Wpisy Autora

Per Mariam ad Iesum

"Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone." (Jan 3.10)

Rozmyślania o pokucie cz. 5 – Żal za grzechy

Wiem, że jest niedobrze ze mną, a jed­nak nie dźwigam się z tej niemocy mojej,
z dnia na dzień poprawę odkładam, tak sam siebie zwodząc i łudząc. Wejrzyj Panie i wspo­móż mię, silniej, wyraźniej, postaw przed oczy­ma mojemi straszny sąd twój i piekło ze wszystkiemi jego okropnościami. Gdyby to wszystko żywo stało przed oczyma mojemi, pewmobym się przeraził mocno, za przeszłość żałował, na przyszłość odmianę przyrzekał.

Fatima – odrzucone przesłanie. Cz.6 – Cudowne znaki (13.IX.1917)

Dzieci z Fatimy pod wpływem łaski Bożej pojęły Jego moc i potęgę. Odczuwały wręcz fizycznie wyczerpanie po samym spotkaniu z Aniołem. Godzinami klęczą w głębokim pokłonie tak jak Anioł odmawiając modlitwy za zadośćuczynienie za grzeszników, a nam najwidoczniej wolno stać przyjmując Ciało Chrystusa.

My jesteśmy pyszni i niczego się nie uczymy. Jeśli to jest słuszna postawa, to czy w ogóle jakiekolwiek klękanie ma sens? Co jest ważniejsze od momentu w którym przychodzi do nas sam Bóg, Jezus Chrystus? 

Rozpamiętywanie męki Pańskiej niezbędne dla duszy

Pragniesz więc oczyszczenia z grzechów i prawdziwego żalu i skruszenia serca: szukaj tych skarbów na onych miejscach świętych, gdzie Jezus, najłaskawszy Zbawiciel twój, za ciebie się modlił, wzdychał, płakał, cierpiał i krew swą najświętszą przelał. Tam poznasz, jak strasznem złem jest grzech. Tam najgłębsze obrzy­dzenie grzechu duszę twoją przeniknie.

Rozmyślania o pokucie cz. 4 – Codzienny rachunek sumienia

Rachunek sumienia trzeba robić koniecz­nie co dzień, gdyż on niezliczone pożytki sprowadza na robiącego. Każdy z nas robiąc ra­chunek sumienia lepiej poznaje siebie samego; skutkiem wad, jakie w sobie dostrzega, upo­karza się przed Bogiem. Pokora skłania go, aby prosił, błagał, a przez to ściąga na siebie nowe łaski z nieba; usposabia się do dokład­nej spowiedzi; nie dopuszcza, aby występek zakorzenił się w duszy; ułatwia skruchę przez częste jej akty, wskazuje okazje niebezpiecz­ne i takowym zapobiega, przewiduje niebez­pieczeństwa, uporządkowuje przyszłość, sło­wem, czyni człowieka rozsądniejszym, bacz­niejszym, czystszym, pokorniejszym, gotowym na śmierć nawet każdej chwili.

Fatima – odrzucone przesłanie. Cz.5 – OFIARA (19.VIII.1917)

„Módlcie się! Módlcie się bardzo i składajcie ofiary za grzeszników, ponieważ wiele dusz idzie do piekła przez to, że nie ma nikogo, kto by się za nie modlił i składał ofiary.”

Jak długo Matka Boga będzie cierpliwa? Jak długo będzie cierpliwy Pan Bóg widząc że ostatni ratunek jaki nam posyła, swoją Matkę, traktujemy jak panią z telewizora? Posłuchamy lub poczytamy, przytakniemy, może nawet przyznamy się do błędu, ale i tak potem skupimy się na sobie i własnych złudzeniach.