Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 16)

DZIEŃ SZESNASTY

Uwaga trzecia o Nawiedzeniu Maryi.

1. Uważ pożytki, jakie przyniosło nawie­dzenie Maryi domowi Elżbiety, Były to te, o których czytamy w św. Ewangelii: poświę­cenie w żywocie Matki przesłańca Pańskiego Jana św., napełnienie pociechą niebieską i Duchem św. Elżbiety. Chcesz duszę twą poświęcić, chcesz ją uczynić przybytkiem Ducha św., uciekaj się do Maryi, a bądź sam, gdzie tylko możesz przez radę i namowę, pomocą bliźnim twym do poświęcenia ich duszy, do pozyskania przez pokutę i dobre uczynki łaski Najwyższego.

 

2. Uważ jakie zbudowanie zostawiła Marya całemu domowi Elżbiety przez trzymiesięczne swoje tam przemieszkiwanie. Jako pokorna służebnica odbywała tam najniższe posługi, a to z uprzejmością i miłością wszystkich serca porywającą. Jaka godność, z jaką po­korą złączona! a każda Jej sprawa tchnęła cnotą do naśladowania zniewalającą. Obyś się stąd nauczył czynności ku bliźnim , uniżającej się pokory i chęci pociągnięcia bliźnich przez dobre przykłady do Boga. Tak niech światłość wasza świeci przed ludźmi, powiedział nasz Zbawiciel, aby widzieli dobre wasze uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebiesiech.

 

MODLITWA

Przyczyno naszej radości, módl się za nami.

O Maryo! Tyś przyczyną wszelkiej radości naszej w życiu , przy śmierci u w wieczności. Tyś w szelką radość na świat przyniosła, Zbawcę i Odkupiciela nam porodziwszy. Ty utrzy­mujesz tę radość, w spierając nas w naszych potrzebach i trudnościach. Ty będziesz zu­pełną naszą radością, kiedy, ja k się po Twej dobroci spodziewamy, przybędziesz nam na pomoc w godzinę śmierci, i przeprowadzisz nas do szczęśliwej wieczności. O Matko mi­łosierdzia! nie opuszczaj nas w żadnej po­kusie, w żadnem utrapieniu, abyśmy za Twą pomocą zwyciężając pokusy, zgadzając się w utrapieniach z wolą Boską, szczęśliwą so­bie wieczność wysłużyli. Amen.

 

Przykład

Św. Jan Nepomucen, którego uroczystość dziś Kościół św. obchodzi, wielce był nabo­żny do Maryi i w gorliwych swych kazaniach cześć i nabożeństw o do Niej rozszerzać usiłował. Gdy niezbożny Król Wacław obietnicami i pogróżkami zaczął go kusić do zgwał­cenia sekretu spowiedzi, mąż święty przewidując przyszłe swe męczeństwo, żeby się na tę walkę silniej uzbroić, przedsięwziął nabo­żną pielgrzymkę do cudami słynnego obrazu Matki Boskiej w Bolesławie. Tam wylewając swe serce przed Maryą, tak od Niej został wzmocniony, iż nietylko nalegania i pogróżki królewskie mężnie odparł, ale też straszne tortury zwycięsko w swej ku Bogu wierności wytrzymał, a statecznie pomocy Maryi wzy­wając, nieustraszony męczeńską śmiercią walki swej dokonał. Ty się też w trudnych razach udawaj do Maryi, a za Jej pomocą wszystko zwyciężysz.

 

Przysługa. Pomyśl sobie uważnie, w jakim byś chciał stanie duszy i sumienia być znaleziony, gdyby ci dziś przyszło umrzeć i przed sądem Bożym stanąć; a niezwłocznie postaw się w tym stanie w jakimbyś się na ów straszny moment chciał znałeść; bo przecie Zbawiciel powiedział: Nie wiecie dnia ani godziny.

 


„MIESIĄC MAJ POŚWIĘCONY NAJŚWIĘTSZEJ PANNIE MARYI.” Kraków, 1896 r.

Skomentuj Cancel reply