Sposób modlenia się na Mszy Świętej wg rytu trydenckiego.


W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

Modlitwa przede Mszą


Dziękuję Ci, o Zbawicielu i Odkupicielu świata Jezu Chryste Boże, że mi dozwalasz zbliżyć się do Twego świętego ołtarza i być świadkiem Twej przenajdroższej ofiary. Sprawże miłosiernie, iżbym duszą łącząc się z Tobą, mógł siebie ofiarować Bogu w Trójcy jedynemu z tak doskonałem we wszystkiem poddaniem się i z taką miłością nieograniczoną, z jaką się Ty sam za nas grzeszników raczyłeś na krzyżu świętym ofiarować. Użycz nam wszystkim tu przytomnym łaski do zbawiennego Mszy świętej wysłuchania; a racz przyjąć prośby nasze za nawrócenie grzeszników, powodzenie świętego kościoła, stateczną wszystkich wiernych gorliwość, spoczynek dusz czyśćcowych. Przez Twoje przenajświętsze zasługi, mękę i krew najdroższą, który z Ojcem i z Duchem świętym żyjesz i królujesz na wieki wieczne. Amen.

Kapłan zaczyna Mszę świętą
Jezus w ogrodzie oliwnym

Zbliżę się do ołtarza Boga mojego; Boga, który sprawuje całą radość moję. Sądź mnie, o Boże, ale nie czyń ze mną jak częstokroć czynisz z bezbożnymi. Odłącz mię, Panie, od świata i jego nieprawości; wyniszcz we mnie panowanie czarta, pychy i mojej własnej miłości; oświeć mnie i zapal ogniem miłości Twej świętej. Boże wielki! Czczę i kocham Cię ze wszystkich sił duszy mojej i ofiaruję Ci tę najświętsza ofiarę, dla uczczenia męki Pana naszego, Odkupiciela i Zbawiciela.

Podczas „Confiteor”
Jezus w modlitwie okryty potem krwawym

Grzechy to moje postawiły Cię w tym stanie. O daruj Panie, a racz mię nawrócić do siebie. Obym był napełniony słodyczą Twojej świętej miłości; obym łzy przynajmniej, jeżeli nie krew, obficie wylewał na odpłacenie mych grzechów. Spraw, słodki Jezu, iżby modlitwy moje były tak szczere i gorące, jak była Twoja święta modlitwa.

Kapłan całuje ołtarz
Jezus zdradzony od Judasza

Zgładź wszystkie nieprawości moje, o Panie, oczyść duszę moję od wszelkiej grzechu zmazy, uczyń prostem serce moje i nie dopuść nigdy, abym Cię obraził, zdradził, ani żebym nienawidził swoich nieprzyjaciół.

Kapłan idzie ku prawej stronie ołtarza
Jezus pojmany i związany

Boże wielki, przeciw któremu targnęły się ręce złośliwych ludzi i który od nas wszystkich grzeszników, Twoje święte przykazania przestępujących, cierpisz codziennie podobneż obelgi, nie sądź nas, błagamy Cię, według sprawiedliwości Twojej. A jako mogłeś porwać więzy włożone Ci od nieprzyjaciół, tak uratuj nas, Jezu Chryste Panie, od więzów nieprzyjaciela piekielnego.

Kapłan czyta introit.
Jezus wypytywany u Annasza

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, chwała Trójcy Przenajświętszej. O Boże! Jakżeś wielki i godzien czci w doskonałościach swoich; jakże jesteś cudowny i nieogarniony w łaski swej tajemnicach. – Umacniaj nas łaską swoją w świętych cnotach Jezusa Chrystusa, daj nam Jego pokorę i uległość.

Podczas „Kyrie”

Zmiłuj się, Panie! Nade mną, grzesznym: zmiłuj się nad ludem swoim; Boże w Trójcy jedyny, ulituj się. Bądź wola Twoja nad nami, jako się spełniła nad Synem Twoim najmilszym.

