Wpisy Autora

A. Szaroleta

"Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone." (Jan 3.10)

Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 31)

Miłość Pana Boga jest miarą naszej świą­tobliwości. Akt tej miłości na tem zależy, abyśmy Boga sobie nade wszystko cenili, nade wszystko w sercu poważali, a to dla nieskończonych powabów Jego dobroci, czyli dla tego, że On sam w sobie jest dobrem najwyższem, abyśmy Jego wolę, Jego chwalę, Jego upodobanie nad wszystkie nasze pożyt­ki więcej sobie ważyli; abyśmy w postanowie­niu woli i w skutku byli zawsze gotowi wszy­stko raczej stracić, wszystko cierpieć, aniżeli na obrazę Boską zezwolić.

Rozmyślanie na Zielone Świątki

Przygotowanie pierwsze. Przenieśmy się dziś myślą do Wieczernika, gdzie Duch Święty zstępuje na Apostołów i rozważmy: 1) dla jakich powodów zstępuje; 2) jak cudowne są Jego sprawy w niebie i na ziemi. Potem zrobimy postanowienie: 1) złożyć serdeczne dzięki Duchowi Świętemu za wszystko, co uczynił dla Kościoła i […]

Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 30)

O najwyższa Królowo! (…) wstaw się za nam i o przemożna Królowo! abyśmy dla Jezusa chętnie wszystko opuszczali, chętnie cierpieli, chętnie dla chwały Jego pracowali, i tak się godnym i stali Twej opieki za życia i przy śmierci, a potem uczestnictwa chwały Twej w wieczności. Amen.

Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 29)

Przyjdzie i tobie kiedyś wszystko opuścić, cokolwiek twe serce na ziemi zajmuje, a kto wie kiedy, może w tym roku, może dzisiaj jeszcze. Bądźcie gotowi, powiedział Zbawiciel, ponieważ nie wiecie dnia ani godziny. Czemuż więc do tych marnych, tak prędko przemijających dóbr lgniesz sercem? a nawet śmiesz dla nich nie­raz Boga obrażać i wieczne tracić dobra? O jaką trwogą, zgryzotą sumienia, żałością na­pełnią serce w godzinę śmierci, tym sposo­bem nabyte i posiadane ziemskie dobra!

Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 28)

Naucz się stąd często o Bogu i rzeczach Bo­skich myśleć, na Jego przytomność wszędzie pamiętać, często przy jakichkolwiek zatrudnie­niach serce doń przez nabożne afekta podno­sić, sprawę twą każdą przy jej rozpoczęciu wyraźną intencyą Bogu na chwałę ofiarować. Tym sposobem uczynisz wielki wzrost w po­bożności, niezmierne sobie zgromadzisz, skar­by zasług na odpłatę w żywocie wiecznym.

Jak być cierpliwym w cierpieniu? – Bp. S.Pelczar

Pamiętaj i na to, że nikt nie jest wolny od krzyża, i że dla grzechów swoich na krzyż zasłużyłeś. Kto ma ranę niebez­pieczną i bolesną, nie lęka się żelaza i ognia; podobnie kto czu­je ranę w duszy z powodu grzechów, spokojnie znosi nóż i ogień cierpień. Skoro więc Pan ześle ci krzyż jaki, pomyśl natych­miast: ten krzyż jest dla mnie raczej dobrodziejstwem niż karą, bo ja na cięższy zasłużyłem. O jakże dobrym jest Pan, że mię małem cierpieniem zachowuje od męki wiecznej lub każni czyścowej.

Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 26)

Czemuż więc tak trudnym , tak opieszałym jesteś do rozważania rzeczy Bo­skich, a z takim zapędem myśl twoją w ziemskich, marnych, przemijających zatapiasz rze­czach. Nie dla tych, ale dla Boga i wiecznych dóbr stworzony jesteś i wszystkiemu duszy i ciała władzami udarowany.