Wymiar łaski zależy od przygotowania duszy – św. J.Pelczar

Bez szczególnego objawienia Bożego nikt nie może powiedzieć z pewnością, że ma laskę poświęcającą. Są atoli znaki, z których, acz nie bez bojażni, wnioskować możemy, że jesteśmy miłymi Bogu.

Bez szczególnego objawienia Bożego nikt nie może powiedzieć z pewnością, że ma laskę poświęcającą. Są atoli znaki, z których, acz nie bez bojaźni, wnioskować możemy, że jesteśmy miłymi Bogu.

Takim znakiem jest świadectwo naszego sumienia, nie wyrzucającego nam żadnego grzechu śmiertelnego

— wewnętrzny pokój duszy i radość święta
— miłość ku Panu Bogu i bliźnim
— posłuszeństwo dla natchnień Ducha Św.
— pilne spełnianie przykazań Bożych i dobrych uczynków
— wierne naśladowanie Jezusa Chrystusa
— cierpliwość w cierpieniach
— zamiłowanie w modlitwie
— pragnienie częstej Komunii św.
— dziecinne nabożeństwo do Najświętszej Panny i chętne słuchanie słowa  Bożego.

Przeciwnie, z następujących znaków poznać można, że ktoś nie ma laski Bożej i drogą odrzucenia idzie;

— jeżeli jest leniwym w rzeczach Bożych,
— jeżeli ma niechęć do słuchania słowa Bożego i przystępowania do Sakramentów świętych,
— jeżeli gardzi nabożeństwem do Najśw. Panny ,
— jeżeli gniewa i oburza się na krzyże życia,
— jeżeli żywi w sercu nienawiść ku bliźnim i nie ma dla biednych litości,
— jeżeli hołduje zmysłowym chuciom,
— jeżeli nic unika niebezpieczeństw i okazyj grzechowych,
— wreszcie jeżeli popełnia grzechy ze złością i trwa w nich upornie,  odkładając poprawę na później.

Aby łaskę zachować, nie szczędź żadnej ofiary, nie wzdrygaj się przed żadną boleścią, nawet śmierci się nie lękaj, bo „lepiej jest umrzeć, niż najdrobniejszy jej owoc utracić” 2).

W tym celu módl się często i gorąco, by cię Pan sam miał w swej miłościwej pieczy i strzegł od upadku. Módl się szczególnie do Serca Jezusowego, prosząc po Komunii św. lub w czasie nawiedzenia Najśw. Sakramentu:
O Serce Jezusowe, przykuj mnie do siebie złotym łańcuchem miłości i nie pozwól, bym się kiedyś oderwał od Ciebie. Módl się także do Najśw. Panny: aby Niepokalana i łaski pełna uprosiła ci wzrost i wytrwanie w łasce.

Jeżeli nieszczęściem w grzech ciężki w padłeś, nie trwaj w nim długo, ani też rozpaczaj, lecz przez miłosierdzie Serca Jezusowego i przyczynę Ucieczki grzesznych błagaj Boga o łaskę nawrócenia; by zaś tem łacniej pobudzić Najmiłosierniejszego do litości, czyń pokutę i dawaj jałmużnę. Skoro Pan wzruszy twe serce, idź natychmiast za Jego głosem do Sakramentu Pokuty, gdzie we Krwi Baranka możesz obmyć swe plamy i odzyskać stan łaski.

Chceszli zaś tę łaskę pomnożyć, ćwicz się pilnie w dobrych uczynkach. Staraj się tylko, byś je spełniał w stanie łaski, z czystej pobudki i według woli Bożej, gdyż tylko w ten czas staną się zasługującymi na żywot wieczny.

Powtóre, korzystaj z Sakramentów świętych, z których płyną źródła łask nigdy niewyczerpane. Stąd czcij je głęboko , jako naczynia Krwi Przenajświętszej; dziękuj za nie gorąco, jak za drogocenne dary miłości; szczególnie zaś przystępuj do nich często i z jak najlepszem usposobieniem , bo wymiar łaski zależy od przygotowania duszy.

Jeżeli będziesz od nich stroił, albo się zbliżysz bez naczynia, to jest, bez przygotowania się , skażesz duszę swoją na śmierć niechybną.
Niestety, dziś wielkiem jest zaniedbanie Sakramentów św., zwłaszcza Sakramentu Pokuty i Ołtarza, to też na świecie straszna panuje posucha, a tysiące dusz ginie z pragnienia, nie mając wody żywota, chociaż o kilka kroków biją pełne jej krynice.(…)

Oprócz łaski poświęcającej konieczną jest dla duszy łaska posiłkowa, dlatego tak nazwana, iż duszy sił do dobrego użycza.

Powiedziałem , że oprócz łaski poświęcającej konieczną jest łaska posiłkowa; lubo bowiem łaska poświęcająca usposabia do dobrego, sama jednak nie działa, a to dlatego, że ona jest stanem (halitus), który duszę uświęca, ale jej do czynu nie skłania.

Wyjaśnię to podobieństwem. Niedosyć, że oko jest zdrowe i do oglądania skore, potrzeba jeszcze światła, któreby przedmiot połączyło z okiem; niedosyć, że rolę uprawiono i zasiano ziarnem, potrzeba nadto ciepła i wilgoci, aby ziarno kiełkowało; niedosyć, że okręt przygotowano do żeglugi i żagle, rozpięto, potrzeba prócz tego wiatru , któryby dąc w żagle, okręt popychał: otóż tern światłem, ciepłem , wilgocią, wiatrem duszy jest łaska posiłkowa.

Jak słońce wszystkim przyświeca, którzy chcą korzystać z jego światła, tak Pan Bóg na wszystkie strony śle promienie łaski. Ztąd każdy człowiek, aby mógł zwyciężyć pokusę lub spełnić obowiązek, ma ku pomocy łaskę wystarczającą, z którą może i powinien współdziałać; jeżeli potrzebuje łaski obfitszej, ma naczynie do czerpania, a tem jest modlitwa.

Jeżeli nie współdziała albo się nie modli, sam sobie niech winę przypisze.

Nawet niewierni i innowiercy, lubo Chrystusa nie znają albo źle znają, czują błogosławiony wpływ Jego łaski. Wszakże my chrześcianie-katolicy w porównaniu z nimi możemy się uważać za synów uprzywilejowanych; bo gdy my przy stole zastawionym biesiadujemy, oni tylko okruszyny odbierają, — gdy my w okręcie bezpiecznym i zaopatrzonym, to jest, w Kościele, do ojczyzny płyniemy, oni na słabych czółnach po wzburzonem morzu żeglują, i tylko z trudem mogą przybyć do portu. Mimo to nikt nie może obwiniać Boga o niesprawiedliwość, bo jak mówi jeden z Ojców Kościoła, pod rządem miłościwego Boga tylko ten się nie zbawi, kto zbawić się nie chce.(…)

Zależy to również od przygotowania duszy. Studnia dla wszystkich jest otwartą , a jednak nie każdy jednakowo czerpie, lecz ten więcej bierze, kto głębsze ma naczynie; podobnie źródło łaski Bożej nikomu się nie zamyka, atoli w zwykłym porządku tyle Pan Bóg każdemu daje , ile jego naczynie to jest, dobra wola może pomieścić.


Bp. Józef Sebastian Pelczar, biskup , Życie duchowne czyli doskonałość  chrześcijańska (Przemyśl 1924, t. I, rozdz.V)

Skomentuj