Podczas ,,Gloria”

Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Ciebie, czcimy Ciebie, błogosławimy Ciebie z dziękczynieniem za łaski Twoje, który jesteś najświętszy, najwyższy, najmiłosierniejszy Bóg nasz i Ojciec na wieki. W Tobie tylko, Panie, chce szukać wypocznienia i pokoju; Tobie zupełnie wolę swą poddaję. Rządź mną, prowadź mię, utrzymuj i zachowaj, abym Cię mógł chwalić wiecznie.

Podczas kolekty

Daj nam, o Panie, to wszystko, o co Cię kościół Święty prosi, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ufam, Boże, miłości nieskończona, ufam z całego serca, że przyjmiesz i wysłuchasz pokorną modlitwę i prośbę moją, którą uczynię Ci teraz w imię Syna Twego najmilszego.
Na „Dominus cobiscum”
Jezus spogląda na Piotra

Ach! Czemże ja jestem, o Panie, w porównaniu do Piotra świętego, który cały był przejęty miłością i gorliwością ku Tobie. Racz mię najlitościwszy Panie, Boże miłości pełen, w tem przynajmniej uczynić jemu podobnym, iżbym za wszystkie grzechy i niezliczone niewierności swoje serdecznie żałując, szczerze je opłakiwał przez miłość dla Ciebie.

Podczas Epistoły

Dzięki Ci czynię , o Boże, żeś mię powołał do znajomości Twego świętego prawa; żeś mię wywyższył nad tylu ludzi żyjących w nieświadomości Twoich tajemnic i łask. Chcę słuchać z uszanowaniem świętych wyroków, któreś ogłosił przez usta swoich wybranych i posłańców. Oświeć mój rozum, o Panie, abym doskonale we wszystko wierzył, w co wierzyli Twoi Apostołowie i co Twój kościół święty naucza; a wierząc, abym Cię, dobro najwyższe kochał i czcił sercem całem.

Podczas modlitwy „Munda cor meum”
Jezus przed Herodem

          Panie wszechmogący, mądrości nie ogarniona i odwieczna, któryś dozwolił, iżby Cię przed Herodem miano za pozbawionego rozumu; czczę i wielbię Cię z całej duszy, Boże mój, w tych upokorzeniach i pogardach, jakie podjąłeś dla odkupienia grzeszników niewdzięcznych i niegodnych.

Podczas Ewangelii
Jezus odesłany od Heroda do Piłata

Komuż będę wierzył, o Panie, jeżeli nie uwierzę Tobie, który sam przemawiasz do mnie swemi własnemi usty? Dziękuję Ci dobroci nieskończona, żeś dla nauki mojej raczył zstąpić na ziemię. Nie sądź mię, o Boże, według ustawnych złości i niedbałości moich, lecz daj mi siłę i męstwo, bym został wiernym i stałym naśladowcą Twoim.

Podczas „Credo”

Wierzę o Panie, ale utwierdź i pomnóż wiarę moją. Wierzę w to wszystko, co opowiedzieli Twoi Apostołowie i w co wierzy i czego naucza Twój święty katolicki apostolski rzymski kościół, nad którym opiekę i ducha swego dochowasz do skończenia wieków. Lecz daj mi, Boże mój, ciągłą pamięć na to, że wiara bez uczynków jest martwa; że przy łasce Twojej, największem wiary wsparciem i zapewnieniem jest stateczne pełnienie wszystkich przykazań Ewangelii i kościoła.

