Wpisy Autora

A. Szaroleta

"Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone." (Jan 3.10)

Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 29)

Przyjdzie i tobie kiedyś wszystko opuścić, cokolwiek twe serce na ziemi zajmuje, a kto wie kiedy, może w tym roku, może dzisiaj jeszcze. Bądźcie gotowi, powiedział Zbawiciel, ponieważ nie wiecie dnia ani godziny. Czemuż więc do tych marnych, tak prędko przemijających dóbr lgniesz sercem? a nawet śmiesz dla nich nie­raz Boga obrażać i wieczne tracić dobra? O jaką trwogą, zgryzotą sumienia, żałością na­pełnią serce w godzinę śmierci, tym sposo­bem nabyte i posiadane ziemskie dobra!

Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 28)

Naucz się stąd często o Bogu i rzeczach Bo­skich myśleć, na Jego przytomność wszędzie pamiętać, często przy jakichkolwiek zatrudnie­niach serce doń przez nabożne afekta podno­sić, sprawę twą każdą przy jej rozpoczęciu wyraźną intencyą Bogu na chwałę ofiarować. Tym sposobem uczynisz wielki wzrost w po­bożności, niezmierne sobie zgromadzisz, skar­by zasług na odpłatę w żywocie wiecznym.

Jak być cierpliwym w cierpieniu? – Bp. S.Pelczar

Pamiętaj i na to, że nikt nie jest wolny od krzyża, i że dla grzechów swoich na krzyż zasłużyłeś. Kto ma ranę niebez­pieczną i bolesną, nie lęka się żelaza i ognia; podobnie kto czu­je ranę w duszy z powodu grzechów, spokojnie znosi nóż i ogień cierpień. Skoro więc Pan ześle ci krzyż jaki, pomyśl natych­miast: ten krzyż jest dla mnie raczej dobrodziejstwem niż karą, bo ja na cięższy zasłużyłem. O jakże dobrym jest Pan, że mię małem cierpieniem zachowuje od męki wiecznej lub każni czyścowej.

Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 26)

Czemuż więc tak trudnym , tak opieszałym jesteś do rozważania rzeczy Bo­skich, a z takim zapędem myśl twoją w ziemskich, marnych, przemijających zatapiasz rze­czach. Nie dla tych, ale dla Boga i wiecznych dóbr stworzony jesteś i wszystkiemu duszy i ciała władzami udarowany.

Dwie siostry Łucje?

Czy siostra Łucja została podmieniona? Może to teoria spiskowa, jak wielu twierdzi słysząc o tym? Doktor Chojnowski postanowił to zbadać w sposób naukowy. Myślę że warto się zapoznać z wynikami jego badań. Niektórzy katolicy zauważyli, że „Siostra Łucja”, która pojawiła się pod koniec lat 60 tych wydaje się […]

Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 25)

Wstąpił tam Jezus, aby nam miejsce zgo­tował; idź więc myślą i sercem z Maryą za Nim. Niebo jest naszą ojczyzną, a ojczyzną wiecznego pobytu; wszystko na ziemi prędko przemija; żadne dobra tego świata duszy twej do lepszych, do wiecznych dóbr stworzonej nie nasycą.

Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 24)

Patrz jak zgodne z Duchem Bożym są przy­czyny radości Maryi. Ty też nie inszych szukaj przedmiotów radości; nie raduj się ani z dostatków, ani z ludzkiej chwały, ani z wy­gód ciała. Niegodne są te przedmioty, aby serce chrześcijańskie, do wyższych rzeczy stworzone, miały zajmować. Nie raduj się jedno z tego, skąd chwała Boża, skąd dusz zbawienny pożytek wynika.