Wpisy Autora

Per Mariam ad Iesum

"Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone." (Jan 3.10)

Niewolnik Maryi – O współdziałaniu z Maryją

Również można się wiele modlić do Matki Najświętszej, ale te modlitwy mogą mieć tylko wartość miedziaków. Całe różańce, nie oparte na właściwych pojęciach o Niej mogą być mniej warte od jednego „Zdrowaś Mario”, płynącego z serca, które pojmuje, kim jest rzeczywiście Matka Boża, i które stara się przepoić tę krótką modlitwę należną Jej czcią.

Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 4)

Świętość doskonała jest cechą tego wszystkiego, co się odnosi do Boga: poczęcie Maryi odnosiło się do poczęcia i porodzenia Świętego Świętych, musiało zatem być świętem, przysposabiającem Maryę na godny przybytek Syna Bożego, na godną oblubienicę Ducha Św.
I ty też życie swe Bogu zupełnie poświęcić, Boskie upodobanie za cel wszystkich twych zamiarów mieć winieneś. Lecz czy życie twe jest rzeczywiście tak święte, czy dążysz jedynie do Boga. Ach czy życie twe nie jest raczej światowe, grzeszne, niegodne sługi Niepokalanej Panny? Wglądnij w twe sumienie, a popraw, co tylko w sobie niegodnego świętych oczu Maryi postrzeżesz.

Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 3)

Marya od wieków przeznaczona była do najwyższej nad wszystkich świętych chwały w niebie; nad wszystkie też chóry anielskie wywyższył Ją Syn i jako Królowę nieba i ziemi ukoronował. Mógłżeż więc Syn ten Jej najświętszy który się nieskończenie wszelkim brzydzi grzechem, dopuścić, aby najmilsza Matka Jego do takiej godności wywyższona, miała być cboć przez jednę chwilę przedmiotem Jego nienawiści i obrzydzenia? aby Królowa wszystkich aniołów, którzy w stanie łaski poświęcającej byli stworzeni, aby od nich już w poczęciu swem była upośledzoną? Mógłże dopuścić, ażeby czart przeklęty mógł się chlubić, że najświętsza Matka Boga była kiedyś w jego mocy i niewoli?

Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 2)

Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. O Święta Bogarodzico! Tobie samej ze wszego
stworzenia to pełne chwały imię się należy, boś Ty jest rzeczywiście Matką wcielonego Boga. Tyś sama przez Twoją niezrównaną świętość tego imienia godną została: my słudzy twoi czcząc Cię i wzywając jako Matkę Boską, żebrzemy Twej łaski i pomocy, abyśmy Boga naszego całem sercem kochać i ze wszystkich sił służyć Mu mogli. Amen.

Maj – miesiąc Maryi (Dzień 1)

DZIEŃ PIERWSZY. Dlaczego masz szczególnie czcić Marye? 1. Maryja jest twoja Panią; tyś Jej sługą. „O Pani moja! woła św. Ildefons, która masz wszelką nademną władzę, Matko Pana mojego! Zaprawdę Tyś jest Matką naszego Pana, Stworzyciela, Odkupiciela, Królową wszystkich ludzi i Aniołów. A ponieważ dobrego sługi przymiotem jest […]

Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.8)

I wziął anjoł kadziedlnicę i napełnił ją ogniem z ołtarza, i rzucił na ziemię: i zstały się gromy i głosy, i łyskawice, i trzęsienie ziemie wielkie. (I wziął anioł kadzielnicę. Gdy się wypaliło ka­dzidło i zgasł ogień, który był w kadzielnicy. — I na­pełnił ją ogniem z ołtarza. Ogniem, który był w in­nych kadzielnicach, położonych na ołtarzu.—Zrzucił na ziemię. Ogień i owe żarzące się węgle; przez to dawał poznać, że ogień klęsk i kary spada na bezbożnych wskutek modlitw świętych, domagających się pomsty nad mmi. Stały się gromy. To wszystko jest zapowiedzią strasznych klęsk, które Bóg przy końcu świata ześle na bezbożnych.)