Kapłan odkrywa kielich
Jezus dozwala, że mu zdzierają suknię i jest przywiązany do słupa

O Boże, podnieś ducha mego do wysokości Twej chwały; oblecz go w Twą łaskę przenajświętszą. Ojcze święty, wszechmocny i przedwieczny, lubo jestem najniegodniejszy stanąć przed obliczem Twojem, ośmielam się ofiarować Tobie tę hostyję przez ręce kapłana na toż samo przebłaganie, jakie czynił Ci Jezus Chrystus, gdy stanowił tę świętą ofiarę. Racz ją mieć, Panie, miłą od nas i przyjemną, gdy Ci ją dajemy w imię Jezusa Chrystusa i uczyń nam łaskę, iżbyśmy z Nim siebie też samych ofiarowali Twojemu najświętszemu majestatowi. Polecam Ci, o Panie nasz, przez tę boską ofiarę kościół katolicki, naszego Ojca świętego papieża, naszego biskupa, wszystkich dusz pasterzy, naszą rodzinę i wszystkie narody.

Kapłan pokrywa kielich
Jezus ukoronowany cierniem

Zbawicielu mój, Boże, któryś chciał być koronowany cierniem i znieść tyle boleści za mnie : ześlij mi, błagam, potrzebną moc i wytrwałość, iżbym z doskonałą pokorą chrześcijańską znosił wszelkie cierpienia i dolegliwości życia, dla cieszenia się z Tobą w raju koroną chwały wiekuistej.

Kapłan umywa ręce
Jezus ogłoszony niewinnym przed Piłatem

Oczyść mię od wszelkich i najmniejszych skaz, o Bożej a ubierz mię w niewinność i świętobliwość, jakich dał nam przykład Baranek bez zmazy: iżby mi nic nie było na przeszkodzie do uczestnictwa czyniącej się Tobie tej przenajświętszej ofiary.

Podczas „Orate fratres”
Jezus ukazany żydom przez Piłata

          Łączymy się wszyscy z kapłanem Twoim, o Boże, miłości nieskończona! A błagamy Cię, iżbyś przyjął za nas ofiarę Syna Twojego, którą Ci przedstawiamy na cześć i chwałę Twoją przenajświętszą. O! Przyjmij, Panie, w miłosierdzie swoje nieskończone ku zbawieniu nas tu przytomnych i dobru Twego kościoła.

Podczas prefacyi
Jezus na śmierć osądzony

O Boże nasz, jakże Ci zawdzięczyć za to dzieło przenajświętsze odkupienia? O miłości nieograniczona, dobroci niepojęta! Umrzeć na krzyżu, aby nas wszystkich zbawić: Ty sam, o Boże, racz serce moje zapalić ogniem miłości ku Jezusowi Chrystusowi i ku Tobie, Ojcze wszechmocny, ponieważ jedynie przez Jezusa Chrystusa Pana naszego powinniśmy Cię, chwalić i prosić, Boże, w Trójcy jedyny. Przez Niego też chwalą aniołowie święci, Twój najwyższy majestat i wszystkie władze niebieskie upadają przed Tobą, wołając: „Święty, Święty, Święty, Pan Bóg zastępów: pełne są niebiosa i ziemia chwały Jego”.

Kanon Mszy świętej
Jezus niesie krzyż swój i idzie na górę Kalwaryi

O Boże mój, Ojcze miłosierdzia! Ofiarujemy Tobie tę świętą ofiarę przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, za kościół Twój, za wszystkich wiernych, za przyjaciół i nieprzyjaciół naszych, za wszystkich tu przytomnych, a w szczególności ofiarujemy ją Tobie za …. A że, o Panie, czynimy tu społeczność z Świętymi, którzy są w niebie : przeto łączymy się z Nimi, osobliwie z najświętszą Panną, z Apostołami, z świętym Piotrem i Pawłem, z Patronami naszymi, ze wszystkimi Świętymi i Aniołami Twoimi: prosząc ich, aby wraz z nami przedstawiali Tobie tę przenajdroższą ofiarę.

