O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA – O pogardzie siebie samego w obliczu Boga

1. Uczeń. Będę mówił do Pana mo­jego, chociażem proch i popiół. (Ks. Rodz. 18. 27.) Je­ślibym chciał siebie za coś więcej uważać, oto Ty stajesz przeciwko mnie i świadectwo prawdziwe wy­dają złości moje, a wyprzeć się ich nie mogę.

Jeśli zaś wielce się uniżę i unice­stwię i zrzeknę się wszelkiego po­ważania samego siebie, i tak, jak jest w istocie, za proch się mieć bę­dę, łaska Twoja miłościwą mi bę­dzie a światłość Twoja bliską sercu memu; wszelkie zaś poważanie sie­bie, chociażby najmniejsze, utonie  w otchłani nicestwa mego i zginie na wieki.
Tam pokażesz mi: czem jestem, czem byłem, i dokąd zaszedłem: al­bowiem niczem jestem, a nie wie­działem. (Ps. 72. 22.)

Sam sobie zostawiony, oto niemo­cą jestem i nicością samą; lecz sko­ro nagle wejrzysz na mnie, wnet stawam się silny i nowa napełnia mnie radość.
Wielce to dziwne, że tak nagle mnie podnosisz i tak łaskawie przy­garniasz mnie do siebie, który wła­snym ciężarem wciąż na dół się sta­czam.

2. Sprawia to Twoja miłość, która niezasłużenie uprzedza mnie i wspie­ra w tak licznych potrzebach, strze­że w tak groźnych niebezpieczeń­stwach i wyrywa mnie (że powiem prawdę), z niezliczonych wprost nie­szczęść.
Miłując się bowiem źle, zgubiłem się; a szukając jedynie Ciebie i szczerze miłując Cię, znalazłem sie­bie i Ciebie zarazem; a wskutek mi­łości ku Tobie głębiej jeszcze zrozu­ miałem nicość własną.
Ty bowiem, o Najsłodszy! postę­pujesz ze mną nad wszelką zasługę moją i nad to wszystko, czegobym się śmiał spodziewać, i o cobym od­ważył się prosić.

3. Bądź błogosławiony, Boże mój, bo chociaż ja wszelkich łask Twoich niegodny jestem, jednakże Twoja hojność i dobroć nieskończona ni­gdy nie przestaje obsypywać dobrodziejstwy nawet niewdzięcznych i tych, co daleko od Ciebie odeszli.
Nawróć nas do Ciebie, abyśmy byli pokorni, pobożni i Tobie wdzię­czni: albowiem Ty jesteś zbawieniem naszem, dzielnością i mocą naszą.


Tomasz a Kempis – O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA. KSIĄG CZTERY.Kraków 1922 r. Wydawnictwo Księży Jezuitów

Skomentuj