłusznem i podległem duchowi. Patrz Wujka.

 

Wykład X . J .Wujka

5. Z siostrą niewiastą. Nowowiernicy to miejsce o żonach apostolskich przewrotnie wykładają,: chocia nie czytamy jako Hieronim ś. pisze, aby który Apostoł żonę miał, oprócz jednego Piotra, i to przed nawróceniem. Lecz ś. Chryzostom, Theodoretus i Theodorus, Greccy Doktorowie, Hieronim, Augustyn i Tertulian Łacińscy, wykładają to o nabożnych niewiastach, które według obyczaju żydowskiego Apostołom służyły: jakie też za Panem Chrystusem chodziły, dodając mu potrzeb. (August, de opere Monach, cap. 4. et 5 M a t 27 55.

7. Kto kiedy żołnierską służy . Dowodzi Paweł ś. tak z pisma jako i z przyrodzenia, że pasterze i kaznodzieje mają prawo brać i wyciągać potrzeby ku żywności i przyodzieniu od swych owiec, Chocia sam Paweł tego prawa dla słusznych przyczyn nie używał, ani używać chciał.

23. Abym się stał jej uczestnikiem . Oto jaśne miejsce przeciw odszczepieńcom, którzy uczą, iż żaden nie ma nic dobrego czynić dla odpłaty wiecznej. Bo tu Apostoł świadczy, iż wszystko co czyniły lub z powinności, lub z dobrej wolej nadzwyż, darmo każąc, to czynił dla otrzymania zapłaty niebieskiej, w Ewangelii obiecanej. Jako i Dawid ś. Psal. 118, 112.

27. Abym się nie stał odrzuconym . Jeśli i sam Paweł ś. nie był pewien o łasce Bożej i o swem zbawieniu, i dlatego trapił ciało swoje posty, pracam i, czujuościami, ubóstwem dobrowolnem: aby nie był od Boga odrzucony.
Jako dzisiejszy odszczepieńcy tak kalwinistowie, jako i nowochrzczeńcy chcą być pewni, i najmniej nie wątpić, ze są w łasce Bożej, i będą zbawieni?

 


BIBLIA ŁACIŃSKO -POLSKA CZYLI PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU PODŁUG TEKSTU ŁACIŃSKIEGO WULGATY I PRZEKŁADU POLSKIEGO X. JAKÓBA WUJKA T. J. Z KOMENTARZEM MENOCHIUSZA T. J. Tom IV, Wilno. 1907r.

[Oprac. A.S]


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: