Niewolnik Maryi – 33 dni przygotowania

Przed przystąpieniem do przygotowań niezbędne jest przeczytanie Traktatu.

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny PDF do pobrania

Niepokalana
 

Wprowadzenie do 33-dniowego okresu ćwiczeń duchowych do Aktu Ofiarowania

O ofiarowaniu się Jezusowi przez Maryję

Dla zrozumienia szczególnej wagi i znaczenia aktu oddania polecamy zapoznanie się z ABC osobistego oddania Maryi cz. I Ideologia 
 

A B C osobistego oddania się Maryi – cz. I . Ideologia

A B C Osobistego oddania się Maryi – cz. II . Praktyka

 

Proponowane daty rozpoczęcia przygotowań i kończące je święta Maryjne:

31 grudnia ( 2 lutego – Ofiarowanie Pańskie, MB Gromnicznej), 20 lutego (25 marca- Zwiastowanie NMP), 28 kwietnia (31 maja – Nawiedzenie NMP), 13 lipca ( 15 sierpnia – Wniebowzięcie NMP), 4 września (7 października – MB Różańcowej), 19 października ( 21 listopada – Ofiarowanie NMP), 5 listopada ( 8 grudnia – Niepokalane Poczęcie NMP).

Podane daty nie są obowiązkowe i nie wykluczają rozpoczęcia przygotowań w innym, dowolnym terminie. Prosimy też nie traktować przygotowań w sposób zabobonny. Ominięcie jednego, a nawet kilku dni z powodów losowych nie wyklucza kontynuowania rekolekcji, po nadrobieniu w skupieniu zaległych czytań i ćwiczeń duchowych. Przygotowania mają na celu przede wszystkim otwarcie się na działanie w nas Matki Bożej, poprzez zaangażowanie w modlitwę i rozważania, nie na samym wypowiadaniu ścisłej ilości modlitw w określonym terminie.

««»»


33 dni ćwiczeń duchowych do Aktu Oddania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję

Wszystkie modlitwy i czytania przypisane na dany dzień, oraz informacje o kolejnych etapach przygotowania dostępne są po kliknięciu na odpowiedni link. 

1.Dzień pierwszy, 2. Dzień drugi, 3. Dzień trzeci, 4. Dzień czwarty, 5. Dzień piąty, 6. Dzień szósty, 7. Dzień siódmy 8. Dzień ósmy, 9. Dzień dziewiąty, 10. Dzień dziesiąty, 11.Dzień jedenasty, 12. Dzień dwunasty, 13. Dzień trzynasty, 14.Dzień czternasty, 15. Dzień piętnasty, 16. Dzień szesnasty, 17. Dzień siedemnasty, 18. Dzień osiemnasty, 19. Dzień dziewiętnasty, 20. Dzień dwudziesty, 21.Dzień dwudziesty pierwszy, 22.Dzień dwudziesty drugi, 23. Dzień dwudziesty trzeci, 24. Dzień dwudziesty czwarty, 25. Dzień dwudziesty piąty, 26. Dzień dwudziesty czósty, 27. Dzień dwudziesty siódmy, 28. Dzień dwudziesty ósmy, 29. Dzień dwudziesty dziewiąty, 30. Dzień trzydziesty, 31. Dzień trzydziesty pierwszy, 32. Dzień trzydziesty drugi, 33. Dzień trzydziesty trzeci.

 
Pod koniec trzeciego tygodnia należy przystąpić do spowiedzi i przyjąć Komunię Św. w intencji oddania się Jezusowi Chrystusowi jako niewolnik z miłości przez ręce Maryi. Trzydziestego czwartego dnia, po Komunii Św. złożyć uroczyście (odczytać) Akt Ofiarowania się. Uprzednio powinno się własnoręcznie przepisać tekst Aktu Ofiarowania.. Na dokumencie umieścić podpis i datę.
Jest rzeczą wskazaną by tego dnia złożyć Jezusowi Chrystusowi i Jego Najświętszej Matce jakąś daninę jako pokutę za swe przeszłe niewierności, oraz by przez to zaznaczyć swą zależność od panowania Jezusa i Maryi. Daninę tę może stanowić post, jakieś umartwienie lub jałmużna. Wystarcza rzecz najdrobniejsza, byle z dobrego serca, bo Jezus patrzy tylko na dobrą wolę.
 
Przynajmniej raz do roku, tego samego dnia, powinno się wznawiać Akt Ofiarowania, spełniając te same ćwiczenia przez trzy tygodnie. Ponadto od dnia ofiarowania codziennie odnawiamy swoje oddanie  słowami św. Ludwika:
 
Ja, … grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby chrztu św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia. Bym zaś wierniejszy Mu był niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego, za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak i obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga, w czasie i wieczności.Lub innymi słowami. np:  “Jestem cały Twój, O Jezu, i wszystko co moje należy do Ciebie, przez Maryję, Twoją Niepokalaną Matkę.”
 
