Tag: Maryja

 • Fatima – odrzucone przesłanie cz. 8 – Zadośćuczynienie Niepokalanemu Sercu Maryi

  Fatima – odrzucone przesłanie cz. 8 – Zadośćuczynienie Niepokalanemu Sercu Maryi

  «  Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność stale ranią. Przynajmniej ty staraj się mnie pocieszyć i przekaż wszystkim, że w godzinę śmierci obiecuję przyjść na pomoc z wszystkimi łaskami tym, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię św., odmówią jeden różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastoma tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia. » więcej

 • O tym jak NMP przewiduje bliską już mękę i śmierć Syna

  O tym jak NMP przewiduje bliską już mękę i śmierć Syna

  Dusze bowiem mężne, a zwłaszcza nie tylko pokornie ale z miłością poddane woli Bożej, nie szukają błahej i zwykle złudnej ulgi w smutkach jakie je trapią, w tem żeby od powodów o smutek przyprawiających uwagę odwracać. Owszem, w myślach zadających boleść ich sercu dobrowolnie trwają : od krzyża takiego nie uchylają się, nie starają się zrzucić go z siebie, lecz z miłości Boga, który takowy na nich zesłał, a zawsze w widokach Swojej dobroci, sami się na nim jakby rozciągają, sami się do niego przybijają.  więcej

 • 25 marca – Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

  25 marca – Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

  Od słowa Jej, jakie wyrzeknie, zależy Wcielenie Syna Bożego, a więc odkupienie świata całego. To też na Jej zezwolenie czeka Niebo i wszystkie chóry Anielskie, których ma zostać Królową, na Nią są zwrócone oczy dusz w otchłaniach będących, czekając wyzwolenia, ku Niej zwracają się serca sprawiedliwych i spojrzenia Proroków więcej

 • Na święto Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny – 21 Listopada

  Na święto Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny – 21 Listopada

  Wysławiaj i błogosław Boga za wszystkie łaski, któremi obdarzył tę Najświętszą Pannę, a szczególniej za te łaski, jakie otrzymała w tym dniu, w którym się oddała i ofiarowała Bogu, aby Mu służyć w Jego świątyni. Proś Ją, aby ci wyjednała tę łaskę, żebyś od dnia dzisiejszego oddał się zupełnie Bogu, na Jego służbę i dla Jego chwały. więcej

 • Komentarz św. Tomasza do „Pozdrowienia Anielskiego”

  Komentarz św. Tomasza do „Pozdrowienia Anielskiego”

  Ponadto Maryja była pełna łaski w tym zna­czeniu, że łaska ta z duszy przelewała się na ciało. Wielkość bowiem u świętych uwydatnia się właśnie w posiadaniu tylu łask, że duszę nią uświęcają, dusza Najśw. Maryi Panny zaś była tak pełna łaski, że przelewała się i na ciało, którym po­częła Syna Bożego więcej

 • Co katolik wiedzieć powinien (9) Skarby zgadzania się z Wolą Bożą i podobania się Bogu

  Co katolik wiedzieć powinien (9) Skarby zgadzania się z Wolą Bożą i podobania się Bogu

  Niezbadane są wyroki Boże w losach człowieka, i co ludziom zda się być okrutną karą — często jest ocaleniem.W życiu nie ma miejsca dla utopji i marzycieli, co tylko szkodę przynoszą, bo nawet smutki i cierpienia z winy naszej lub obcej są z dopuszczenia lub woli Bożej. Lepszym jest cierpliwy, niż mocny mąż— który panuje […] więcej

 • Uroczystość Siedmiu Boleści Matki Bożej – Ks. P. Skarga

  Uroczystość Siedmiu Boleści Matki Bożej – Ks. P. Skarga

  Jak niezmiernemi i jakiej przed Bogiem ceny, były boleści poniesione przez Najświętszą Maryję Pannę w ciągu całego Jej życia, a najbardziej podczas Męki i śmierci najdroższego Jej Syna, jest już to dowodem, że na ich uczczenie Kościół Boży odrębne święto ustanowił. Łącząc się przeto w duchu z tą intencyą Kościoła, święćmy dzisiejszą uroczystość przez rozważanie, że niezmierne boleści Maryi uczyniły Ją Królową Męczenników, gdyż i dłużej cierpiała i większe ponosiła cierpienia niż wszyscy razem Męczennicy. więcej