Podczas znaczenia trzema krzyżami
Jezus przybity do krzyża

          O Boże mój, który dla mnie śmierć najokropniejszą ponieść chciałeś i poniosłeś, uczyń że, błagam, iżbym pamiętał na twoje boleści i Twoje opuszczenie; wzrusz, Panie, serce moje Boską swą wszechmocnością, iżby Cię godnie czcić mogło; przeraź je Twoją bojaźnią; pociesz je wiecznie Twoją miłością najdoskonalszą.

Podczas podniesienia
Jezus wzniesiony na krzyżu

Upadam na twarz przed Tobą, o mój Jezu słodki, prawdziwy Boże i prawdziwy Człowiecze. Proch nędzny korzę się przed Tobą z najgłębszą pokorą, wielkości nieskończona. Wierzę, o Panie, że chleb i wino, które są na tym ołtarzu, przez sakramentalne słowa są przemienione na Ciało, Duszę i Bóstwo Twoje. Pomnóż i utwierdź wiarę moją, o Boże, abym przez nieograniczone Miłosierdzie Twoje był przyjęty do łaski uczestnictwa tej strasznej i wspaniałej ofiary, którą za nas czynisz.

Po podniesieniu

Ach! Teraz to, Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Tobie z ufnością hostyję czystą i świętą, ponieważ Jezus Chrystus jest całopaleniem tej ofiary. O Boska ofiaro, jedynie godna Boga najwyższego, bądź że Mu od nas wszystkich ofiarowana, iżby Go ubłogosławić, ubłagać i godnie Go uchwalić. Niech łaski i dary, których nie może odmówić Synowi swemu najmilszemu, zleją się na nas, grzeszników, jako wieczne zdroje życia i szczęśliwości. Obmyj w nich, Panie, wszelkie z nas nieprawości, a kościołowi swemu racz udzielić tych wszystkich dobrodziejstw, o które Cię prosi. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Gdy kapłan mówi: „Nubin quoque peccatoribus.”
Jezus rozmawia z dobrym łotrem

O Boże mój, chociaż jesteśmy wielkimi grzesznikami, racz nam dać uczestnictwo chwały Świętych Twoich, nie mając względu, na co zasługujemy. Przez Jezusa Chrystusa błagamy Cię o tę łaskę, i przez tegoż Odkupiciela i Zbawiciela naszego otrzymać ją spodziewamy się.

Podczas „Pater noster”
Jezus modli się do Ojca Swojego

Jedynie na mocy rozkazu Jezusa Chrystusa ośmielam się, Boże, Ojcze przedwieczny, udać się do Ciebie z tą modlitwą i mówić Ci z głębokości ducha: Ojcze Nasz, któryś jest itd.

Kapłan łamie hostyę świętą
Jezus umiera na krzyżu

Uwolnij, rozwiąż mię, Panie z grzechów i nieprawości, za które śmierć najboleśniejszą podjąć raczyłeś, a które obrzydzam sobie jak najmocniej. Błagam Cię o to, Boże, przez zasługi Syna Twojego; Najświętszej Panny i wszystkich świętych Twoich.

Podczas „Agnus Dei”
Jezus włożony do grobu

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. (Mów to trzy razy).
Daj nam o Boże, pokój duszny i łaskę do spełnienia we wszystkiem Twej świętej woli.

Podczas komunii

Panie! Nie jestem godzien , abyś wszedł do przybytku serca mojego, ale rzeknij tylko słowo, a będzie zbawiona dusza moja. (Mów to trzy razy).

Kapłan modli się po komunii
Jezus zmartwychwstaje

Cóż Ci oddam, o Boże mój, za wszystkie łaski, którem od Ciebie odebrał? Chcesz, Panie, abyśmy byli uczestnikami tego kielicha, który nam przedstawiasz i znosili wszystko cierpliwie i chętnie dla miłości Twojej, cokolwiek na nas przypuścisz; chcesz, abyśmy nic nie czynili co by było Twej świętej woli przeciwnego. Sprawże, Panie, abyśmy wykonać to mogli; spraw, abyśmy zmartwychwstali z grobu grzechów naszych i wiedli życie nowe i bez zmazy.