 

 
««»»

AKT OFIAROWANIA SIĘ JEZUSOWI CHRYSTUSOWI PRZEZ RĘCE MARYI

 

O, odwieczna, wcielona Mądrości! O, najmilszy i czci najgodniejszy Jezu, prawdziwy Boże i prawdziwy człowiecze, Synu Jednorodzony Ojca Przedwiecznego i Maryi, zawsze Dziewicy! Oddaję Ci najgłębszą cześć w łonie i chwale Ojca Twego w wieczności oraz w dziewiczym łonie Maryi, Twej najgodniejszej Matki, w czasie Twego wcielenia.
Dzięki Ci składam żeś wyniszczył samego siebie, przyjmując postać sługi, by mnie wybawić z okrutnej niewoli szatana. Chwalę Cię i uwielbiam, żeś we wszystkim poddać się raczył Maryi, Twej świętej Matce, aby mnie przez Nią wiernym swym niewolnikiem uczynić. Lecz niestety! W niewdzięczności i niewierności swej nie dochowałem obietnic, które uroczyście złożyłem Tobie przy chrzcie św. Nie wypełniłem zobowiązań swoich; nie jestem godny zwać się dzieckiem lub niewolnikiem Twoim, a ponieważ nie ma we mnie nic, co by nie zasługiwało na Twój gniew, nie śmiem już sam zbliżyć się do Twego Najświętszego i Najdostojniejszego Majestatu. Przeto uciekam się do wstawiennictwa i miłosierdzia Twej Najświętszej Matki, którą mi dałeś jako Pośredniczkę u siebie. Za Jej możnym pośrednictwem spodziewam się wyjednać sobie u Ciebie skruchę i przebaczenie grzechów oraz prawdziwą mądrość i wytrwanie w niej.
Pozdrawiam Cię więc, Dziewico Niepokalana, żywy przybytku Boga, w którym odwieczna, ukryta Mądrość odbierać chce cześć i uwielbienie aniołów i ludzi. Pozdrawiam Cię, Królowo nieba i ziemi, której panowaniu prócz Boga wszystko jest poddane. Pozdrawiam Cię, Ucieczko grzeszników, której miłosierdzie nie zawiodło nikogo; wysłuchaj prośbę mą, pełną gorącego pragnienia Boskiej mądrości, i przyjmij śluby i ofiary, jakie Ci w pokorze składam.

Ja, … grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby chrztu św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia. Bym zaś wierniejszy Mu był niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego, za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak i obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga, w czasie i wieczności.

Przyjmij, Panno łaskawa, tę drobną ofiarę z mego niewolnictwa dla uczczenia i naśladowania owej uległości, jaką Mądrość odwieczna macierzyństwu Twemu okazać raczyła; dla uczczenia władzy, jaką oboje posiadacie nade mną, nikłym robakiem i grzesznikiem nędznym; jako podziękowanie za przywileje, którymi Cię Trójca Najświętsza łaskawie obdarzyła. Zapewniam, że odtąd jako prawdziwy Twój niewolnik chcę szukać Twej chwały i Tobie we wszystkim być posłuszny. Matko przedziwna, przedstaw mnie Twemu drogiemu Synowi jako wiecznego niewolnika, aby jako mnie przez Ciebie odkupił, tak też przez Ciebie przyjąć mnie raczył. Matko miłosierdzia, udziel mi łaski prawdziwej mądrości Bożej i przyjmij mnie do grona tych, których kochasz, których pouczasz, prowadzisz, żywisz i bronisz jak dzieci swe i sługi. Dziewico wierna, spraw, abym zawsze i we wszystkim był tak doskonałym uczniem, naśladowcą i niewolnikiem Mądrości wcielonej, Jezusa Chrystusa, Syna Twego, abym za Twym pośrednictwem i za Twoim przykładem doszedł do pełni wieku Jego na ziemi i Jego chwały w niebie. Amen.

 


Codziennie wieczorem wspieramy osoby wyrażające swoje poddanie się woli Boga naszą modlitwą:

Niech się stanie wola Twoja! (Módlmy się)

„Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich. Jednak nie Moja wola, lecz Twoja niech się stanie.”

Wskazane jest też dodać za Matką Boga: „Oto Ja służebnica(sługa) Pańska(i), niech Mi się stanie według Twego słowa!”

Codziennie wieczorem wspieramy osoby tak wyrażające swoje poddanie się woli Boga modlitwą :

CZYTAJ CAŁOŚĆ

WESPRZYJ NAS

Jeśli podobają się Państwu treści które publikujemy i uważacie, że powinny docierać do większej ilości odbiorców, prosimy o wsparcie rozwoju naszej strony.
Wybraną kwotą:

10,00 PLN
50,00 PLN
100,00 PLN

Lub inną dowolną:

PLN

Dziękujemy

WSPIERAM

Skomentuj