 • O pokorze Maryi

  O pokorze Maryi

  …jak żadna inna stworzona istota, prócz Syna Bożego, nie wzniosła się do takiego szczytu łask jak Marya, tak podobnież żadna tak głęboko jak Ona, nie pogrążyła się w otchłań pokory. więcej

 • Jak iść za natchnieniami Bożymi

  Jak iść za natchnieniami Bożymi

  Opieranie się działaniu łaski Bożej pociąga za sobą nieszczęśliwe skutki. Kto odpycha Boga od siebie, zmusza Go poniekąd, aby już nie był tak hojnym i miłosiernym. I nic dziwnego, że powoli rozum takiego człowieka ogarniają ciemności, a serce twardnieje, bo krynice Boże już nie dostarczają światła i ciepła nadprzyrodzonego w obfitej mierze więcej

 • Fatima — nowe dzieło Maryi

  Fatima — nowe dzieło Maryi

  Widocznie katolicy zapomnieli o tej sprawie, może ją źle zrozumieli, nie doceniali jej, skoro niebo w naszych czasach w sposób nadzwyczajny upomniało się o pokutę. Warto, trzeba to przemyśleć: jakie miejsce zajmowała pokuta w życiu tzw. współczesnego katolika? Skoro Maryja sama uważała za potrzebne upomnieć się o ten dział nauki Jezusa… pomyśl… więcej

 • FATIMA DROGOWSKAZEM

  FATIMA DROGOWSKAZEM

  ajświętsza Panna żąda następnie cierpienia i ofiary. Cierpienie i ofiara to wielkie i tajemni­cze prawo zbawienia. Chrystus przez krzyż zmył nieprawość świata. A my z Chrystusem stanowi­my jedno ciało mistyczne. Jeżeli żyjemy w stanie łaski, jesteśmy drugim Chrystusem. Mamy dlate­go jak Chrystus Pan przyczyniać się do odkupienia ludzkości przez cierpienia i ofiar więcej

 • Na święto NMP Pośredniczki Wszelkich Łask

  Na święto NMP Pośredniczki Wszelkich Łask

  jest dogmatyczną prawdą, że Matka Najświętsza od początku do końca była ze Synem swym w Jego zbawczej pracy najściślej złączona, i że z Nim w tym dziele rzeczywiście współdziałała na ziemi. więcej

 • O zwycięstwie Różańca świętego

  O zwycięstwie Różańca świętego

  Tą drabiną zstąpili z szczytu prawdy do bagniska kłamstwa i błędów religijnych wszyscy ci, którzy żyjąc między nami, imię tylko katolika mają, ale zasady i zapatrywania o wierze chrześcijańskiej mają z gruntu fałszywe i wręcz przeciwne duchowi religii katolickiej. „Kto więc stoi”, wołam z Pawłem św., „niech uważa, aby nie upadł” więcej

 • O konieczności wstawiennictwa Maryi dla naszego zbawienia – Św. A.M. Liguori (cz.II)

  O konieczności wstawiennictwa Maryi dla naszego zbawienia – Św. A.M. Liguori (cz.II)

  Nie mamy przystępu do Ojca przed­wiecznego, jeno przez Chrystusa Pana i podobnież, nie mamy przystępu do Chrystusa Pana, jeno przez Maryję. więcej

 • O konieczności wstawiennictwa Maryi dla naszego zbawienia – Św. A.M. Liguori (cz. I)

  O konieczności wstawiennictwa Maryi dla naszego zbawienia – Św. A.M. Liguori (cz. I)

  wszyscy ci Święci (…) twierdzą sta­nowczo, iż Pan Bóg dawszy nam Chrystusa Pana za Odkupiciela, postanowił aby wszelkie łaski jakie były i będą udzielane ludziom do końca świata na mocy Jego zasług, udzielane zostały przez ręce Maryi.  Wniosek: wstawiennictwo Maryi jest konieczne więcej