O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA – Umiejętność światowa marna jest

Umiejętność światowa marna jest.

1. Chrystus: Synu, niech cię nie uwodzą piękne i wyszukane słowa ludzkie. Albowiem nie w mowie jest Królestwo Boże, ale w mocy (I Kor. 4 20).
Słuchaj słów moich, które zapalają serca, oświecają myśli, wzbudzają skruchę, i do duszy rozliczną wno­szą pociechę.
Nigdy nie czytaj słowa mojego w tym celu, abyś mógł się wydać bardziej uczonym lub mądrym. Dbaj o umartwienie wad swoich, ponieważ to ci się więcej przyda, niż znajomość wielu trudnych zagadnień.

2. Gdy wiele przeczytasz i poznasz, zawsze do jedynego Początku wró­cić ci potrzeba.
Jam jest, który człowieka uczę mą­drości i maluczkim daję jaśniejsze pojęcie, aniżeli wszelka umiejętność ludzka dać może.
Do kogo ja przemawiam, ten pręd­ko mądrym się stanie i wielce po­stąpi w duchu.

Biada tym! którzy dopytują się u ludzi o wiele rzeczy ciekawych, a mało dbają o to, aby znali drogę słu­żenia Bogu.

Przyjdzie czas, kiedy mistrz mi­strzów Chrystus, Pan Aniołów, uka­że się, aby wysłuchał nauki wszyst­kich, to jest aby roztrząsał sumie­nie każdego. I wtedy, będzie szperał Jeruzalem ze świecami (Sofoniusz 1.12), i oświeci zakrycia ciemności (I Kor. 4.5), i zamilkną języki ludzkie.

3. Jam jest, który w mgnieniu oka tak wznoszę pokorny umysł, że w jednej chwili więcej pozna wieku­istej prawdy, aniżeli drugi po dzie­sięciu latach szkolnej nauki.
Ja nauczam i bez szumnych słów, bez zamętu zdań, bez chełpliwości, bez sporu rozumowań.

Ja jestem, który nauczam gardzić rzeczami ziemskiemi, nie dbać o do­czesne, a szukać wiecznych i w nich smakować: unikać zaszczytów, bez szkody znosić zgorszenie, we mnie pokładać nadzieję wszelką, prócz mnie nie żądać niczego, i nade wszystko kochać mnie gorąco.

4. Ktoś miłując mię serdecznie, na­był umiejętności Bożej i przedziwne opowiadał rzeczy. Więcej uzyskał opuszczając wszyst­ko, aniżeli ucząc się rzeczy głębo­kich.
Lecz jednym opowiadam prawdy ogólne, drugim szczególne; jednym ukazuję się łagodnie pod zasłoną ró­żnych znaków i postaci, drugim zaś w wielkiej światłości objawiam tajemnice moje.

Ta sama treść zawiera się w księ­gach, lecz nie wszystkich jednakowo poucza; bo ja jestem mistrzem praw­dy, ja przenikam serca, wyrozumiewam myśli, pobudzam do uczynków, i rozdaję każdemu, jak uznaję za sto­sowne.


Tomasz a Kempis – O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA. KSIĄG CZTERY.Kraków 1922 r. Wydawnictwo Księży Jezuitów

Skomentuj