O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA – O przykładach Ojców Świętych

1. Wpatruj się w żywe przykłady  Ojców świętych, w których jaśniała  prawdziwa doskonałość i religja,  a ujrzysz, jak małem i prawie niczem jest to, co my czynimy.

Ach czemże jest życie nasze, w po­równaniu z ich życiem!
Święci i przyjaciele Chrystusa słu­żyli Panu w głodzie i pragnieniu, w zimnie i nagości, w pracy i znoju, w czuwaniu i postach, w modlitwie i świętem rozmyślaniu, w licznych prześladowaniach i obelgach.

2. O! jak liczne i ciężkie dolegli­wości wycierpieli Apostołowie, Mę­czennicy, Wyznawcy, Dziewice i wszyscy inni, którzy chcieli wstępo­wać w ślady Chrystusa.

Albowiem nienawidzili na tym świecie dusz swoich, aby je na wie­czny żywot posiadać mogli. (Jan. 12.25)

O! jak ostre i Bogu oddane życie Ojcowie święci na pustyni wiedli, jak długie i ciężkie wytrzymali pokusy! jak często przez nieprzyjaciela drę­czeni byli! jak liczne i gorące modli­twy do Boga wznosili! jak srogie umartwienia sobie zadawali! z jak wiel­ką gorliwością i zapałem dążyli ku udoskonaleniu ducha! jak mężne boje staczali dla poskromienia wad swo­ich! jak czystą i prostą myśl zawsze ku Bogu zwróconą mieli!

Przez cały dzień pracowali, a dłu­go w noc modlili się, chociaż i wśród pracy nie przestawali modlić się my­ślą i sercem.

3. Wszelki czas obracali ku pożytkowi swej duszy, a wszelka godzi­na poświęcona służbie Bożej krótka się im być zdała. A dla wielkiej słodkości rozmy­ślania o Bogu zapominali nawet o potrzebie cielesnego posiłku.

Zrzekali się wszelkich bogactw, dostojeństw, zaszczytów, przyjaciół i związków: nic ze świata mieć nie żądali; zaledwie brali zeń rzeczy do utrzymania życia konieczne, ubole­wając nad tem, że w koniecznych potrzebach ciału służyć muszą.

Byli przeto ubodzy co do rzeczy ziemskich, lecz bardzo bogaci w ła­skę i cnotę. Zewnątrz byli pozbawieni wszyst­kiego, lecz wewnątrz wzmagali się w łaskę i pociechę Bożą.

4. Światu byli obcymi, lecz Bogu najbliższymi i poufałymi przyjaciół­mi.
Samym sobie wydawali się nico­ścią, a świat nimi pogardzał, lecz w oczach Boga byli drogimi i god­nymi Jego miłości. Trwali w prawdziwej pokorze, żyli w prostodusznem posłuszeństwie, cho­dzili w miłości i cierpliwości, i dlatego codziennie wzrastali w duchu i wielką łaskę zyskiwali u Boga.

Ojcowie ci dani są na wzór wszyst­kim zakonnikom, i więcej pobudzać nas mają do żarliwego doskonalenia się, aniżeli mnóstwo oziębłych pociągać by nas mogło do niedbałości i roz­przężenia.

5. O! jak wielka była żarliwość wszystkich zakonników, w początkach ich świętego powołania.
O! jakaż pobożność w modlitwie, jakie współubieganie się w cnocie, jaka przykładna karność, jakie usza­nowanie i posłuszeństwo dla reguły zakonodawcy kwitnęły w nich wszyst­kich! Pozostałe jeszcze ich ślady świad­czą, iż byli ludźmi prawdziwie do­skonałymi i świętymi ci, którzy tak dzielnie walcząc, siebie zwyciężyć i świat zdeptać umieli.

A dziś już i ten za wielkiego ucho­dzi, kto nie przestępuje reguły, i ten, który zdoła cierpliwie dźwigać to czego się podjął.

6. O niedbalstwo i oziębłości na­sza! iż tak rychło stygniemy w pierwotnej żarliwości; a z powodu tego niedbalstwa i oziębłości życie nam już obmierzło.

Obyś, widząc już tyle przykładów ludzi pobożnych, nie usypiał w sobie do reszty chęci doskonalenia się w cnotach.


Tomasz a Kempis – O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA. KSIĄG CZTERY. Kraków 1922 r. Wydawnictwo Księży Jezuitów

Skomentuj