Tag: wiara

Wykład o Różańcu (cz.II) – Psałterz NMP i Korona

Wykład o Różańcu (cz.I) – Podstawy i uzasadnienie

Jest to jedną z ogólnych zasad przyjętych w wykładzie Pisma świętego, że każdy w nim wyraz, a przynajmniej każde zdanie, zawiera w sobie sens dwojaki: dosłowny i duchowny. Zasada ta, do pewnego stopnia, stosuje się również i do języka wiary chrześcijańskiej.

Czytaj dalej „Wykład o Różańcu (cz.II) – Psałterz NMP i Korona”

Wykład o Różańcu (cz.I) – Podstawy i uzasadnienie

1. Różaniec, jest to modlitwa ustna, zasadzająca się na odmówieniu stu i pięćdziesięciu Pozdrowień Anielskich. Każdy z tych piętnastu dziesiątków Zdrowaś Maryja rozpoczyna się Modlitwą Pańską; na zakończenie dodaje się zwykle piękna owa doksologia czyli „słowo chwały”, którą Kościół święty bierze z liturgii samychże chórów niebieskich, na uczczenie trzech Osób Boskich, a którą od czasów apostolskich kończy się wiele modlitw kościelnych, mianowicie każdy Psalm w officjum kapłańskim, jak to ostatecznie ustanowił niepożytej pamięci św. Damazy Papież.
W taki sposób mając za podstawę modlitwę, której nas Zbawiciel własnymi usty nauczył, a za uwieńczenie pieśń chwały, którą ustawicznie śpiewają duchy niebieskie, każdy dziesiątek nadto ma na celu uczczenie jednej z piętnastu tajemnic ewangelicznych, w których Panna Maryja udział miała, które też z tego powodu słusznie się zowią tajemnicami Jej, choć w istocie są to raczej tajemnice Pana Jezusa.(…)

Czytaj dalej „Wykład o Różańcu (cz.I) – Podstawy i uzasadnienie”

Służba światu albo Bogu

1. Dwa są królestwa na ziemi; opierają się na podwójnym przywiązaniu: na miłości świata, dochodzącej aż do unicestwienia Boga, i na miłości Boga, wznoszącej się aż do pogardy samego siebie.

W pierwszym z tych królestw wołają: Szukajcie przede wszystkim świata i jego dóbr, którymi są: sława, pieniądz i użycie zmysłowe; o królestwo Boskie się nie troszczcie, ono samo przyjdzie. W drugim z tych królestw wołają: Szukajcie przede wszystkim królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a dobra ziemskie będą wam o tyle dane, o ile są wam potrzebne do zbawienia.

Czytaj dalej „Służba światu albo Bogu”

Jak odmawiać Różaniec? – św. Ludwik M. Grignion de Montfort

CZYSTOŚĆ DUSZY

Niekoniecznie długość, raczej żarliwość modlitwy podoba się Bogu i podbija Jego serce. Jedno tylko Ave Maria odmówione dobrze przynosi więcej zasług niż sto pięćdziesiąt odmówionych źle. Prawie wszyscy katolicy odmawiają Różaniec, jedną Tajemnicę albo przynajmniej kilka dziesiątków Ave. Dlaczego więc tak niewielu powstaje z grzechów i wzrasta w cnotach? Przyczyny należy szukać w tym, że modlitwy odmawiają oni nie tak, jak należy.

Zobaczmy więc, jak trzeba je odmawiać, ażeby podobać się Bogu i stać się bardziej świętym.

Czytaj dalej „Jak odmawiać Różaniec? – św. Ludwik M. Grignion de Montfort”

Wykład modlitwy „Zdrowaś Maryjo”

UCZEŃ. Ponieważ jużeście nam wyłożyli Modlitwę Pańską, to jest, Ojcze nasz, raczcie nam teraz wyłożyć Pozdrowienie Anielskie, to jest, Zdrowaś Maryjo.

NAUCZYCIEL. Całym sercem, bo pragniemy bardzo abyście mieli wielkie nabożeństwo do Najświętszej Panny. Pozdrowienie Anielskie, jest to Modlitwa, którą kładziemy zaraz po Modlitwie Pańskiej, a którą zapewne wszyscy umiecie. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, itd.

Czytaj dalej „Wykład modlitwy „Zdrowaś Maryjo””

O znaczeniu czystej intencji

Czystość intencji zależy od tego, aby wszystkie swoje sprawy spełniać jedynie w celu podobania się Panu Bogu. Wszystkie sprawy nasze, o tyle są dobre lub złe w oczach Bożych, o ile w ich spełnianiu dobrą lub złą kierujemy się intencją. Jeżeli intencja miłość własną lub miłość stworzenia ma na celu, to i wartość uczynku się zmniejsza.

Czytaj dalej „O znaczeniu czystej intencji”