Tag: św..bp. Józef Pelczar

O nabożeństwie do Serca Jezusowego – Św. bp. J. Pelczar

„Oznajmił mi Pan Jezus tak mówi błog. Małgorzata — jako gorąco pra­gnąc, aby Go ludzie doskonałą miłością kochali, postanowił obja­wić im Serce swoje, jako nowy na ostatnie czasy dowód miłości swojej i jako sposób najskuteczniejszy do pobudzenia ich do wza­jemnej a prawdziwej i mocnej miłości”. Taką miłość miej w ser­cu , w słowach i uczynkach.

O woli Bożej (Cz.III) – Jak i kiedy należy zgadzać się z wolą Bożą?

Powtóre, oddaj się całkowicie Panu Bogu, by iść za Jego wolą, jak dziecię za matką, którą miłuje i której ufa. W tym celu pamiętaj, że Bóg najdobrotliwszy iście po macierzyńsku nad tobą czuwa. Opatrzność Jego najmędrsza ogarnia wszystkie stworzenia, tak że bez jej wiedzy i wróbel z dachu nie spada; lecz przede wszystkiem o ludziach najtroskliwszą ma pieczę i słodko a silnie prowadzi ich do celu — do szczęśliwej wieczności. Drogi jej są czasem skryte, ale zawsze pełne mądrości, — czasem przykre, ale zawsze pełne miłości. Zdaje się nieraz, że ludzie kładą im tamę, a oni tymczasem, pomimo swej woli, są tylko narzędziami, których używa Opatrzność do spełnienia swoich wyroków

O woli Bożej (Cz.II) – Korzyści ze zgadzania się z wolą Bożą.

Dlaczego ludzie czują się nieszczęśliwymi ?

Oto zwykłe dlatego, iż albo chcą, czego Bóg nie chce, albo nie chcą, czego Bóg chce; a jako krzyż drewniany powstaje, gdy jedno drzewo idzie na poprzek drugiego: tak krzyż duchowny najczęściej stąd ma początek, iż wola ludzka sprzeciwia się Bożej. Kto zaś z wolą Bożą się zgadza, ten wielu krzyżów unika, albo ich ciężaru prawie nie czuje.

O woli Bożej (Cz.I) – Dlaczego należy się zgadzać z wolą Bożą?

Bóg jest naszym Panem , my Jego sługami; jako więc sługa kieruje się wolą Pana swego, tak człowiek winien we wszystkiem zależeć od woli Bożej. Sam tylko Bóg winien mieć we wszystkiem wolę własną, iżby woli wyższej nie miał nad sobą, inaczej bowiem nie byłby Bogiem; jeżeli zaś człowiek z pominięciem woli Bożej idzie za wolą własną, zdziera niejako Bogu koronę, to jest, kładzie się wyżej nad Boga; bo jako korona tylko królowi przystoi, tak wola niezależna tylko Bogu.

Cierpliwość w niedoskonałościach i upadkach – Bp. J.S. Pelczar

Kiedy zaś te ich przesadne życzenia nie spełniają się , gdy uczuwają słabość, nędzę i zepsucie natury, a zamiast szybkim lotem zdążać do Boga, wloką się z trudem po ziemi i ranią się o kamienie: wtenczas w padają w małoduszność, rozstrojenie i smutek.

Aby tego uniknąć, zga­dzaj się i w tym względzie z wolą Bożą, a więc pragnij tej tylko doskonałości, jakiej Bóg od ciebie pragnie, i dlatego tylko, że Bóg jej pragnie.

O oschłości i opuszczeniu duchowym – Św. Bp. J.S. Pelczar

Często przewinienia duszy, mianowicie: niewierność w na­tchnieniach Bożych, opieszałość w dobrem , brak czuwania, szu­kanie pociech ziemskich, przywiązanie się do stworzeń, roztar­gnienia dobrowolne, słowem, rozmyślne grzechy powszednie sprowadzają stan podobny; niweczą bowiem natchnienia Boże i uczu­cia święte, a rodzą natomiast pomrokę i posuchę.
Niestety, naj­więcej dusz wstrzymuje własną winą pociechy Boże, albo otrzy­mane traci.

Choroba szkołą dla duszy – O cierpliwość w chorobie

Choroba uświęca du­szę, bo ją oczyszcza z niedoskonałości i czyni czułą na wpływ łaski Bożej. Aby wycisnąć pieczęć na wosku, potrzeba go pierwej zmiękczyć nad ogniem; tak jeżeli dusza ma być naznaczona pie­częcią Bożą i udoskonalona w cnocie, musi być do tego przygo­towana za pomocą chorób i utrapień; wtenczas staje się miękką i sposobną, by Pan na niej wyraził swój obraz.