Podczas ostatnich modlitw
Jezus opuszcza ziemię

Boże opatrzny, litości nieogarniona, Boże w Trójcy jedyny, racz przyjąć łaskawie modlitwy, które do Ciebie czynimy i tę ofiarę, która Ci jest podana przez ręce kapłana Twego, a której mieliśmy szczęśliwość być teraz przytomni. Spełnij łaskę, iżby ta wielka ofiara była zbawieniem mojem, i tych wszystkich co żyją w jedności wiary świętej; zrządź, Panie i uczyń, abyśmy opuścili grzechy.

Podczas „Ite missa est”
Jezus wstępuje do nieba

Panie mój i Boże mój, któryś wstąpił do nieba w przytomności uczniów swych na powrót do Ojca Twojego, udziel mi łaski, iżby serce moje coraz się wyzwalało z więzów śmiertelnego ciała, i dusza moja wznosiła się bez przestanku do Ciebie, Pana swojego.

Podczas ostatniej ewangelii

O Słowo, które jesteś w Bogu i które jesteś Bogiem przedwiecznym; przez Ciebie stały się wszystkie rzeczy, które się stały; Ty im dałeś jestestwo i życie. Szczęśliwi, którzy nie usłuchali ciała i krwi, ani wniosków ludzkich, tylko głosu Boskiego. Dobrze Cię przyjęli, o Boże mój i uwierzyli w Ciebie, ponieważ stali się Twoimi Synami.
Oświeć mię światłem Twojem, uczyń mię powolnym na głos Twój i spraw, abym sercem i usty wyznawał z tymi, co w Cię uwierzyli, że Ty jesteś słowo, które się stało Ciałem i mieszkało między nami: aby nam dać łaskę i nauczyć nas wszystkich prawd Twojego świętego zakonu. Amen.

Modlitwa po Mszy Świętej
Podziękowanie Panu Bogu

O niewypowiedziana dobroci, Jezu najłaskawszy! Jakże mam godnie podziękować, żeś mi dozwolił być przytomnym Twej Boskiej ofierze, żeś mię raczył cierpliwie znosić przed Swojem obliczem. Jakże się rozpłynę we łzach żalu tu przed Twym świętym ołtarzem, ja nędzne i pełne grzechu stworzenie, co pragnę na wieki w niebieskiej szczęśliwości z Tobą królować, a oto i przez jednę chwilę nie mogłem wytrwać w zupełnem nabożeństwie na rozmyślaniu męki Twojej. Więc, iż dzięki i błaga nie moje nie jest nic w oczach Twoich, ani nie mogą być godne Twego miłosierdzia: przetoż Ci ofiaruję tę przenajświętszą ofiarę uczynioną przez ręce kapłańskie, za najwdzięczniejszą ją Tobie dziękę i chwałę być rozumiejąc, gdyżeś Ty sam, o Boże, postanowił, abyśmy to na pamiątkę Twoją czynili. Niechże mi ona będzie zasłoną na wszystkie grzechy przeszłe, i tarczą od wszystkich grzechów przyszłych, niech będzie przebłaganiem Twej sprawiedliwości, iżbyś raczył win moich nie pomnieć, a dał mi się doskonalić we wszystkich cnotach Chrystusowych na zasłużenie królestwa wiecznego. Przez krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Do Najświętszej Panny

O Pani nasza, Ucieczko grzeszników, błogosławiona Maryo Panno, do Ciebie z żałością i skruchą, żem tak nieczule patrzał dopiero na mękę Syna Twego, uciekam się, Matko najdobrotliwsza! Prosząc, abyś mi jako synowi winę odpuściwszy, u Syna swego Boskiego łaskę wyjednać i ubłagać raczyła, aby mi to nie było na zatracenie na sądzie wiecznym poczytane, co bym sobie i innym zbawiennego być rozumiał. Proszę Cię przez najmiłosierniejsze macierzyńskie serce Twoje, przez miłość Pana Odkupiciela naszego, abyś mię miała za sługę swego i w obronie swej od wszelkiego złego uchowała; abyś mię po tem wygnaniu ziemskiem do błogosławieństwa pożądanej i wiecznej ojczyzny Świętych przyczyną swoją wprowadziła: gdzie królujesz z Synem Twoim Panem naszym Jezusem Chrystusem, który jest Bóg w Trójcy świętej jedyny na wieki wieczne. Amen.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryo … Wierzę w Boga …itd.

Modlitwa św. Bernarda do Najświętszej Panny Maryi

Bądź pozdrowiona Królowo miłosierdzia, Pani tego świata, Królowo niebieska, Panno panny przechodząca, święta między świętymi pierwsze miejsce trzymająca, zwierciadło wszelkiej doskonałości. Niech Twoja litościwa miłość tęż łaskę, którąś Ty u Pana Boga znalazła, jednając świętemi modlitwami Twemi grzesznym odpuszczenie, chorym uzdrowienie, serca struchlałego ludziom umocnienie, pociechę smutnym, a pomoc upadłym – jawną i świadomą światu uczyni. Przez Cię niech mamy przystęp wolny do Syna o błogosławiona Panno, któraś łaskę znalazła, Rodzicielko żywota, Matko zbawienia! Aby nas Ten przez Cię przyjął, który nam jest przez Cię danym. Twoja niewinność niechaj u Niego wymówi winę naszej skazitelności; Twoja pokora Panu Bogu miła niech nam zjedna odpuszczenie naszej próżnej nadętości; Twoja obfita miłość niech po kryje wielkość naszych nieprawości ; Twoja błogosławiona płodność niech udzieli zasług obfitości. O Pani nasza, pośredniczko nasza, orędowniczko nasza, racz nas Synowi Twemu ofiarować. O błogosławiona Panno ! Spraw to przez łaskę, którąś znalazła; przez mnóstwo przywilejów, któreś zasłużyła, przez miłosierdzie, któreś porodziła: aby ten, który przez Cię raczył się stać uczestnikiem naszej nędzy i niedoli, za przyczyną Twoją uczynił nas uczestnikami chwały swej i szczęśliwości, Jezus Chrystus, Syn Twój, Pan nasz, który jest nad wszystko błogosławionym na wieki. Amen.

Modlitwa do swego Anioła Stróża

O stróżu mój niebieski, duszy mojej przewodniku i nieodstępny towarzyszu, obrońco i opiekunie! Aniele dobry, Ty, który nieustannie błagasz Boga w Trójcy jedynego o łaski i miłosierdzie nade mną grzesznym, pod skrzydła opieki Twojej oddanym: składam Ci najpokorniejszą dziękę, a proszę, iżbyś mię nigdy w uczynkach i myślach moich nie odstępował ; iżbyś mię, jako nierozumne i zuchwałe dziecię, sam we wszystkich potrzebach i przygodach za rękę prowadził, od grzechów powściągał, przeciw własnej woli i własnemu rozumowi zasłaniał, i od wszystkich innych mych nieprzyjaciół widomych i niewidomych statecznie bronił, czyniąc mię posłusznym natchnieniom Ducha Świętego i gotując mi szczęśliwe w Panu skonanie przez zasługi Jezusa Chrystusa. Amen.

 Z modlitewnika  „Bóg Nadzieja Nasza”  Kraków, 1864 r.

 


ZASADY PUBLIKOWANIA KOMENTARZY
Prosimy o merytoryczne komentarze. Naszym celem jest obnażanie kłamstwa, a nie przyczynianie się do potęgowania zamętu. Dlatego bezpodstawne opinie zaprzeczające obiektywnej prawdzie publikujemy wyłącznie, gdy zachodzi potrzeba reakcji na fałszywe informacje.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d blogerów lubi to: